Vlaams Belang Blankenberge reageert op totaal ongeloofwaardige brief Directie Maerlant Atheneum Blankenberge

Partij dient klacht in bij Commissie Zorgvuldig Bestuur

Geachte heer directeur,
 
Bedankt voor uw reactie op mijn schrijven en spijtig dat we pas voor het eerst met elkaar in contact komen na de boycot van het Vlaams Belang op jullie schooldebat.
 
Helaas moet ik u meedelen dat ik geen genoegen neem met de motivatie om het Vlaams Belang op jullie schooldebat niet uit te nodigen, en dus klacht zal indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur en wel om volgende redenen:
 
1. “Het gaat om geen echt debat”
Er zijn verschillende vormen van debat, maar wanneer u alle lijsttrekkers, met bewuste uitsluiting van het Vlaams Belang, uitnodigt om op vragen van leerlingen te antwoorden, dan handelt u in strijd met de decretale bepalingen waaraan u zich als erkende onderwijsinstelling nochtans dient aan te houden. Een eigen leerling van uw school, bovendien ondervoorzitter van de Leerlingenraad, die betrokken werd bij de voorbereiding en aanwezig was, stelde trouwens zowel op Facebook als in een brief aan mij (zie bijlagen), dat het wel degelijk om een “politiek debat” ging. Het is dus in ieder geval tegenover deze leerling ook zo over gekomen…  Maar voor de goede orde; de formule is ondergeschikt aan de decretale verplichting om niet aan politiek te doen, dus om geen politieke partijen uit te sluiten of andere politieke partijen te bevoordelen door hen wel uit te nodigen.
 
2. “Niemand kent u”
Als kersvers “aangespoelde” begrijp ik best dat niemand van de directie en meewerkende leerkrachten mij voor mijn schrijven van 28/9 kende, maar dit argument aanhalen is niet ernstig. In tal van publicaties die in al de brievenbussen van Blankenberge zijn beland werd ik duidelijk vermeld als de lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Blankenberge, en ook de media (Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Krant van West-Vlaanderen, De Streekkrant, Blankenberge-online en zelfs de VRT-programma's Terzake en Villa Vanthilt) hebben hier uitvoerig aandacht aan besteed.  Het pleit alvast niet voor de belangstelling van directie en meewerkende leerkrachten in wat in de actualiteit aan bod komt… Maar zelfs al wist u echt niet dat ik hier in Blankenberge de lijst voor het Vlaams Belang trok en zelfs al had niemand van de directie en meewerkende leerkrachten het officieel aanplakbord gezien dat aan de ingang van uw school staat en waarop al 14 dagen de naam van uw overbuur (ik woon recht tegenover de school) als lijsttrekker prijkt (zie bijlage), dan had u toch gewoon aan Vlaams Belang Blankenberge moeten vragen om hun voor u onbekende lijsttrekker af te vaardigen…
 
3. “U zit niet in de gemeenteraad”
Ook hier probeert u recht te praten wat krom is; de wel uitgenodigde/aanwezige politici Daphné Dumery (N-VA), Sandy Buysschaert (CD&V) en Nancy Lezaire (Dwars-Groen) zitten evenmin in de gemeenteraad…
 
4. “U heeft niet op onze school gezeten”
Nu gaat u het wel heel ver zoeken om het Vlaams Belang te kunnen weren.  In Het Laatste Nieuws van 29/9 (zie bijlage) bent u immers eerlijker: “We zijn een school tegen racisme en het is dan moeilijk om Vlaams Belang uit te nodigen. Zij zijn de opvolgers van Vlaams Blok, dat veroordeeld is voor racisme.” Straks gaat u nog op basis van hun stamboom bepaalde politici of politieke partijen weren, en bent u in hetzelfde bedje ziek als ondemocratische regimes uit de vorige eeuw…
 
5. “U bent nog nooit met onze school in contact geweest”
Tjah, dat is niet moeilijk als het Vlaams Belang systematisch op jullie schooldebatten geweerd wordt….
 
6. “Dit was een privé-initiatief op vrijwillige basis. We kunnen dus uitnodigen wie wij willen” (Het Laatste Nieuws van 29/9)
Voor iemand die zelf op een Agalev-kabinet heeft gewerkt van een Vlaams minister, verwondert het mij dat u zo slecht de decretale bepalingen kent waaraan u als erkende onderwijsinstelling gehouden bent; de regelgeving van de Commissie Zorgvuldig Bestuur stelt onomwonden dat het gaat over ALLE activiteiten op school… Uit niets blijkt bovendien dat het ging om een “privé-initiatief op vrijwillige basis”; het was tijdens de lessen, de leerlingen kregen op voorhand opdrachten van hun leraren om dit debat voor te bereiden en van elke leerling van de betrokken klassen werd hun aanwezigheid vereist.
 
7. “Al voor de zesde maal organiseren wij dit en nooit hebben we enige opmerking gekregen van Vlaams Belang” (Het Laatste Nieuws van 29/9)
Blijkbaar bent u al 6 keer in de fout gegaan en er nog trots op dat het Vlaams Belang hier nooit tegen geprotesteerd heeft. 
Blijkbaar is zelfs het feit dat men niet protesteert tegen een herhaaldelijke en bewuste politieke boycot nu ook al een motivatie om dergelijke onwettige praktijken verder te zetten.  En deze keer is het niet alleen het Vlaams Belang dat tegen dergelijke ondemocratische praktijken protesteerde, maar zelfs Dwars-Groen haalde scherp uit naar jullie “censuur” (zie bijlage).
 
In uw schrijven wenst u mij tot slot “veel succes met mijn verdere campagne en veel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen”.
Indien u dit doet in uw hoedanigheid van directeur van het Maerlant Atheneum Blankenberge, dan is dit totaal misplaatst en ook strijdig met diezelfde decretale bepalingen op basis waarvan u het Vlaams Belang wél had moeten uitnodigen…
Indien u dit doet als privépersoon, dan is dit totaal ongeloofwaardig aangezien u zelf nog steeds actief lid bent van de politieke partij Groen en tot voor kort voorzitter en politiek secretaris van de Groen-afdeling in Brugge…
 
Met achting,
 
Tanguy Veys
Volksvertegenwoordiger
Lijsttrekker Vlaams Belang Blankenberge
Vredelaan 74 te 8370 Blankenberge
+32 477 36 52 34
 
Van: Dir. Helders Christiane [mailto:ka.blankenberge@g-o.be]
Verzonden: vrijdag 28 september 2012 17:25
Aan: tanguy.veys@skynet.be
Onderwerp: Re: Politiek debat Maerlant Atheneum Blankenberge op 27/9
 
Geachte heer,
 
Vooreerst wens ik duidelijk te stellen dat wij niets tegen of voor het Vlaams Belang of uw persoon hebben. Of u naar de commissie voor zorgvuldig bestuur stapt, laat ik volledig aan u over. Het is niet mijn bedoeling om u met deze mail daarbij op andere gedachten te brengen. Ik mail u enkel omdat u een aantal vragen stelt en ik daar erg graag vriendelijk op wil reageren.
In eerste instantie moet duidelijk worden gesteld dat ‘het debat’ van gisteren niet echt een debat betreft. Het is een eindpunt van een aantal lessen in het kader van de VOETen ‘politiek en juridische samenleving’ in diverse vakken waarbij de leerlingen vragen stellen aan politici. Wij willen juist niet dat het een debat wordt, met one-liners en haantjesgedrag tussen politici, maar een sereen en informatief moment.
Dat het Vlaams Belang niet uitgenodigd wordt of werd heeft dus eerder te maken met het feit dat ik, of iemand op school, u niet kent, dan met iets anders. U bent totaal nieuw in Blankenberge, uw naam kende ik tot op vandaag niet. Bij mijn weten zit u ook niet in de gemeenteraad. Andere politici zijn toevallig oud-leerling (4 van de 5) of zijn al op onze school geweest en met onze school in contact geweest. Dit gesprek tussen leerlingen en politici gaat al 6 keer en om de 2 jaar door.
Ik dacht ook dat het nog steeds aan ons toekomt om sprekers of gasten uit te nodigen op onze school. Als het zo is dat wij verplicht worden een echt debat tussen politici te organiseren op school dan passen wij hiervoor. Want de informatieve waarde van ‘een klassiek debat’ voor leerlingen is heel klein.
 
Wij zijn echter geen publiek forum, geen medium, geen overheidsinstelling, maar een school. Wij doen en deden niet aan politiek. Wij willen ons wel maatschappelijk engageren en doen dat ook graag, als ‘school zonder racisme’, ‘Fair Trade school’, enzovoort. We nemen de opdracht van de overheid om VOET-en aan te brengen ernstig. Een gesprek tussen leerlingen en politici is daarbij een zinvol informatief moment. Zo proberen wij ook de kloof tussen burger en politiek mee te overbruggen.
Wij betreuren ook dat wij op deze manier met elkaar in contact zijn gekomen. Ik vind het ook jammer dat ik uw mail samen mocht ontvangen met een artikel uit Blankenberge on-line. Ik heb hierbij dus niet de kans gekregen om eerst persoonlijk te reageren op uw vragen.  Ik betreur ook ten zeerste dat u deze mail aan een minderjarige leerling van mij in cc hebt gestuurd. Tot nader order is deze leerling niet bij de schoolorganisatie betrokken. Wij zouden het dan ook ten zeerste appreciëren als u zijn naam van uw publicaties schrapt.
 
Ik wil deze ‘storm in een glas water’ in alle vriendelijkheid afsluiten. Veel succes met uw verdere campagne en veel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen.
 
Vriendelijke groeten,
Jurgen Balbaert
Directeur Maerlant Atheneum Blankenberge
   
From: Tanguy Veys
Sent: Thursday, September 27, 2012 11:57 PM
To: Maerlant Atheneum Blankenberge
Subject: Politiek debat Maerlant Atheneum Blankenberge op 27/9
 
Aan de directeur van het Maerlant Atheneum Blankenberge
 
Aan de heer Jurgen Balbaert
Geachte heer directeur,
 
Ik stel vast dat vandaag het Maerlant Atheneum Blankenberge in het kader van de komende verkiezingen van 14 oktober '12 een politiek debat organiseerde voor leerlingen van het Maerlant Atheneum Blankenberge.
Hiervoor werden vertegenwoordigers van Open VLD, CD&V, sp.a, N-VA en Dwars-Groen uitgenodigd. Het is hierbij opvallend dat niet alle partijen die tot op heden in de gemeenteraad van Blankenberge zetelen (de N-VA zetelt zelfs hoegenaamd niet in de gemeenteraad) of alle politieke partijen die aan de komende verkiezingen deelnemen werden uitgenodigd; het Vlaams Belang, dat nochtans reeds 18 jaar in de gemeenteraad zetelt en ook aan de komende verkiezingen opnieuw deelneemt, werd immers NIET uitgenodigd.
 
Dit valt te betreuren omdat van een onderwijsinstelling, erkend door de overheid en gefinancierd met belastingsgeld, verondersteld wordt dat zij zich tegenover de leerlingen objectief en politiek neutraal opstelt, en zich niet voor of tegen een politieke partij uitspreekt, door bijvoorbeeld bij een politiek debat bepaalde partijen wél uit te nodigen en anderen niet. Zoniet is duidelijk sprake van politieke partijdigheid en indoctrinatie van leerlingen; een laakbare praktijk en zelfs onwettig.  Artikel V10 van Onderwijsdecreet XIII stelt bovendien onomwonden dat op school niet aan politiek mag gedaan worden en voorziet een klachtenprocedure bij de Commissie Zorgvuldige Bestuur.
Kunt u mij dan ook meedelen hoe het komt dat het Vlaams Belang niet werd uitgenodigd voor bovenvermeld debat en mij hiervoor ook de motivatie geven?
Zo kan ik op basis van uw antwoord oordelen of klacht moet ingediend worden bij de Commissie Zorgvuldige Bestuur. Wanneer u niet reageert wordt in ieder geval klacht ingediend bij de Commissie Zorgvuldige Bestuur.
 
Met achting,
 
Tanguy Veys
Volksvertegenwoordiger Vlaams Belang
Lijsttrekker Gemeenteraad Blankenberge
Vredelaan 74 te 8370 Blankenberge
+32 477 36 52 34

Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...