Staatssecretaris Wathelet: Parket van Brussel onderzoekt nog steeds PV’s Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV) n.a.v. VRT-stunt van Tomtesterom met Boeing 747

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van woensdag 21 november 2012
 
09 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “het onderzoek van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart naar de stunt van Tomtesterom” (nr. 14186)
 
09.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ook de huidige vraag handelt over een dossier dat al enige tijd aansleept.
 
In de vrt-reeks “Tomtesterom” vloog Tom Waes op 23 mei 2011 met een Boeing 747. Hij zou daarbij van een lacune in de wetgeving gebruik hebben gemaakt. Wij hebben allen de mediaberichten over de zaak kunnen volgen.
 
In de commissie voor de Infrastructuur van februari 2012 heeft u bevestigd dat er een onderzoek door het Directoraat-Generaal Luchtvaart heeft plaatsgevonden. U hebt toen gesteld dat het onderzoek zich op drie vragen toespitste. Werd de veiligheid in het gedrang gebracht? Zijn er effectief inbreuken op de wetgeving gepleegd? Is de juridische interpretatie van de wetgeving door de initiatiefnemers en het DGLV gelijklopend?
 
In de commissie voor de Infrastructuur van maart 2012 hebt u verklaard dat het onderzoek van de luchtvaartinspectie nog lopende was. Gelet op het geheim van het onderzoek, wenste u geen uitspraken te doen. De interpretatie van de wetgeving door het DGLV stemt volgens uw verklaring ook niet volledig overeen met de interpretatie van de juridische dienst van JetairFly.
 
Bovendien hebt u erop gewezen dat het DGLV louter toevallig vlak voor de vlucht in kennis kwam van de vlucht en dat het JetairFly de uitvoering ervan heeft afgeraden.
 
In de commissie voor de Justitie van mei 2012 heeft uw collega, mevrouw Turtelboom, verklaard dat pas op 24 april 2012 – ik herinner eraan dat het over een vlucht van 23 mei 2011 gaat – en dus bijna een jaar na de bewuste vlucht het parket door middel van drie processen-verbaal van het Directoraat-Generaal Luchtvaart, dienst Inspectie, over de feiten werd ingelicht.
 
Minister Turtelboom stelt dat, gelet op het heel recent overzenden van de genoemde processen-verbaal, het parket van Brussel nog geen definitieve beslissing heeft genomen over het gevolg dat aan de zaak in kwestie zou worden gegeven. Op dat moment werd gewacht op de aangekondigde processen-verbaal van verhoor van de betrokkenen in de zaak. Vervolgens zal door het parket worden beslist welke verdere richting aan het opsporingsonderzoek zal worden gegeven.
 
Mijnheer de staatssecretaris, graag had ik van u het volgende vernomen.
 
Waarom heeft het DGLV zo lang gewacht, om bij het parket van Brussel klacht in te dienen?
 
Werd reeds het standpunt van het parket over de drie betrokken processen-verbaal ontvangen? Zo ja, hoe luidt het standpunt? Zo neen, waarom werd het standpunt nog niet ontvangen? Wanneer zal het wel worden ontvangen?
 
Is het onderzoek door het DGLV reeds beschikbaar? Zo ja, wat zijn de conclusies? Welke maatregelen werden getroffen? Zo neen, waarom is het onderzoek nog niet beschikbaar? Wanneer zal het wel beschikbaar zijn?
 
09.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De luchtvaartinspectie heeft de feiten in uw vraag grondig onderzocht en geverbaliseerd. Deze processen-verbaal werden op 24 april 2012 aan het parket van Brussel bezorgd. Het parket van Brussel heeft zelfs aanvullende inlichtingen in juli 2012 gevraagd.
 
Momenteel is de beslissing van het parket van Brussel nog niet bekend bij het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart.
 
Het gerechtelijk onderzoek is volgens het DGLV dus nog lopende. U zult begrijpen dat dit geheim is.
 
De beslissing van het parket zal de positie van het DGLV in dit dossier bepalen.
 
09.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor het antwoord. Ik begrijp dat u weinig informatie kunt geven zolang het onderzoek lopende is, maar u had mij toch wel kunnen meedelen waarom het DGVL zolang heeft gewacht om een klacht bij het parket van Brussel in te dienen.
 
Het gaat over feiten die zich in mei 2011 hebben voorgedaan. Een klacht, net geen jaar later, doet mij vermoeden dat het DGLV pas na de commotie in de media actie heeft ondernomen. Ik vind dat niet ernstig.
 
Ik hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid van het parket komt.
 
09.04 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Het is niet omdat het antwoord kort is dat het niet pertinent kan zijn. Ik heb u gezegd dat de processen-verbaal van alle onderzoeken door het DGLV op 24 april aan het parket zijn bezorgd. Als er een onderzoek werd gedaan op basis van een uitzending in februari 2012, verklaart dat waarom dit op 24 april werd bezorgd.
 
Maak hier geen karikatuur van door te zeggen dat zij pas op 24 april een klacht hebben ingediend. Zij hebben dit gedaan op 24 april op basis van de onderzoeken en de analyses van het dossier.
 
09.05  Tanguy Veys (VB): Ik blijf erbij dat de bal pas aan het rollen is gegaan nadat de uitzending op televisie is geweest. De vlucht zelf vond een jaar daarvoor, in mei 2011, plaats. Toen is er blijkbaar geen proces-verbaal opgesteld. Dat is pas gebeurd nadat dit op televisie is uitgezonden. Het verwondert mij dat het DGLV niet veel vroeger heeft opgetreden.
 
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...