Vlaams Belang dient bij gouverneur klacht in wegens onwettige uitzetting van een gemeenteraadslid uit de gemeenteraad Blankenberge door de politie

Op dinsdag 7 oktober 2014 vond de gemeenteraad van Blankenberge plaats. Hierbij stond ook punt 18 “Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3§2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 9 september 2014. Voorstel van raadsbesluit in verband met de noodzaak om voor 18.000 euro Blankenberge gedurende 3 maand kwalitatief up te graden met 50 olijfboombakken. Goedkeuring. Stemming” op de agenda (zie bijlage 1). Nadat ik als enige indiener dit voorstel had toegelicht, reageerde de bevoegde schepen voor Openbare Werken, Ivan De Clerck (Open VLD). In zijn reactie noemde hij mij ondermeer “een leugenaar”. Na zijn betoog wenste ik te reageren op de persoonlijke aantijgingen, maar werd onderbroken door Ivan De Clerck. Sterker nog, voorzitter Jeannine Puype (sp.a) nam mij het woord af en ging over tot de stemming. Ik protesteerde hiertegen en vroeg het recht om de persoonlijke beschuldiging van “leugenaar” te kunnen weerleggen, waarop Jeannine Puype de zitting schorste. Er deed zich tijdens deze schorsing geen enkel incident voor en ik deed geen enkele tussenkomst. Na een korte schorsing werd de agenda hernomen en vroeg ik andermaal het woord om de persoonlijke beschuldiging van “leugenaar” te kunnen weerleggen. Hierop riep Jeannine Puype mij tot de orde (conform artikel 19 huishoudelijk reglement gemeenteraad), gaf opdracht aan het publiek om de zaal te verlaten en ging over tot de verdere behandeling van de agenda in besloten vergadering (conform artikel 4 huishoudelijk reglement gemeenteraad). Tijdens deze besloten vergadering stelde Jeannine Puype dat indien ik nog langer de orde zou verstoren, ik uit de gemeenteraad zou verwijderd worden. Opnieuw vroeg ik het recht om de persoonlijke beschuldiging van “leugenaar” te kunnen weerleggen. Hierop gaf Jeannine Puype opdracht aan de in totaal 7 politieagenten (!) om mij uit de gemeenteraadszaal te verwijderen. Ik werd niet in hechtenis genomen, maar kreeg het verbod om de gemeenteraad opnieuw te vervoegen. Niet minder dan 4 politieagenten werden ingezet om mij de toegang tot de gemeenteraadszaal desnoods met geweld te verhinderen. Intussen werd in mijn afwezigheid de gemeenteraadszitting verder gezet en werden ook al de door mij ingediende punten (14 voorstellen, 2 mondelinge vragen, 1 amendement) in mijn gedwongen afwezigheid behandeld en gestemd.

–    Op geen enkel moment werd schepen Ivan De Clerck na zijn persoonlijke aantijging van leugenaar door voorzitter Jeannine Puype tot de orde geroepen (conform artikel 19 huishoudelijk reglement gemeenteraad).
–    Op geen enkel moment heb ik, nadat ik tot de orde werd geroepen, de kans gekregen om mij te verantwoorden (conform artikel 20 huishoudelijk reglement gemeenteraad).
–    Op geen enkel moment heeft voorzitter Jeannine Puype de gemeenteraad een gemotiveerd verzoek voorgelegd om na stemming over te gaan tot verdere behandeling van de agenda in besloten vergadering (conform artikel 4 huishoudelijk reglement gemeenteraad).
–    Op geen enkel moment heeft gemeentesecretaris Peter Verheyden de gemeenteraad herinnerd aan de geldende rechtsregels en de gewezen op de herhaaldelijke schendingen van het gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement door de voorzitter van de gemeenteraad.
–    Op geen enkel moment heb ik tijdens de schorsing de orde verstoord.

Naar aanleiding van deze inbreuken op het gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad diende ik dan ook klacht in bij  de gouverneur van West-Vlaanderen (zie bijlage).
–    klacht tegen de voorzitter van de gemeenteraad, Jeannine Puype, en tegen de gemeentesecretaris, Peter Verheyden, wegens herhaaldelijke schendingen van het gemeentedecreet (artikelen 25 en 88) en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (artikelen 4, 19, 20 en 22).
–    klacht wegens mijn onwettige uitzetting uit de vergadering van de gemeenteraad door de politie op bevel van de voorzitter van de gemeenteraad en de vraag om alle beslissingen die in mijn afwezigheid werden genomen te vernietigen.
–    klacht wegens de behandeling door de gemeenteraad van de door mij ingediende agendapunten tijdens mijn gedwongen afwezigheid. Het is immers enkel de initiatiefnemer van een agendapunt die kan beslissen over de behandeling ervan.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...