Vlaams Belang vormt front samen met Franse Union des Révolutionnaires Communistes voor heractivering spoorlijn 73 Adinkerke-Duinkerke

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 25 maart 2014

08 Samengevoegde vragen van
– de heer Roel Deseyn aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “het veranderen van de veiligheidsinrichting aan overweg 121 in De Panne” (nr. 22812)
– de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “het openbreken door Infrabel van de sporen en het verwijderen van de signalisatie aan overweg 125 tegen de Franse grens van Bray-Dunes” (nr. 22845)
 
08.01  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, het is heel terecht dat de vragen worden samengevoegd, want de problematiek van 121 en de problematiek van 125 zijn in één beweging aan te kaarten, aangezien het gaat om weliswaar twee verschillende punten van veiligheidsinrichting.
 
Toen ik de kwestie eerder aan bod bracht, verwees u naar antwoorden op eerder gestelde vragen van 18 februari, maar mijn vraag of de politieke procedure al dan niet werd gerespecteerd, is heel technisch van aard.
 
Op 25 januari 2014 werden de elektrische leidingen naar de knipperlichten aan de betreffende overwegen doorgeknipt. De rode lichten en signalisatie werden buiten werking gesteld en er werd een Sint-Andrieskruis geplaatst. Volgens het koninklijk besluit van 11 juli 2011betreffende de veiligheidsinrichtingen bepaalt de minister echter de veiligheidsinrichtingen van een openbare of private weg. Het koninklijk besluit bepaalt voorts ook dat de dossiers over de aanleg, de wijziging of de afschaffing van een veiligheidsinrichting met betrekking tot een openbare overweg of privéoverweg voorgesteld door de betrokken spoorwegbeheerder, bij de minister worden ingediend. Dan wordt er allemaal beschreven wat het dossier moet bevatten, ik ga daarop nu niet verder in.
 
Toen ik vroeger aan u voorlegde of alle wettelijke bepalingen werden gerespecteerd, verwees u naar de commissievergadering, maar dat aspect is daar niet besproken. Ik vond dat een ietwat vreemd antwoord, omdat ik u expliciet vroeg naar het al dan niet publiceren van een ministerieel besluit om de verandering van die veiligheidsinrichting te wettigen, en dat is precies uw bevoegdheid en niet die van Infrabel.
 
Heeft Infrabel u een dossier voorgelegd met alle nodige informatie om de signalisatie aan overweg 121 en bij uitbreiding overweg 125 aan te passen?
 
Hebt u dat ministerieel besluit al dan niet laten publiceren?
 
Wat bepaalt het bestaande ministerieel besluit en op welke wijze werden de bepalingen aangepast?
 
Werd de beheerder van de openbare weg op de hoogte gebracht van de wijzigingen aan de veiligheidsinrichting?
 
Stel dat er geen ministerieel besluit werd gepubliceerd, wat zijn de beweegredenen? Is er dan een fout gemaakt in de procedure, moet er dan iets aangepast of geregulariseerd worden of kan men dan niet verder met de wijzigingen op het terrein?
 
08.02  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, mijn vraag sluit naadloos aan bij de problematiek. Enerzijds gaat ze over het optreden van Infrabel inzake het verwijderen van sporen en signalisatie aan een overweg en het ontbreken van het noodzakelijke koninklijk besluit en anderzijds over de stappen die de NMBS voorts neemt om een spoorlijn 73 ooit nog te kunnen reactiveren.
 
Ik wens mij geenszins laten verleiden tot een pingpongspel over wie de zwartepiet doorgeschoven moet krijgen of wie van niks wist, maar er is nu eenmaal de vaststelling dat Infrabel tijdens de nacht van 25 op 26 januari 2013 reeds een aantal perfect functionerende wissels richting grens ter hoogte van Bray-Dunes heeft verwijderd, waardoor het elektrisch bedienen van de wissels in kwestie vanuit blokpost 7 te Brugge niet meer mogelijk is.
 
Daarenboven zouden Infrabel normaal gesproken de komende week, zijnde de week van 24 tot 28 maart 2014, aan overgang 125, opnieuw tegen de Franse grens aan Bray-Dunes, de sporen uitbreken en de signalisatie verwijderen, zodat tussen Duinkerke en Adinkerke geen enkele trein meer zou kunnen rijden. Dat zou Infrabel hebben gedaan onder het mom van verkeersveiligheid en het bijkomend faciliteren van de mogelijkheden voor fietsers, en dat terwijl zowel in de communauté urbaine de Dunkerque als de Région Nord-Pas-de-Calais stemmen opgaan om de trein opnieuw te laten rijden.
 
U hebt in de commissievergadering van 9 februari 2014 reeds geduid dat eind maart 2014 nog werken zouden gebeuren om het comfort en de veiligheid van de automobilisten en fietsers te garanderen. U stelde toen echter dat de werken in kwestie los staan van de beslissing van de NMBS en De Lijn, om de bewuste lijn al dan niet te heropenen.
 
Ik citeer u tot slot: “Als men de lijn opnieuw wil uitbaten, moet de infrastructuur sowieso worden veranderd”.
 
Mijnheer de minister, dat is één aspect. Infrabel steekt stokken in de wielen, wat bijzonder hinderlijk en nefast is voor het debat ter zake.
 
Waarom wil Infrabel in de week van 24 tot 28 maart 2014 aan overweg 125 tegen de Franse grens van Bray-Dunes de sporen openbreken en de signalisatie verwijderen?
 
Wat zijn de gevolgen daarvan voor een eventuele reactivering van spoorlijn 73 te Adinkerke en Duinkerke?
 
U hebt zelf opgemerkt dat tijdens een staking het goederenvervoer nog eens langs die lijn is kunnen denderen.
 
Ten slotte, hebt u en heeft Infrabel kennisgenomen van de interesse van de communauté urbaine de Dunkerque en de Région Nord-Pas-de-Calais om opnieuw treinen op het bewuste spoor tot in Adinkerke te laten rijden? In welke mate wordt met die interesse rekening gehouden?
 
08.03 Minister Jean-Pascal Labille: Mijnheer de voorzitter, Infrabel wenst eraan te herinneren dat het baanvak van lijn 73 tussen Adinkerke en de Franse grens buiten dienst werd gesteld, omdat het al verschillende decennia niet meer wordt geëxploiteerd. Een eventuele reactivering van een oude, ongebruikte spoorlijn gebeurt op vraag van de overheid of van de operatoren. Hoe dan ook moet bij een eventuele reactivering de oude spoorinfrastructuur in ieder geval worden verwijderd en vervangen.
 
De overweg 121 wordt aangepast om de onderhoudskosten van de overbodig geworden overweg te verminderen.
 
Infrabel meent de procedure correct te hebben gevolgd. De bewuste procedure voorziet in een voorafgaand overleg tussen Infrabel en de FOD Mobiliteit en Vervoer, in het akkoord van de FOD over het voorstel van Infrabel, in de uitvoering van werken, in de controle van de aanpassingen door de FOD en vervolgens in de publicatie van een ministerieel besluit.
 
Infrabel heeft inderdaad een schrijven gericht aan de FOD Mobiliteit en Vervoer met de vraag om een nieuw ministerieel besluit uit te vaardigen voor de overweg 121.
 
Voor de geplande werken aan de overweg 125 is de doelstelling tweeledig. Enerzijds, zou een deel van de sporen worden opgebroken en zou de weg worden geasfalteerd om de veiligheid en het comfort te verbeteren van de weggebruikers die overweg 125 moeten oversteken.
 
Anderzijds, zou in samenspraak met de FOD Mobiliteit en Vervoer de signalisatie worden aangepast om er een overweg met passieve signalisatie van te maken. Door de signalisatie te vereenvoudigen op baanvakken die buiten dienst zijn, kunnen de teams van Infrabel hun inspanningen toespitsen op het onderhoud van de overwegen van sporen in dienst, waar er wel mensenlevens in het spel zijn.
 
Volgens Infrabel heeft de gemeente De Panne de nodige vergunningen om de weg af te sluiten, echter niet afgeleverd. Hierdoor zullen de werken niet de komende week worden uitgevoerd. Infrabel hoopt op een nieuwe ontmoeting met de vertegenwoordiger van de gemeente De Panne om het nut van de beoogde werken opnieuw uit te leggen.
 
De werken zouden geen impact hebben op een eventuele wederindienststelling van het baanvak. De infrastructuur is immers verouderd en voldoet niet meer aan de huidige voorschriften. Infrabel heeft geen enkele officiële aanvraag tot heropening van het baanvak ontvangen.
 
08.04  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, ik heb enkele elementen van repliek. Er is een groeiende vraag. De vraag wordt ook vanuit Noord-Frankrijk aangemoedigd en bestuurlijk op de prioriteitenlijst geplaatst.
 
U zegt dat de lijn al enkele decennia niet werd geëxploiteerd. Ze werd enkele jaren geleden wel gebruikt. Het is niet omdat ze de voorbije jaren niet werd geëxploiteerd, dat er geen reden is om ze goed te bewaken. Het zou dom zijn daar iets onherroepelijk af te sluiten.
 
Er werd blijkbaar aan de FOD Mobiliteit en Vervoer gevraagd om een ministerieel besluit uit te vaardigen. Dat werd blijkbaar niet door u ondertekend, laat staan gepubliceerd. Ik denk dat er een probleem is met de procedure.
 
Het is niet voor niets dat er de garantie van het ministerieel besluit nodig is voor eventuele wijzigingen en daarom is het logisch dat het gemeentebestuur van De Panne geen vergunning heeft verleend. Ik voel een zeker onbehagen omdat men werken wil uitvoeren, terwijl die nog niet gedekt zijn door een ministerieel besluit. Blijkbaar zou er nu wel een ontwerp circuleren. Zult u dat eerstdaags ondertekenen of met terugwerkende kracht de zaken bekrachtigen? Wordt dat soms gewoon genegeerd? Het kan immers niet dat we ons in zo’n onwettige situatie zouden begeven.
 
08.05  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb echter enigszins de indruk dat u bewust doof blijft voor de signalen van diverse partijen. Ik spreek dan over CD&V, sp.a, de N-VA, het Vlaams Belang en Groen. Het belangrijkste verschil is misschien dat het allemaal Vlaamse partijen zijn en dat er geen enkele Waalse partij bij is.
 
Ik wil toch proberen uw interesse te wekken. Gisteren was er een actie op initiatief van Trekhaak 73 ter hoogte van de spoorwegovergang. Er waren ook diverse Franse politici aanwezig evenals Franse organisaties zoals La Section des Travailleurs du Rail de l’Union des Révolutionnaires Communistes de France (URCF). Mijnheer de minister, zelfs de communisten in Frankrijk steunen de vraag om die spoorlijn opnieuw in dienst te nemen. Dat is toch wel een onverdachte bron, zeker voor u. Ik hoop dat die roep u ooit zal bereiken en dat u misschien eens de moeite zult doen om dat terdege te onderzoeken, zodat u Infrabel en de NMBS het signaal kunt geven dat ze moeten stoppen met het opbreken van een lijn die in feite voor het laatst werd gebruikt in 2002. Toen werd ze nog gebruikt voor een trein met vloeibaar staal. Ook in de toekomst moet dat mogelijk zijn, zowel voor goederenvervoer als voor personenvervoer. Ik verwijs ter zake naar de opmerkingen die ik in het verleden heb gemaakt over de overlast van de bussen die door De Panne denderen en de vraag van Plopsaland om de nodige inspanningen te leveren op het vlak van mobiliteit.
 
De voorzitter: Collega Veys, u zegt dat zelfs de communisten openbaar vervoer vragen.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...