Vlaams Belang protesteert tegen overdreven en nodeloos politiegeweld in opdracht van burgemeester Blankenberge tegen Vlaamse-Leeuwvlag in Wapenstilstand-optocht

“Wat in andere steden en gemeenten probleemloos al jaren gebeurt, wordt in Blankenberge desnoods met geweld verboden.”
Partij dient klacht in bij Comité P en gouverneur West-Vlaanderen

Op maandag  11 november ’13 vond zoals op vele andere plaatsen ook in Blankenberge de herdenking plaats van het einde van Wereldoorlog I, genaamd Wapenstilstand. Deze jaarlijkse herdenking, die georganiseerd wordt door het stadsbestuur van Blankenberge, gaat gepaard met een optocht en een plechtigheid in het stadhuis, aan het monument van de Ontmijners, op het stedelijk kerkhof en aan het monument der gesneuvelden aan het Delangheplein.

Tijdens de gemeenteraad van 8 oktober ’13 had het Vlaams Belang al aangeklaagd dat tijdens deze herdenking geen vlag van de Vlaams gemeenschap wordt meegedragen maar enkel Belgische vlaggen, het lied van de Vlaamse gemeenschap niet wordt gespeeld maar telkens de Barbançonne en ook tijdens de toespraken er geen aandacht is voor het Vlaams aspect tijdens deze herdenking. Nochtans is Wereldoorlog I ook een Vlaamse aangelegenheid. Veel Vlaams-nationalisten zijn immers tijdens “Den Grooten Oorlog” ingegaan op de oproep van de toenmalige koning Albert I (“Gedenkt Vlamingen de slag der Gulden Sporen” en “Aan mijn volk“) om de wapens op te nemen en België te verdedigen tegen de inval van de Duitse troepen. In het verleden werd deze historische miskenning van het Vlaamse aandeel reeds door talrijke historici aangeklaagd.

Bovendien stelt omzendbrief BA-97/11 van 4 juni 1997 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de bevlagging van openbare gebouwen met de Vlaamse vlag dat er zelfs een wettelijke verplichting bestaat “de Vlaamse vlag ook te hijsen op de data waarop de Belgische en Europese vlag moet gehesen worden, ook al betreft het geen officiële gebeurtenis.” Ook omzendbrief VR 99/37 van 22 oktober 1999 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden gebiedt dat “het volkslied van de Vlaamse Gemeenschap eveneens moet uitgevoerd worden, hetzij bij het begin, hetzij bij het einde van de officiële plechtigheden”, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een provincie of een gemeente van het Nederlandse taalgebied, “op de data waarvoor het hijsen van de vlag van de Vlaamse Gemeenschap is voorgeschreven.” Het stadsbestuur reageerde toen laconiek bij monde van schepen Johan Van Eeghem (sp.a) “dat het alle wettelijke en decretale verplichtingen zou naleven (zie bijlage voor het verslag).” Om de kritiek van het Vlaams Belang kracht bij te zitten op het politiek misbruik door het stadsbestuur door van de herdenking van Wapenstilstand een zuiver Belgische aangelegenheid te maken en al wat Vlaams is te weren, liet de partij dan ook op voorhand weten dat het “sereen en respectvol” zou aanwezig zijn met een Vlaamse-Leeuwvlag.  

Toen op maandagochtend 11 november ’13 gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Tanguy Veys, die door het stadsbestuur officieel was uitgenodigd om deel te nemen (zie bijlage voor de uitnodiging), zich met zijn Vlaamse-Leeuwvlag aanmeldde op de plaats van samenkomst in het stadhuis werd hem meteen door de politiediensten op bevel van burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD) duidelijk gemaakt dat hij aan de plechtigheden niet mocht deelnemen “omdat hij geen officiële vlag had”. Toen Veys dit weigerde en erop wees dat er geen enkele politieverordening was die dit verbood en dat de volledige optocht bestond uit niet officiële vlaggen, zoals die van de “Vaderlandslievende verenigingen”, van de Blankenbergse zeescouts “9de FOS Wandelaar” en van de opgetrommelde fanfare “Het Spoor” uit Oostende, bleef de burgemeester Oost-Indisch doof en gaf hij als voorzitter van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke de politie het bevel om hem desnoods met geweld uit de optocht te verwijderen en de geviseerde vlag in beslag te nemen.  Hierbij werd Tanguy Veys hardhandig op de grond gegooid, gemolesteerd waarbij hij zelfs aan zijn hand gewond raakte (zie bijlage voor het medisch attest van de spoeddienst van AZ Koningin Fabiola), werd de vlag uit zijn handen gesleurd en werd zijn vlaggenstok kapot gebroken. Uiteindelijk zou de politie tot 3 keer toe op dergelijke wijze op bevel van burgemeester Patrick De Klerck optreden en dit telkens voor het goedkeurende oog van het apatische stadsbestuur en voor de stomverbaasde en verontwaardigde blikken van genodigden, scouts en kijklustigen; in de inkomhal van het stadhuis, op de Vredelaan en op het Delangheplein.

Het Vlaams Belang betreurt zeer sterk de manifest ondemocratische houding van het stadsbestuur van Blankenberge en het nodeloos gewelddadig optreden van sommige politieagenten. In het bijzonder de hoofdinspecteur en woordvoerder van de politiezone ontpopte zich telkens tot aanstoker van dit geweld en hierbij iedere keer roepend “en nu smijten we hem in de cel”.  In een eerste reactie aan de pers stelde de burgemeester dat “het schandalig is dat de optocht gepolitiseerd werd”, dat “bovendien een politieagent gewond raakte” en dat “agressie tegenover de politie een volksvertegenwoordiger onwaardig is.” Over wie aan de basis lag van de politisering van deze optocht en dat Tanguy Veys gewond raakte door het politiegeweld op zijn bevel verzwijgt hij zedig.  Tanguy Veys betwist alvast dat hij geweld tegen politieagenten heeft toegepast, maar maakte toch zijn medeleven over aan de gewonde politieagent (zie bijlage).

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het stadsbestuur heeft met deze incidenten tijdens de herdenking van Wapenstilstand het sereen en respectvol kader waarbinnen deze plechtigheid normaal moet verlopen totaal tenietgedaan en haar ware gelaat laten zien  als een lokaal regime dat men enkel in dictaturen terugvindt. Terwijl elders al jaren getolereerd wordt dat Vlaamse-Leeuwvlaggen tijdens Wapenstilstand aanwezig zijn en de Vlaamse Leeuw wordt gespeeld, blijft het stadsbestuur volharden in de Belgicistische boosheid en schuwt hiervoor geweld en leugens niet.  Wegens de nefaste rol die sommige politieofficieren meenden te moeten spelen voor het welwillende oog van het stadsbestuur was ik genoodzaakt klacht in te dienen bij  Comité P, het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.” (zie bijlage voor de klacht)

Het Vlaams Belang zal dan ook tijdens de gemeenteraad van dinsdag 17 december ’13 via een voorstel van raadsbesluit (zie bijlage) de burgemeester aan de tand voelen omtrent zijn perverse rol en houding tijdens de incidenten bij de herdenking van Wapenstilstand met nodeloos en overdreven politiegeweld tot gevolg, zonder ook maar enige politieverordening. Bovendien werd ondanks alle mooie beloftes ook dit jaar geen enkele keer de Vlaamse Leeuw gespeeld tijdens de herdenkingsmomenten in het stadhuis, aan het monument van de Ontmijners, op het stedelijk kerkhof en aan het monument der gesneuvelden aan het Delangheplein, maar wel telkens de Barbançonne.  Tegen dit laatste werd trouwens ook klacht ingediend bij de gouverneur van West-Vlaanderen (zie bijlage).

Het is nu al duidelijk dat wanneer volgend jaar allerlei plechtigheden op het getouw worden gezet in het kader van 100 jaar Groote Oorlog met argusogen zal toegekeken worden of het stadsbestuur van Blankenberge haar wettelijke en decretale verplichtingen dan wel zal nakomen en eindelijk komaf zal maken met dit Belgicistisch en partijpolitiek misbruik.

Afspraak uiterlijk op dinsdag 11 november 2014 !

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...