Vlaams Belang Blankenberge vraagt bij hervorming brandweer meer aandacht voor statuut vrijwillige brandweermannen

Tanguy Veys: “De hogere overheid wil enkel meer verplichtingen opleggen t.a.v. de vrijwilliger, zonder aandacht voor de nodige betrokkenheid en input vanuit de vrijwilliger zelf. Dit kan niet de bedoeling zijn !”
Partij heeft motie ingediend voor gemeenteraadszitting van 11 maart ’14

Volgens de laatst beschikbare cijfers zetten om en bij de 12.203 personen zich vrijwillig in binnen de 250 brandweerkorpsen van België. Daarbij telt Vlaanderen 3 vrijwillige brandweermannen per professioneel equivalent en Wallonië 2. De brandweer van Blankenberge bestaat bijna volledig uit vrijwilligers; het grondreglement voorziet 36 vrijwilligers. Dit betekent dat de mensen zich buiten hun dagtaak beschikbaar stellen voor de brandweer.

Met het oog op een meer professionele brandweer en dus een verhoging van de kwaliteit en veiligheid werkt de federale regering momenteel aan een grote hervorming van het brandweerlandschap in België. Schaalvergroting van de korpsen wordt door de federale overheid gezien als een sleutel tot succes. Daarbij is het voor de Vlaamse korpsen, en dus zeker ook voor het korps van onze stad, belangrijk te waken over een voldoende grote toegankelijkheid voor vrijwillige brandweermannen zonder de kwaliteit in het gedrang te brengen. Een al te grote focus op beroepsbrandweermannen zou voor vele gemeenten, ook de onze, immers erg duur zijn. Het betreft hier met andere woorden een “én-én-verhaal”. Een van de grote uitdagingen voor de toekomt van de brandweer van Blankenberge vormt dus de nieuwe pre-zone en nadien brandweerzone “West-Vlaanderen hulpverleningszone 1” met 8 andere korpsen en in totaal samen 11 posten.

Gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: “Het lijkt er  meer en meer op dat de hogere overheid enkel meer verplichtingen wenst op te leggen t.a.v. de vrijwilliger waardoor de drempel te hoog gaat worden en vrijwilligers af zullen haken. Er dient voldoende oog te zijn voor het evenwicht tussen de inspanningen die men van de vrijwilliger eist en de baten die deze met zich brengen. 68% van de brandweermannen in België doet dit op vrijwillige basis, het heeft er alle schijn van dat de federale regering ingrijpende zaken voor hen gaat beslissen zonder aandacht voor de nodige betrokkenheid en input vanuit de vrijwilliger zelf. Dit kan niet de bedoeling zijn !”

Daarom heeft het Vlaams Belang voor de gemeenteraad van 11 maart ’14 een motie (zie bijlage) ingediend, gericht aan Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en Eerste Minister Elio Di Rupo waarin gevraagd wordt “het nodige te doen om de brandweervrijwilligers nauwer te betrekken bij de voorbereiding van deze brandweerhervorming zodat ook in de toekomst het engagement van de vrijwillige brandweerman verenigbaar blijft met zijn gezinsleven en zijn andere dagtaken en te vermijden dat deze brandweerhervorming leidt tot een onaanvaardbare meerkost op federaal en/of lokaal niveau omwille van de afbouw van het aantal vrijwilligers en een toenemend aantal beroepsbrandweermannen.”

Het Vlaams Belang hoopt dat bij alle politieke partijen van de Blankenbergse gemeenteraad het gezond verstand en het belang van en de waardering voor de talloze brandweervrijwilligers zal primeren en allen deze motie zullen ondersteunen.

Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...