Vlaams Belang vraagt prioritaire aanpak drugsproblematiek in Blankenberge en in het verkeer in het bijzonder

Op enkele jaren tijd zijn in Blankenberge resultaten aanpak drugs meer dan gehalveerd en kampt drugsrecherche nog steeds met personeelstekort
Tanguy Veys: “Het wordt dringend tijd dat de drugsproblematiek opnieuw prioritair wordt aangepakt !”

De veelbesproken speekseltesten tegen drugs in het verkeer zijn van start gegaan op 1 oktober 2010. Uit navraag bij de politiediensten
was immers gebleken dat de oude procedure veel te complex en tijdrovend
was. Vooral de ‘testbatterij’ en de urinetest werden vaak als omslachtig
beschreven. Politiemensen moesten aan de hand van uiterlijke kenmerken
en een aantal aandachtsverdelende (psychomotorische) proeven proberen na
te gaan of er mogelijk sprake kon zijn van druggebruik. Na de
testbatterij volgde de urinetest die niet altijd even betrouwbaar bleek
te zijn. Het uitvoeren van die tests diende zoveel mogelijk uit het
zicht van het publiek te gebeuren. Op een openbare weg is dat niet
altijd even evident. De procedure werd beëindigd met een bloedafname
door een opgevorderde arts met nog meer wachttijd tot gevolg. De nieuwe
procedure bestaat ondermeer uit de “Checklist op uiterlijke kenmerken”.
Met de gestandaardiseerde checklist wordt nagegaan of de bestuurder
uiterlijke kenmerken vertoont van recent druggebruik. De tijdrovende
aandachtsverdelende proeven vallen weg. Omdat het nagaan van de
uiterlijke kenmerken al kan gebeuren bij het aanspreken van een persoon
wordt hier veel tijd gewonnen. Het aankruisen op de checklist van ten
minste 3 tekenen verdeeld over ten minste 2 verschillende rubrieken
wordt beschouwd als een indicatie van tekenen van recent druggebruik,
waarna overgegaan wordt tot een speekseltest.

Sinds de invoering van deze speekseltesten blijkt dat steeds meer chauffeurs onder invloed van drugs achter het stuur kruipen. In 2012 moesten er in België immers maar liefst 2.552 bestuurders hun rijbewijs inleveren na een positieve drugsspeekseltest. Dat is een stijging van maar liefst 10% in vergelijking met 2011. Het gaat voornamelijk om cannabis, maar ook om cocaïne of zelfs heroïne. Ook de politierechtbanken zien intussen het aantal drugsgerelateerde feiten spectaculair stijgen.

Uit de Politiële Criminaliteitsstatistieken voor het jaar 2012 blijkt opvallend echter dat in Blankenberge de voorbije jaren het gebruik, het bezit en de handel van drugs sterk gedaald is. Terwijl in 2009 de door de politie vastgestelde inbreuken in Blankenberge nog spraken van 95 gevallen van drugsbezit, 85 gevallen van drugsgebruik, 31 gevallen van drugshandel en 21 gevallen van in- of uitvoer van drugs, is dit tot in 2012 systematisch gedaald naar 75 gevallen van drugsbezit, 6 gevallen van drugsgebruik, 15 gevallen van drugshandel en 1 geval van in- of uitvoer van drugs, of zowat een halvering.

Bovendien blijkt uit de regelmatige alcohol- en drugscontroles in het verkeer van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke tijdens 2013, waarin telkens wordt uitgepakt met “onthutsende cijfers“, dat er bijzonder weinig speekseltesten op drugs in het verkeer worden afgenomen en er dus bitter weinig positieve speekseltesten zijn die er op wijzen dat de gecontroleerde chauffeur drugs gebruikt.

Volgens het Vlaams Belang wijzen dergelijke statistisch lage cijfers niet op een effectieve daling van het aantal drugsdelicten in Blankenberge, maar vooral op een ernstige daling van de inspanningen van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke om de drugsproblematiek grondig aan te pakken. Dit in tegenspraak met het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke (er is op hun webstek geen recentere editie beschikbaar…) dat stelt: “Er wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is om de capaciteit van de recherche op te trekken met het oog op de prioriteit “drugs”. […] Verkeersveiligheid werd ingeschreven in het ZVP met aandacht voor preventie of bestrijding van het rijden onder invloed van drugs of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden. […] Het fenomeen drugs wordt als prioriteit opgenomen in dit zonaal veiligheidsplan. Het werken rond het fenomeen en het in kaart brengen ervan, heeft ons aangetoond dat er zich wel degelijk een probleem stelt die prioritair aangepakt moet worden. De zone kiest voor een integrale aanpak. De bestrijding van productie, verkoop en smokkel maakt daar een onderdeel van uit. […] De jongerencriminaliteit krijgt specifieke aandacht inde vier prioritaire fenomenen die in dit zonaal veiligheidsplan zijn weerhouden: drugs, overlast, intrafamiliaal geweld en verkeer. […] De politiezone Blankenberge-Zuienkerke wil in partnerschap fundamenteel bijdragen tot een integrale en gecoördineerde aanpak van de drugsproblematiek binnen de zone.”

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Ik stel 4 jaar na de start van dit zonaal veiligheidsplan vast dat de capaciteit van de drugsrecherche nog steeds niet ingrijpend werd verhoogd, dat het dalend aantal vastgestelde drugsfeiten naar een alarmerend peil gezakt is en dat de controles van de politie in Blankenberge onvoldoende de klemtoon leggen op druggebruik in het verkeer.  Het wordt dringend  tijd dat de drugsproblematiek opnieuw prioritair wordt aangepakt.”

Terzake heeft het Vlaams Belang dan ook voor de gemeenteraad van 17 december ’13 een voorstel (zie bijlage) ingediend waarin gevraagd wordt;
– dat tijdens de alcohol- en drugscontroles van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke naast de alcoholcontroles meer aandacht wordt besteed aan druggebruik;
– dat in de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke  eindelijk werk wordt gemaakt om de capaciteit van de recherche op te trekken met het oog op de prioriteit “drugs”;
– dat burgemeester Patrick De Klerck, tevens voorzitter van het politiecollege, voorzitter van de politieraad en voorzitter van de zonale veiligheidsraad voor de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke, erover waakt dat de drugsproblematiek opnieuw prioritair wordt aangepakt.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...