Zowel meerderheid als oppositie ergeren zich inzake IJzeren Rijn aan schandelijke houding Staatssecretaris Melchior Wathelet

Vlaams Belang verwijt stiefmoederlijke behandeling dossier IJzeren Rijn
Tanguy Veys: Hier is duidelijk sprake van politieke sabotage en spijtig dat de Vlaamse kiezer u de rekening niet kan presenteren
Peter Vanvelthoven (sp.a): De Staatssecretaris laat het dossier gewoon op zijn bureau rusten en doet er niets mee, ik vind het een schande !
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van woensdag 08 mei 2013

01 Samengevoegde vragen van
– de heer Peter Luykx aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “de behandeling van het IJzeren Rijn-dossier” (nr. 15587)
– de heer Peter Vanvelthoven aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “de IJzeren Rijn” (nr. 15818)
– de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “de realisatie van de IJzeren Rijn” (nr. 16346)

01.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, u heeft in dit Parlement al op verschillende momenten een stand van zaken in dit dossier gegeven. Meestal klonk het dat er een en ander werd voorbereid en nog moest worden afgesproken. Ik herinner u aan het ministerieel overleg België-Nederland dat nu bijna twee jaar geleden heeft plaatsgevonden, op 4 juli 2011. Toen werd een akkoord gesloten over het historisch tracé, dat door beide zijden werd erkend als het definitieve tracé voor de IJzeren Rijn. Nog eens bijna twee jaar geleden werd opdracht gegeven aan de administraties van beide landen om tegen 1 november 2011 een ontwerp te maken voor verdeling van de kosten tussen België en Nederland voor ingebruikname van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied.
 
We zijn nu bijna twee jaar verder. U heeft in januari in deze commissie aangekondigd dat het ontwerp van Memorandum van overeenstemming aan de Ministerraad zou worden voorgelegd, waarna het zou worden verzonden aan de bevoegde Nederlandse minister. Ik moet u niet zeggen dat het hier gaat om een belangrijk economisch dossier voor de haven van Antwerpen, voor Vlaanderen, voor België. Ik kreeg dan ook graag een stand van zaken.
 
Ten eerste; werd dat Memorandum van overeenstemming ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad?
 
Ten tweede, kunnen wij kennis krijgen van de inhoud van het Memorandum van overeenstemming?
 
Ten derde, acht u het niet nuttig om ondertussen al een kalender vast te leggen voor afronding van de besprekingen met uw Nederlandse collega?
 
Ten vierde, wat is de verdere procedure die werd afgesproken met België, Nederland en Duitsland?
 
01.02  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik wil mij in grote lijnen aansluiten bij de vragen die mijn collega Vanvelthoven hier al heeft gesteld.
 
Wij kaarten dit dossier al verschillende jaren en zelfs legislaturen aan in deze commissie. In het licht van de SALK, verschillende initiatieven die men in Limburg wil nemen tegen de economische crisis die daar toch meer dan elders heeft toegeslagen, willen wij dat dossier in beweging krijgen.
 
Mijnheer de staatssecretaris, kunt u ons over het aangepast Memorandum of understanding meer informatie bezorgen?
 
Hoe verloopt dit verder, wat is de kalender?
 
Hebben er gesprekken plaatsgevonden met Nederland?
 
Welke concrete voorbereidingen staan er op til?
 
Wij zitten op hete kolen en hopen dan ook een duidelijk antwoord van u te krijgen.
 
01.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, op 20 december 2012 werd een belangrijke stap gezet op de weg naar een gemeenschappelijk Europees transportbeleid en de ontsluiting van Belgische havens en industriezones. Transportministers uit zes landen, namelijk België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland, en de Europese Commissaris voor Transport, Siim Kallas, hebben een beslissing ondertekend van de executive boards van de Spoorcorridors nummers 1 en 2 die het raam moeten schetsen voor de toekenning van de capaciteit op twee spoorwegcorridors.
 
In uw beleidsnota 2013 staat op vlak van mobiliteit het volgende: “De IJzeren Rijn moet volgens België integraal deel uitmaken van de goederencorridor richting Polen. De staatssecretaris zal samen met zijn collega bevoegd voor Overheidsbedrijven de onderhandelingen met Nederland en Duitsland verder zetten met het oog op de ondertekening in de loop van 2013 van een overeenkomst over de modernisering en heropening van deze spoorverbinding.”
 
Bij de bespreking van die beleidsnota’s stelde u, in al uw enthousiasme omtrent de realisatie van de IJzeren Rijn, dat er toch ook wel een prijskaartje aan vast hangt en dat de financiering niet min zal zijn. De minister van Overheidsbedrijven heeft meegedeeld dat de IJzeren Rijn en de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven begroot worden op 1,5 miljard euro, maar niet opgenomen werden in het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep.
 
Concreet is het toch wel belangrijk om in dit dossier de zaken op de voet te volgen, zeker omdat er al zoveel tijd verloren is gegaan. Er werd al heel veel onderhandeld, overlegd en vergaderd. Als er in 2013 evenwel zeer concrete resultaten uit de bus moeten komen, is het belangrijk dat u vandaag in de commissie de nodige duidelijkheid kunt verschaffen.
 
Ik heb dan ook enkele vragen. Welke planning is er in 2013 voorzien inzake de ondertekening, samen met Nederland en Duitsland, van de modernisering en de heropening van de IJzeren Rijn? Welke maatregelen werden er genomen om tot de financiering van de realisatie van de IJzeren Rijn te komen?
 
De voorzitter: Mevrouw Van der Auwera zit vast in de commissie voor het Bedrijfsleven en mevrouw Lahaye-Battheu kan ook niet tijdig hier zijn.
 
01.04 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Het MOU over de reactivering van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied bevat alle concrete beleidsafspraken tussen beide landen over dit ontwerp. De tekst bevat een inventaris van de te realiseren werken, de procedure en de realisatieplanning en een uitgebreid hoofdstuk over de regeling van de financiële aspecten en de kostenverdeling.
 
Indien de Ministerraad groen licht geeft om de onderhandelingen met Nederland op deze basis te hervatten, zullen mijn collega bevoegd voor Overheidsbedrijven en ikzelf hiertoe onmiddellijk het nodige doen.
 
Het overleg met Nederland zal worden hernomen, eens wij groen licht van de Ministerraad hebben gekregen om verder te onderhandelen.
 
Na een bilateraal akkoord met Nederland zal trilateraal overleg volgen met Nederland en Duitsland. Het overleg met Duitsland zal in hoofdzaak gebeuren met het federaal ministerie dat bevoegd is voor het spoorvervoer.
 
Er is geen rechtstreekse koppeling tussen het dossier van de IJzeren Rijn en HSL-Zuid. De recente problemen van de Fyra hebben dan ook geen invloed op dat dossier.
 
Bij de onderhandeling over beide dossiers zijn wel gedeeltelijk dezelfde personen betrokken en dit in beide landen. Het is dan ook logisch dat beide dossiers in het verleden soms tijdens hetzelfde overleg aan bod zijn gekomen.
 
Met betrekking tot de financiering van dit project heb ik weinig toe te voegen aan het citaat van mijn geachte collega van Overheidsbedrijven: “Het voorstel van investeringsplan van 2013-2025 is het onderwerp van overleg met de Gewesten. Rekening houdend met hun prioriteiten en hun bereidheid van cofinanciering kunnen projecten zoals de IJzeren Rijn in het plan worden opgenomen”.
 
01.05  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, ik moet mij een beetje inhouden om nu niet tot het gebruik van krachttermen over te gaan.
 
Het MOU ligt minstens van begin dit jaar op uw bureau. In oktober 2012 hebt u een laatste advies van een advocatenkantoor over dat dossier gekregen. Dat is klaar. Dat is besproken tussen de 2 administraties.
 
In januari zegt u dat dit op de Ministerraad moet komen. U hebt een dergelijk belangrijk dossier in economisch moeilijke tijden op uw bureau laten liggen en nagelaten om dat voor de Ministerraad te agenderen.
 
Ik vind het een schande dat dit gebeurt in tijden waarin wij allemaal roepen dat de procedures in ons land heel lang duren. Hier is het een staatssecretaris die het dossier gewoon op zijn bureau laat rusten en er niets mee doet. Ik vind het een schande.
 
01.06  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb ook de indruk dat men dit niet anders kan noemen dan een zeker schuldig verzuim. Ik heb het plan van de NMBS voor de IJzeren Rijn hier bij me. U verwijst er ook naar. Er staat dat het een prioriteit is om de IJzeren Rijn, zeker het gedeelte Mol-Lommel-Neerpelt-Hamont, te heropenen en er investeringen in te doen. Dat is een prioriteit voor de NMBS, maar niet voor u en voor deze regering. Alle collega’s uit de meerderheid en de oppositie onderschreven mijn resolutie om die IJzeren Rijn prioritair op de agenda van de regering te plaatsen. Voor alle Vlaamse partijen in de federale regering en in de oppositie was dat een prioriteit. Voor u is dat blijkbaar tot op heden geen prioriteit. Wij zijn dus teleurgesteld.
 
Ik kan u alleen vragen eens te komen bekijken wat het probleem is. Heel Noord-Limburg heeft nood aan die verdere ontwikkeling. De Antwerpse haven smeekt om een verdere uitbreiding van de logistieke capaciteit en de transportcapaciteit via de IJzeren Rijn. Er wacht een groot terrein aan mogelijke tewerkstelling en mogelijke investeerders op dit dossier. Door dit dossier niet snel op de agenda te plaatsen, gaan er indirect arbeidsplaatsen en investeringen verloren.
 
01.07  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik begrijp de verontwaardiging en de ergernis van mijn twee collega’s. Als Limburgers hebben zij terecht kritiek op de stiefmoederlijke behandeling van dit dossier. Ik durf zelfs te spreken over politieke sabotage. Het is duidelijk dat u uw taak als staatssecretaris niet vervult en dat u dit dossier gewoon laat aanslepen om opportuniteitsredenen. Mocht een Waals dossier op een gelijkaardige manier behandeld worden, zou men moord en brand schreeuwen. Nu moddert u maar wat aan. U wringt zich in allerlei bochten om in dit dossier geen concrete realisaties te brengen.
 
U bent in het verleden zeer creatief geweest met allerlei argumenten over de redenen waarom de onderhandelingen in het slop zaten en waarom bepaalde beslissingen nog niet genomen waren. In deze tijden waarin de provincie Limburg en de Vlaamse havens zwaar onder de economische crisis te lijden hebben, moet u uw verantwoordelijkheid opnemen. U maakt zich er te gemakkelijk vanaf. Ik betreur dat de kiezer u de rekening niet kan presenteren.
 
L’incident est clos.
Het incident is gesloten.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...