Stadsbestuur Blankenberge verleent partijpolitieke hand- en spandiensten aan Open VLD

Vlaams Belang dient klacht in bij gouverneur
Gemeenteraad wordt gevraagd blaam te geven aan college van burgemeester en schepenen en einde te maken aan deze praktijken

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen vernietigde op 31 januari 2013 de verkiezing door de gemeenteraad van Blankenberge van 2 januari 2013 van 5 Open VLD-leden als lid van de politieraad van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke omdat de door Open VLD ingediende voordrachtaktes ongeldig waren (zie bijlage). Daarom diende tijdens de gemeenteraad van 19 februari 2013 voor die 5 mandaten een nieuwe stemronde plaats te vinden, waardoor deze keer slechts 4 Open VLD-leden als lid van de politieraad werden verkozen en de N-VA dus met 1 zitje ging lopen. Slechte verliezer Open VLD liet het daar niet bij en daarom diende burgemeester Patrick De Klerck, tekenend in zijn hoedanigheid als burgemeester, namens een resem andere Open VLD-mandatarissen bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen klacht in (zie bijlage) om de verkiezingsronde van 19 februari 2013 nietig te verklaren, en om de ongeldigverklaring door de deputatie van de 5 Open VLD- politieraadsleden op 2 januari 2013 ongedaan te maken en hun verkiezing alsnog goed te keuren.

Ter gelegenheid van deze procedure werd op 14 maart 2013 door de deputatie een hoorzitting met Open VLD, N-VA en CD&V georganiseerd om alle betrokkenen de kans te geven hun argumenten uiteen te zetten. Hierbij viel het op dat tijdens deze zitting, ter ondersteuning van de klacht van Open VLD, ook een zogenaamde “Memorie van toelichting” werd neergelegd door Open VLD-schepenen Bjorn Prasse en Ivan De Clerck met als titel “Nota voor werkvergadering college” (zie bijlage). Uit dat document blijkt duidelijk dat er niet alleen vergaderingen zijn van het college van burgemeester en schepenen, maar ook zogenaamde “werkvergaderingen van het college”. Bovendien worden de verslagen van deze werkvergaderingen van het college niet aan de leden van de gemeenteraad bezorgd, ook al is dit decretaal verplicht voor alle vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Daarmee wordt onweerlegbaar aangetoond dat het stadsbestuur van Blankenberge partijpolitieke hand- en spandiensten verleent aan Open VLD. De procedure die werd opgestart bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen werd immers enkel opgestart door mandatarissen van Open VLD. Er is bovendien geen enkele collegebeslissing om een procedure op te starten bij de deputatie. Tot slot heeft de verkiezing van een politieraadslid van de N-VA ten koste van Open VLD geen enkele invloed op de werking van de stad Blankenberge.  De vraag stelt zich trouwens hoe de stadssecretaris van Blankenberge omgaat met werkvergaderingen van een college waarvan hij zelf deel uitmaakt en waarop partijpolitieke hand- en spandiensten worden geleverd… Het is namelijk maar al te duidelijk dat voor de opmaak van deze nota beroep werd gedaan op juridisch onderlegd stadspersoneel.”

Terzake werd dan ook klacht ingediend bij de gouverneur van West-Vlaanderen (zie bijlage) en werd een voorstel van raadsbesluit voor de gemeenteraad van 23 april 2013 ingediend (zie bijlage) om het college van burgemeester en schepenen een blaam te geven en komaf te maken met dergelijke praktijken.

Henri Wyns
Voorzitter Vlaams Belang Blankenberge-Uitkerke

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...