Twee jaar na invoering speekseltekst wellicht eindelijk ook speekselanalyse beschikbaar

Commissie voor de Justitie van woensdag 2 mei 2012

2 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over “de invoering van de speekselanalyse en de erkenning van laboratoria om een officiële speekselanalyse uit te voeren” (nr. 11056)
 
12.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, op 1 oktober 2010 werd de speekseltest naar drugsgebruik in het verkeer ingevoerd. De speekseltest is bedoeld om het drugsgebruik in het verkeer efficiënter te bestrijden. Uit de DRUID-studie blijkt immers dat 9,9 % van alle zwaargewonde autobestuurders onder invloed van cannabis is. Indien een aantal uiterlijke tekenen wijst op mogelijk drugsgebruik kan of zal de politie een speekseltest afnemen. Als die positief is volgt een bloedanalyse die bij gerechtelijke vervolging als bewijs geldt.
 
De nieuwe test moet de taak van de politiediensten vereenvoudigen en hen in staat stellen het aantal controles op te voeren. De speekselanalyse vervangt de bloedproef na een positieve speekseltest. Daarom moet niet langer geopteerd worden voor een duurdere bloedafname door een arts. De bloedproef is niet alleen duurder, door de verhoogde werklast voor politieagenten is ze ook minder evident.
 
De speekselanalyse in een labo kan anderhalf jaar na de uitvoering van de test nog steeds niet gebeuren door het uitblijven van het koninklijk besluit met de nodige uitvoeringsbesluiten. De vraag stelt zich ook of er al laboratoria erkend zijn om een officiële speekselanalyse uit te voeren.
 
Waarom werd anderhalf jaar na de invoering van de speekseltest nog steeds geen werk gemaakt van de invoering van de speekselanalyse? Ik wijs erop dat bij een positieve speekseltest de politie nog altijd een dokter moet vorderen die de bloedafname moet doen. Dat is omslachtig en vraagt tijd. Het komt de efficiëntie en de werking van de politie niet ten goede.
 
Hebt u maatregelen genomen om de speekselanalyse in te voeren? Wat is de planning?
 
Werden er al laboratoria erkend om een officiële speekselanalyse uit te voeren? Zo ja, hoeveel en is dat aantal voldoende? Zo nee, waarom niet en wanneer dan wel?
 
12.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, de opmaak van het koninklijk besluit heeft inderdaad ruime tijd in beslag genomen, meerdere versies gekend en meerdere overlegrondes doorlopen.
 
Omdat België de spits afbijt als eerste Europees land waar de als bewijskracht uit te voeren analyse betreffende drugsgebruik in speeksel gebeurt, diende er tijdens de opmaak meermaals te worden overlegd met ervaringsdeskundigen op het gebied van speekselanalyses.
 
Het bleef een moeilijke oefening omdat anders dan bij bloed voor speeksel een nieuwe testmatrix diende te worden gedefinieerd. Deze matrix moet toelaten om duidelijke sporen van drugsgebruik op voldoende wijze terug te vinden in het speeksel. Er waren dus nogal wat praktische overwegingen die dienden in acht genomen te worden om een goede staalafname te definiëren en de kwaliteitsgarantie te behouden wanneer een staal wordt afgenomen.
 
De bewaring ervan moet gebeuren in afwachting van en tijdens het eigenlijke vervoer naar een erkend labo voor analyse.
 
Ook wat het mechanisme tot erkenning van de laboratoria betreft, is overleg gepleegd met de FOD Economie, zijnde met Belac, de nationale accreditatie-instelling van onder meer kwaliteitsbewaking van laboratoria. Met de bemerkingen van dit orgaan werd rekening gehouden in het ontwerp van KB. Bovendien zijn ook bemerkingen van Centrex Wegverkeer in de mate van het mogelijke verwerkt in het KB.
 
Het KB is inmiddels in een quasi definitieve eindversie en kreeg op 28 februari 2012 een gunstig advies van de Inspectie van Financiën. Het wordt nu opnieuw voorgelegd aan Volksgezondheid omdat de tekst na een eerste overleg met dit departement in de loop van 2010 nog grondige wijzigingen kende. Verder wordt er ook nog advies gevraagd aan het College van procureurs-generaal, de Gewesten en eventueel de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
In laatste instantie dient het ontwerp ook nog te worden voorgelegd voor advies aan de Raad van State. Pas hierna zal het KB, na ondertekening door de Koning, zo mogelijk kunnen verschijnen. Het is alleszins de betrachting om na al deze adviesrondes het KB te publiceren in het najaar van 2012.
 
Wat betreft uw vraag of er al laboratoria werden erkend, is het antwoord negatief. De reglementaire erkenningsmechanismen maken immers precies deel uit van het ontwerp van KB.
 
12.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik ben blij dat er toch een einde in zicht komt in het najaar van 2012. Ik blijf mij erover verbazen dat heel dit dossier zo’n lange lijdensweg heeft afgelegd. Bij de invoering van de speekseltest wist men dat het zou gaan om een speekselanalyse.
 
De speekseltest heeft zelf ook een weg afgelegd. Deze laatste was misschien wat minder omslachtig en met wat minder grote gevolgen, maar de huidige weg had men op voorhand misschien wat beter kunnen inschatten en plannen. Straks zal het twee jaar zijn na de invoering van de speekseltest dat men ook kan overgaan tot een speekselanalyse.
 
Ik vermoed dat dit een ontlasting zal betekenen voor de politiediensten, die ervoor zal zorgen dat drugsgebruik in het verkeer op een meer efficiënte manier kan worden aangepakt. Als ik kijk naar de prioriteiten van uw collega, staatssecretaris Wathelet, meen ik dat voor hem verkeersveiligheid bovenaan staat. Ik hoop alvast dat u uw planning en uw engagementen zult kunnen naleven.
 
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...