Vlaams Belang klaagt stiefmoederlijke behandeling treinverbinding met Zeebrugge aan

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 25 maart 2014

05 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “het terugschroeven van het treinaanbod voor Zeebrugge in overeenstemming met het beheerscontract met de NMBS” (nr. 22848)

05.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, in 2010 werd de trein Brugge-Zeebrugge van 22.09 uur afgeschaft en in 2011 werden nog eens drie treinen tussen Brugge en Zeebrugge afgeschaft. Door het afschaffen van die late treinen konden heel wat reizigers van Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge niet langer met de trein naar Brugge bijvoorbeeld om avondschool te volgen.
 
Het huidige transportplan van de NMBS dateert van 1998 en was oorspronkelijk bedoeld voor een periode van zeven jaar. In december 2014 lanceert de NMBS een aangepast vervoersplan 2014-2017. Omdat een vervoersplan een complex geheel is, dat al het treinverkeer op het spoorwegnet regelt, organiseerde de NMBS tussen 24 februari en 27 maart – wij hebben er nog een te gaan – een reeks roadshows om het vervoersplan toe te lichten. Uit de roadshow van het vervoersplan 2014-2017 voor West-Vlaanderen op 17 maart bleek dat het treinaanbod naar Zeebrugge beperkt zal worden tot één trein om de twee uur.
 
Ik wens u te herinneren aan uw verklaringen in verband met het beheerscontract. Daarom heb ik de volgende vragen.
 
Is het voorgestelde treinaanbod voor Zeebrugge in overeenstemming met het beheerscontract tussen de overheid en de NMBS, in het bijzonder wat de naleving van het aantal klokvaste verbindingen per bediende halte betreft? Zo ja, waarom? Zo nee, op welk vlak niet en welke maatregelen hebt u genomen?
 
[…]
 
05.08 Minister Jean-Pascal Labille: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik begrijp uw bezorgdheid over de toekomst van het spoor, daarom heb ik de Ministerraad voorgesteld om alleen kennis te nemen van het voorstel van het vervoersplan dat de NMBS mij heeft overhandigd en waarbij aan de NMBS werd gevraagd om bepaalde voorwaarden na te leven, zoals ik u twee weken geleden reeds uitlegde. Deze voorwaarden omvatten onder meer het feit dat de NMBS de momenteel geldende beheersovereenkomst moet naleven. Ook moet de NMBS de opmerkingen die tijdens de infosessies rond het vervoersplan worden gemaakt, analyseren. Zij zal in haar treinaanbod de meest relevante opmerkingen opnemen. De NMBS heeft ook de deelnemers aan deze infosessie geïnformeerd van het feit dat zij ook de mogelijkheid hebben om opmerkingen te geven via e-mail. De presentaties die in elke provincie worden gegeven, zullen ook beschikbaar zijn op de website van de NMBS zodra de informatiesessie heeft plaatsgevonden. Het vervoersplan zal in elk geval worden voorgelegd aan de raad van bestuur van de NMBS en vervolgens aan de Ministerraad.
 
En ce qui concerne les lignes desservant les zones les moins densément peuplées du pays, le Conseil des ministres a également demandé qu’elles fassent l’objet d’une attention particulière. Enfin, les minutes supplémentaires qui ont été ajoutées à certains temps de parcours pour tenir compte des travaux d’infrastructure devront être retirées, une fois ces travaux terminés, lors de la prochaine révision du plan de transport. Tout cela pour vous dire qu’à ce stade, comme déjà signalé à de multiples reprises, il s’agit uniquement d’une proposition qui n’a pas encore été approuvée et qui fera dès lors encore l’objet d’améliorations.
 
[… ]
 
05.10  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, andermaal zijn wij niet veel wijzer geworden uit uw antwoord, dat voor een stuk wel aansluit bij datgene wat u in het verleden hebt verklaard. Ik blijf mijn ontgoocheling uiten over de zogenaamde inspraak, die helemaal geen inspraak is. De roadshow had veeleer de bedoeling om het protest in de kiem te smoren en om bij iedereen de moed en het enthousiasme voor een inhoudelijke debat weg te nemen.
 
De presentaties op het internet, waarnaar u verwijst, laten een analyse van het gedetailleerd plan evenmin toe, laat staan dat via die weg ook een inspraakmodule voorzien is. Als de NMBS echt wil luisteren, niet alleen naar parlementsleden, provincieraadsleden en burgemeesters, maar ook naar de gebruikers, dan denk ik dat de inspraak anders had moeten worden georganiseerd dan nu het geval is. De roadshows waren immers ook alleen voor genodigden toegankelijk.
 
Nog een laatste bedenking is de volgende. Alleen al voor mijn provincie, West-Vlaanderen, rijzen er klachten in verband met de dienstverlening voor het station van Beernem, voor de treinverbinding vanuit De Panne of Zeebrugge en op nog andere vlakken ook. De bedoeling van de hele operatie van de roadshows is vooral om de problematiek over de verkiezingen heen te tillen en vervolgens denk ik dat de NMBS toch haar zin zal doorzetten. Daarvan zal de klant opnieuw de dupe zijn, maar dat zal u wellicht worst wezen.
 
[…]

Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...