Stadsbestuur Blankenberge riskeert schadeclaim van 545.000 euro

Curator van failliete BSYS betwist eigendom Beachclub
Schepen Jurgen Content (sp.a) houdt cruciale informatie achter voor gemeenteraad, schepencollege en inschrijvers nieuwe concessie Beachclub
Vlaams Belang eist volledige openheid, vraagt schepen Content te ontheffen van dit dossier, de aanleg van een financiële buffer en intussen de bevriezing van de nieuwe concessie
De voltallige gemeenteraad van 19 maart 2013 met uitzondering van het Vlaams Belang keurde op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van de stad Blankenberge het lastenboek van de concessie voor de exploitatie van de Beachclub goed (zie bijlage voor het verslag van de bespreking en het lastenboek zelf). Schepen Jurgen Content (sp.a) wist immers trots te vertellen dat bvba BSYS, de toenmalige concessionaris van de Beachclub, op 4 maart 2013 door de Rechtbank van Koophandel te Brugge failliet was verklaard en na het verlopen van de beroepstermijn op  8 april 2013 er geen enkele hinderpaal meer was om op zoek te gaan naar een nieuwe uitbater.  In zijn betoog liet de ambitieuze schepen er geen twijfel over bestaan dat de toen nog lopende concessieovereenkomst het stadsbestuur in deze procedure daartoe machtigde.  Niets zou minder waar zijn… 

Ook tijdens de gemeenteraad van 23 april 2013, toen op voorstel van het Vlaams Belang gevraagd werd om de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2013 inzake het lastenboek “Concessie Exploitatie Beachclub” alsnog in te trekken, repte de rode schepen met geen woord over de betwisting van het inroepen van het opstaltrecht van de stad Blankenberge door de curator van het failliete BSYS, en was het opnieuw enkel het Vlaams Belang dat tijdens de stemming voor de intrekking van de bewuste gemeenteraadsbeslissing stemde, terwijl Open VLD, sp.a, CD&V én N-VA dit unaniem weigerden (zie bijlage voor het verslag van de bespreking en het voorstel zelf).

Intussen had al op 2 april 2013 de curator van BSYS in een schrijven bij de raadsman van de stad Blankenberge geprotesteerd tegen de handelswijze van het stadsbestuur en hen er op gewezen dat hij als curator niet akkoord ging met het inroepen van het opstaltrecht van de stad, gezien de bepalingen vermeld in artikel 22.2 van de concessieovereenkomst. Volgens de curator konden deze bepalingen immers enkel worden ingeroepen bij het verstrijken van de duur van de concessie, in dit geval op 31 december 2026, en niet bij het van rechtswege ontbinden ervan. Volgens de curator werd bovendien in de concessieovereenkomst geen enkele bepaling opgenomen wat betreft het eigendomsrecht van de lokalen in geval van het van rechtswege ontbinden van de concessieovereenkomst.

Nochtans volhardt onervaren schepen Content in zijn juridische blindheid en in het bewust stilzwijgen tegenover de gemeenteraad, het college en geïnteresseerde inschrijvers voor de nieuwe concessie. Meer zelfs; schepen Jurgen Content laat via de advocaat van het stadsbestuur aan de curator weten:
– op 5 april 2013 via een schrijven dat er van rechtswege een ontbinding is van de concessie conform artikel 26.6 van de concessievoorwaarden en conform artikel 22.2 van deze voorwaarden het stadsbestuur het gebouw vordert;
– op 13 juni 2013 via een ingebrekestelling dat de lokalen van de Beachclub dringend moeten leeggemaakt worden.
Als klap op de vuurpijl wordt tevens op 13 juni 2013 door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van bevoegd schepen Content, na het beëindigen van de gunningsprocedure die op 25 april 2013 door het stadsbestuur werd opgestart, de concessie voor de uitbating van de Beachclub tot 31 december 2026 toegewezen aan C&E vzw, ten nadele van Offshore Surfclub vzw.

Intussen werd ook op diezelfde 13 juni 2013 het stadsbestuur van Blankenberge door de betrokken curator gedagvaard om op 24 juni 2013 voor de Rechtbank van Eerste aanleg te Brugge om voornoemde redenen te verschijnen. In zijn dagvaarding eist de curator van BSYS een schadeloosstelling van 545.000 euro, op basis van de investeringsvergoeding voor de lokalen van de Beachclub, te vermeerderen met intresten en kosten.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “In gans dit verhaal blijkt dat in de communicatie naar de gemeenteraad, het schepencollege en de inschrijvers van de nieuwe concessie voor de Beachclub, schepen Content bewust cruciale informatie achterhield die nochtans de nieuwe concessie hypothekeert en de stad Blankenberge een schadeclaim van 545.000 euro kan opleveren. Op geen enkel moment werd door de schepen gewezen op het standpunt van de curator van BSYS, de briefwisseling terzake en de dagvaarding van het stadsbestuur zelf.  Er bestaat volgens het stadsbestuur tot op heden zelfs geen enkele noodzaak tot het aanleggen van een financiële buffer om bij een eventuele veroordeling de kosten te kunnen delgen. Dergelijke nalatigheid heet schuldig verzuim en dergelijke nefast gedrag van schepen Jurgen Content behartigt in geen geval de belangen van de stad Blankenberge, integendeel !”

Daarom eist het Vlaams Belang:
– van het college van burgemeester en schepenen volledige openheid omtrent de juridische procedure tussen de curator van BSYS en het stadsbestuur van Blankenberge inzake de concessie en de eigendom van de Beachclub, desnoods in geheime zitting.  Verder moet de gemeenteraad maandelijks ingelicht worden over de stand van zaken van dit dispuut;
–  dat schepen Jurgen Content binnen het college van burgemeester en schepenen niet langer bevoegd zou zijn voor dit dossier;
– dat de nodige budgettaire maatregelen worden genomen opdat een financiële reserve van 600.000 euro wordt aangelegd, rekening houdend met een eventuele uitspraak omtrent het juridisch dispuut tussen de curator van BSYS en het stadsbestuur van Blankenberge ten nadele van de stad;
–  dat, in afwachting van de uitkomst van het juridisch dispuut tussen de curator van BSYS en het stadsbestuur van Blankenberge, de nieuwe concessie van de Beachclub bevroren wordt, en intussen gewerkt wordt met een tijdelijke uitbating, ten einde de uitbating van de Beachclub te garanderen.
Terzake werd voor de gemeenteraad van 10 september 2013 bijgevoegd voorstel van raadsbesluit door Tanguy Veys ingediend (zie bijlage).

Henri Wyns
Voorzitter Vlaams Belang Blankenberge-Uitkerke

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...