Staatssecretaris Wathelet: Infrabel zal sluitingstijd spoorwegovergang Duinenwaterzwembad in Knokke-Heist verkorten

 Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 8 januari 2013
 
25 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “de spoorwegovergang aan het Duinenwaterzwembad in Knokke-Heist” (nr. 15014)
 
25.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, dit is een opvolgingsvraag. In de commissie voor de Infrastructuur van 21 november heb ik u hierover reeds bevraagd.
 
U verwees toen naar een ministerieel besluit van 28 oktober 2010 dat spoorwegovergang nummer 79 op de spoorlijn 51B, Brugge-Knokke-Heist, vlakbij het station van Knokke-Heist aan de Sportoase, rangschikt in de tweede categorie, namelijk met verkeerslichten en twee gedeeltelijke slagbomen, bijkomend uitgerust met een weglichteis en een kleine slagboom links van de weg aan weerszijden van de overweg.
 
Begin november reed een auto een slagboom af, waardoor een tijdlang de treinen vertraging opliepen. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist had echter voordien reeds Infrabel en de NMBS herhaaldelijk gewezen op de gevaarlijke situatie, waarbij weggebruikers slalommen tussen de gesloten slagbomen.
 
Op 28 september 2012 werd op een halfjaarlijkse vergadering tussen Infrabel en de FOD Mobiliteit de situatie besproken aangaande de afschaffing en aanpassing van veiligheidsinrichtingen aan overwegen en werd toegelicht dat de sluitingstijd van de bewuste overweg in Knokke-Heist langer is dan gebruikelijk, maar dat het behoud van de huidige veiligheidsinrichtingen de beste keuze is voor de veiligheid van het spoor en het wegverkeer.
 
In de commissie voor de Infrastructuur van 21 november verklaarde u ter zake: “Bij overwegen met een volledige afsluiting door middel van slagbomen bestaat immers het gevaar dat overweggebruikers tussen de slagbomen worden ingesloten en een aankomende trein niet meer kunnen ontwijken. Om dat te vermijden is bij overwegen met een volledige afsluiting de plaatsing van een obstakeldetectie verplicht. Om technische redenen, waaronder de afstand tussen de seinen en de overweg, is dat bij overweg nummer 79 te Knokke niet realiseerbaar. Tijdens de vergadering van 28 september 2012 werd wel besloten te onderzoeken of door verbeteringen op technisch vlak de sluitingstijd van de overwegen kan worden ingekort. Infrabel zal op korte termijn onderzoeken of het technisch mogelijk is om de sluitingstijd in te korten.”
 
Mijnheer de staatssecretaris, wij spreken over een vergadering van 28 september 2012. U werd hierover reeds ondervraagd in november. Na die vergadering van september 2012 ging Infrabel het op korte termijn onderzoeken. Wij zijn nu januari, ik vermoed dat u met nieuws kunt komen.
 
Werd er reeds een beslissing genomen door Infrabel om de sluitingstijd in te korten? Zo ja, in welke zin wordt dat dan aangepast? Zo neen, waarom werd dat nog niet aangepast? Zo ja, vanaf wanneer zal dat zijn?
 
25.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mevrouw de voorzitter, ten eerste, de infrastructuurbeheerder bevestigde mij dat de beslissing om de sluitingstijd aan de bedoelde overweg in te korten, vastligt.
 
Nadere details over het aantal seconden van de verkorting en over de periode vanaf wanneer de verkorte sluitingstijd van toepassing zal zijn, worden op dit moment nog door de bevoegde diensten van Infrabel bestudeerd.
 
25.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord.
 
Ik ben blij vast te stellen dat de sluitingstijd zal worden ingekort. Ik hoop dat zodoende de verleiding voor weggebruikers afneemt. De mensen in Knokke en omgeving weten dat de trein behoorlijk zichtbaar passeert. Velen kunnen dan ook niet aan de verleiding weerstaan, om zich alsnog snel langsheen de slagbomen een snellere doorgang te forceren.
 
De veiligheid staat echter voorop. Dat de autoriteit de verleiding vermindert, is een goede zaak. Ideaal zou natuurlijk de plaatsing van volledige slagbomen zijn. Ik hoop dat de maatregel in ieder geval de veiligheidsrisico’s zal beperken.
 
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...