Stadsbestuur Blankenberge vindt veiligheid in De Smet de Naeyerlaan geen prioriteit

Vlaams Belang klaagt schandalige toestand tegevolge werken aan, neemt het op voor bewoners, handelaars & bezoekers en vraagt dringend veiligheidsmaatregelen
Tanguy Veys: “Het is stuitend als ik hoe zie hoe onze burgemeester blind blijft voor deze schrijnende toestand !”

In de De Smet de Naeyerlaan, niet toevallig pas na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 waarbij toen nog mening deur door stemmenronselende politici werd platgelopen, werd gestart met ingrijpende wegenwerken. In opdracht van De Lijn wordt de volledige trambedding vernieuwd en in opdracht van de stad Blankenberge wordt het volledige rioleringsstelsel vernieuwd en wordt de straat totaal heringericht. In een persmededeling stelde de stad Blankenberge bij aanvang van de werken dat bij de heraanleg “men aangepaste technieken zou gebruiken waardoor de hinder naar de omwonenden wordt gereduceerd.”  Het einde van de werken werd voorspeld vóór de zomer van 2014, maar het is nu al duidelijk dat, ondanks de zachte winterperiode 2013-2014, deze timing niet zal gehaald worden.

Nog erger is evenwel dat, ondanks deze loze beloften, de hinder door de wijze waarop de werken worden uitgevoerd dermate groot is, dat de veiligheid van  de bewoners, de handelaars en de bezoekers van de De Smet de Naeyerlaan niet meer kan gegarandeerd worden en zelfs ernstig bedreigd wordt (de foto’s als bijlage en genomen op 9 februari ’14 spreken terzake boekdelen).  

De straat is over de volledige lengte verworden tot een afgesloten hindernissenparcours met:
– grote modderpoelen;
– diepe waterplassen;
– rondslingerend bouwafval;
– rondslingerend werfmateriaal;
– slecht of zelfs niet afgedekte nutsvoorzieningen;
– gevaarlijk uitstekende kabels;
– losliggende houten planken, metalen platen, straatstenen, afdekkingsroosters;
– te smalle doorgangen, waarbij het zelfs onmogelijk is om met een boodschappenkarretje, een kinderwagen of een fiets aan de hand ook maar een voetganger te kruisen;

Voor de oudere bewoners van de De Smet de Naeyerlaan is het huis verlaten een onmogelijke opdracht geworden en het in deze tijden al moeilijke sociaal contact voor wie ziek, oud of beiden is, wordt hierdoor herleid tot een totaal isolement.  En wie wel nog goed te been is, kan al maanden zijn garage niet meer binnen of buiten en moet noodgedwongen elders een parkeergarage of stapelruimte huren. Ook de handelaars aldaar klagen steen en been over de dagelijkse stroom modder die met de weinige klanten mee binnenglipt, maar zwijgen liever over de grote hinder die de moedige bezoekers aan hun straat kunnen ondervinden, uit vrees nog meer klanten te verliezen en dus een nog grotere omzetdaling te kennen.  De kerstperiode die enig financieel soelaas had moeten brengen was een maat voor niets omdat de straat door het apathische stadsbestuur er lamlendig bij bleef liggen.  Sommige winkels kampen nu al met een omzetdaling van -75%. Het feit dat in eerste instantie de aanwezige horecazaken zelfs een terrastaks dienden te betalen was voor velen onbegrijpelijk, een kaakslag en de spreekwoordelijke druppel.

Het feit dat het hier niet om éénmalige of uitzonderlijke hindernissen gaat en dat ze van aanslepende duur zijn, maakt het des te onverantwoord dat hiertegen door het lakse stadsbestuur niet wordt opgetreden.  Volgens het Vlaams Belang moet de stad Blankenberge de uitvoerende aannemer op dwingende wijze aannamen om de primaire veiligheid van de bewoners, de handelaars en de bezoekers van de De Smet de Naeyerlaan te garanderen en dit door desnoods een dagdagelijkse controle van de werf en de werken. In extremis moeten voor het Vlaams Belang de noodzakelijke veiligheidswerken maar op kosten van de uitvoerende aannemer gebeuren.

Om deze schrijnende en zelfs schandalige toestand aan te klagen en het stadsbestuur eindelijk aan te zetten tot dringende maatregelen, diende het Vlaams Belang bij monde van gemeenteraad Tanguy Veys ter gelegenheid van de gemeenteraad van 11 februari ’14 bij hoogdringendheid een voorstel in (zie bijlage) waarbij geëist werd:
Dat er een overzicht komt van de noodzakelijke garanties op vlak van veiligheid voor bewoners, handelaars en bezoekers en van de timing van de werken.
Dat de burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD) alle noodzakelijke maatregelen neemt om de veiligheid voor bewoners, handelaars en bezoekers van de De Smet de Naeyerlaan te garanderen. Dit ondermeer door:
– de dagdagelijkse controle door stadsdiensten van de werf en de werken ten einde zich te verzekeren dat de veiligheid voor bewoners, handelaars en bezoekers van de De Smet de Naeyerlaan gegarandeerd wordt;
– de aannemer de uitvoering van de noodzakelijke veiligheidswerken op te leggen;
–  de uitvoering van de noodzakelijke veiligheidswerken desnoods op kosten van de verantwoordelijke aannemer te laten uitvoeren.
Dat het stadsbestuur en in het bijzonder schepen voor Openbare Werken Ivan De Clerck (Open VLD) er nauw op toe ziet dat de timing van de werken strikt wordt opgevolgd en dat bij de aannemer aangedrongen wordt om de werken sneller en dus met een grote arbeidsinzet te beëindigen.

In een reactie tijdens de gemeenteraad van 11 februari ’14 minimaliseerde de burgemeester de klachten en betwiste de schepen voor Openbare Werken dat de veiligheid van bewoners, handelaars en bezoekers van de De Smet de Naeyerlaan in het gedrang was.  De gemeenteraadsleden van Open VLD en sp.a stemden dan ook zonder verpinken en blindelings tegen de hoogdringende behandeling van dit punt.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: ” Het is stuitend als ik hoe zie hoe onze burgemeester blind blijft voor deze schrijnende toestand. Nochtans stelt artikel 64 van het gemeentedecreet dat de veiligheid op het grondgebied van de stad Blankenberge een uitdrukkelijke bevoegdheid is van de burgemeester en dwingt de omzendbrief van 1 augustus 2001 van de Minister van Binnenlandse Zaken de burgemeester tot de bescherming van personen en goederen en de hulpverlening aan al wie in gevaar verkeert.  Dat Patrick & co Oost-Indisch doof blijven voor de noodkreet van zoveel bewoners, handelaars en bezoekers van de De Smet de Naeyerlaan is wraakroepend en een slag in het gezicht van veel Blankenbergenaars.  Hoe zullen de dames en heren van Open VLD en sp.a reageren wanneer straks de eerste gewonde valt door de nalatigheid van het stadsbestuur…?”

Aangezien het Vlaams Belang niet bij de pakken blijft, heeft de partij andermaal een voorstel ingediend, deze keer niet bij hoogdringendheid maar als gewoon agendapunt (zie bijlage) voor de gemeenteraad 11 maart ’14.  Deze keer zal het stadsbestuur wél kleur moeten bekennen en kunnen Open VLD en sp.a het voorstel niet meer zonder enige moreel besef of “Wir haben es nicht gewußt”…

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...