Vlaams Belang herhaalt pleidooi voor her-activatie spoorlijn 20 en gebruik Railport Lanaken

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 25 maart 2014

14 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “het overleg met de NMBS naar aanleiding van het Strategische Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)” (nr. 22882)
 
14.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 7 februari 2014 vond op het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters een overleg plaats tussen minister Labille en het directiecomité dat uitvoering moet geven aan het Limburgse SALK-plan, het Strategische Actieplan Limburg in het Kwadraat.
 
Bij de heer Peeters schonk men geen champagne, maar men wenst daar wel de afspraken na te komen, wat op andere champagnevergaderingen blijkbaar niet het geval was.
 
Op de agenda stonden een aantal mobiliteitsdossiers die belangrijk kunnen zijn voor de Limburgse economie en de uitwerking van het SALK-plan. Er werd ook gesproken over het Limburgse Spartacusplan, de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht.
 
Vanuit diverse hoeken, het ABVV Limburg, Unizo Limburg, de Boerenbond, de Kamer van Koophandel, het ACV Limburg, werd duidelijk verwezen naar de ondermaatse behandeling van de provincie Limburg door de NMBS. Er waren titels te lezen als “NMBS duwt Limburg verder kopje onder” en “Nood aan dringende politieke actie om de voor Limburg desastreuze aan te passen NMBS-plannen”.
 
Ik wil er daarnaast op wijzen dat ook minister-president Peeters wil dat de NMBS meer investeert in Limburg.
 
Mijnheer de minister, welke afspraken werden er gemaakt op het overleg van 7 februari, naar aanleiding van het SALK-plan? Is de NMBS van oordeel dat, in het licht van het SALK-plan, de heropening van bepaalde lijnen, ik verwijs naar lijn 18 en lijn 20, financieel meer rendabel is dan te investeren in een tramlijn? Zo ja, welke maatregelen werden genomen? Zo nee, waarom niet?
 
In verband met lijn 20, ondanks de plannen met de Spartacuslijn is er in Limburg nog altijd een station zonder treinen, met name Railport Lanaken. Het gebruik daarvan zou de mobiliteit en de rendabiliteit zeker ten goede komen.
 
14.02 Minister Jean-Pascal Labille: Mijnheer de voorzitter, op 7 februari heb ik inderdaad op het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters deelgenomen aan een overleg met de leden van het SALK-comité. Wij hebben een constructief gesprek gehad over de verschillende aspecten verbonden met de spoorwegondernemingen.
 
Mijn boodschap betrof vooral de volgende punten. Een herhaling van de geplande investering in het MIP. De nieuwe werkplaats van Hasselt zou in 2016 in dienst worden genomen, met name voor de dubbeldeksstellen van het type M6. In juli laatstleden hebben de NMBS en Infrabel een aanwervingsinitiatief gelanceerd voor de ex-werknemers van Ford Genk. Er werden gedurende zes opeenvolgende weken vijfdaagse stages georganiseerd. Infrabel betreurt echter de lage inschrijvingsaantallen voor de wervingsexamens. Slechts weinigen hebben hun kandidatuur ingediend, na aan de stage te hebben deelgenomen.
 
Met betrekking tot de eventuele heropening van lijnen door de NMBS, die zullen gebeuren na een vergelijkende analyse en in samenspraak met de gewestelijke en lokale autoriteiten en de openbaarvervoersmaatschappijen. De lijn 18 Hasselt-Neerpelt is door de NMBS onderzocht in het kader van het beheerscontract. Daarbij werden diverse bedieningen met lichte treintypes onderzocht. De lijn 18 maakt tevens deel uit van het Spartacustramlijnconcept, dat door De Lijn werd opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat een bediening met lichte treintypes voor de reizigers een snellere reistijd meebrengt. Door het rijden in een eigen bedding, los van interferentie met het wegverkeer, zou tevens globaal een betere reiskwaliteit geboden kunnen worden.
 
Wat de investeringen betreft, het Vlaams Gewest heeft dit project van de NMBS-Groep op de lijst gezet van prioritaire investeringsprojecten voor de periode 2013-2035. Hier werd dus gekozen voor een bediening via het klassieke spoor.
 
De lijn 20, Hasselt-Maastricht, is eveneens opgenomen in het Spartacusplan. Het Vlaams Gewest heeft beslist hier een sneltrambediening te implementeren en tevens in de financiële middelen ervoor te voorzien. Deze sneltram kan nieuwe marktpotentiëlen genereren, terwijl voor de trein meestal voor- of natransport noodzakelijk is.
 
14.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u dat u over deze vergadering meer gedetailleerd bent. Ik vind het een goede zaak dat de roep vanuit Limburg beantwoord zal worden. In eerste instantie kwam de provincie Limburg er immers bekaaid uit.
 
Er is wel nog één pijnpunt. Ik pleit voor de heractivering van spoorlijn 20. U mag immers niet vergeten dat er sinds 2011 een grensoverschrijdende spoorverbinding voor goederenvervoer is gerealiseerd tussen Lanaken en Maastricht door de aanleg van 6 kilometer spoor op Nederlands grondgebied en door de aftakking naar het industrieterrein van Lanaken op Belgisch grondgebied.
 
Mijnheer de minister, ik heb uw antwoord gemist over het feit dat het logistieke complex Railport Lanaken er nog altijd ongebruikt bijligt. Ik vrees dat dit een bewuste strategie is. U bevestigt dat in feite door niet in te gaan op de vraag daarover.
 
Die terminal is immers enkel richting Nederland ontsloten, waar de concurrentie met onder meer het sindsdien ontwikkelde Chemelot heel groot is. Ik denk dat dit een van de redenen is. Bij de realisatie werd echter ook gerekend op ontsluiting richting Bilzen. Daar moet u nog altijd uw verantwoordelijkheid opnemen, via de reactivatie van spoorlijn 20. De Limburgse sociale partners en talrijke bedrijven en bedrijfsorganisaties vragen dat. Bij deze wens ik dat pleidooi hier te herhalen.
 
De voorzitter: Mijnheer Veys, een repliek dient normaal gezien niet om een nieuw pleidooi te houden.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...