Vlaams Belang vraagt dat stadsbestuur Blankenberge dringend restauratiedossier Paravang opstart

Voorbije 3 jaar nam college geen enkele beslissing op vlak van instandhouding of restauratie
Gebroken en zelfs verdwenen schelpmotieven, afbladderende verf, mosvorming, roestvorming…
“Stadsbestuur overweegt toch niet sloop ten gunste van alweer nieuwe bouwprojecten aan de Jachthaven?”
De Paravang, die dateert uit 1908 en die met zijn geglazuurde dakpannen en schelpmotieven duidelijk de stempel draagt van de Belle Epoque-periode, werd in 1987 beschermd als monument en in 2002 volledig gerestaureerd. In antwoord op een schriftelijke vraag van 4 januari 2013 van het Vlaams Belang (zie bijlage) laat het stadsbestuur van Blankenberge weten dat er door het college van burgemeester en schepenen tijdens de periode 2011-2012 geen formele beslissingen werden genomen  aangaande het onderhoud van de Paravang, maar dat “gezien de noodzakelijke ingrepen en vergunningen in 2013 een dossier zou worden opgestart”.

Uit het nazicht van het Vlaams Belang van de collegebeslissingen van dit jaar (laatste goedgekeurde notulen dateren van 6 juni 2013) blijkt echter dat tot op heden nog steeds geen restauratiedossier werd opgestart, ook al zijn voor dergelijke werken vergunningen vereist en dient voor dit beschermd monument ook een subsidiedossier te worden opgestart bij de hogere overheid. Nochtans zijn sinds de restauratie van 2002 de nodige instandhoudings- en restauratiewerken dringend geworden (zie foto’s):
– diverse schelpmotieven zijn gebroken of zelfs verdwenen;
– op tal van plaatsen is mosvorming toegenomen;
– de metalen constructie is sterk onderhevig aan roestvorming;
– de verf op het houtwerk bladdert in snel tempo af.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het gaat hier bovendien om bouwkundig erfgoed waarvoor een instandhouding- en onderhoudsplicht geldt voor de eigenaar van dit beschermd monument en waarvoor conform het monumentendecreet het verbod geldt om het monument te beschadigen of te vernielen. Deze bepalingen zijn hier schromelijk overtreden. Het zou trouwens uiterst verwonderlijk zijn indien het hier om een bewuste verwaarlozing gaat en door het stadsbestuur bij het Vlaams Gewest de declassering werd aangevraagd, om de Paravang af te breken ten gunste van alweer nieuwe bouwprojecten aan de Jachthaven. Het  Agentschap Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest (het vroegere Monumenten en Landschappen) kan zich zelfs burgerlijke partij stellen bij de rechtbank tegen het stadsbestuur van Blankenberge om zo dringende instandhoudingswerkzaamheden af te dwingen. Deze historische bezienswaardigheid geeft dus aan de vooravond van het toeristisch hoogseizoen niet alleen een vervallen indruk, maar ook de veiligheid, de verdere aftakeling en de financiële gevolgen moeten een prioritair aandachtspunt zijn voor het stadsbestuur.”

Indien men dus wil dat nog in 2013 de noodzakelijke restauratiewerken (vergund en gesubsidieerd) worden opgestart, dient het college van burgemeester en schepenen onverwijld de nodige collegebeslissingen te nemen. Daarom heeft het Vlaams Belang op initiatief van gemeenteraadslid Tanguy Veys een voorstel van raadsbesluit (zie bijlage) bij hoogdringendheid ingediend, waarbij de gemeenteraad opdracht geeft aan het college van burgemeester en schepenen de nodige collegebeslissingen te nemen om te voorzien in de dringende instandhouding en restauratie van de Paravang.

Henri Wyns
Voorzitter Vlaams Belang Blankenberge-Uitkerke

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...