Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet: “Subsidieregeling 2014 voor gecombineerd vervoer en verspreid goederenvervoer per spoor eerstdaags gestemd.”

Vlaams Belang tevreden maar betreurt vertraging en beperking in tijd van de subsidies

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 1 april 2014

01 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “de subsidies voor het gecombineerd vervoer en verspreid goederenvervoer per spoor” (nr. 23019)
 
01.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, de commissie voor de Infrastructuur heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarin tot en met eind 2014 subsidies worden toegekend voor het gecombineerd vervoer.
 
Mijnheer de staatssecretaris, waarom moest dit via een wetsvoorstel gebeuren en niet via een wetsontwerp? Waarom worden er enkel maar subsidies toegekend voor 2014?
 
Het is nu april. Misschien vindt u het een leuke aprilgrap dat de sector van het goederenvervoer pas op 1 april weet dat zij opnieuw in aanmerking komt voor subsidies. Er is cruciale tijd verloren gegaan, waardoor dit niet kon worden doorgerekend in de tarieven en contracten tussen de transporteurs van goederen en geïnteresseerde firma’s actief in de havens en op het spoor.
 
Ik ben blij dat er 15 miljoen beschikbaar is tot en met 2014, maar het is nu april. Waarom deze werkwijze? Wat is de reden van deze vertraging?
 
01.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mevrouw de voorzitter, het wetsvoorstel houdende bepalingen betreffende de mobiliteit met betrekking tot de verlenging van de steun aan zowel het gecombineerd vervoer als aan het verspreid vervoer wordt vandaag tijdens een vergadering van de commissie voor de Infrastructuur in de Kamer besproken. U hebt dat zeker ook vernomen. U was zelfs aanwezig.
 
Daarna kan in de plenaire vergadering van de Kamer over het wetsvoorstel worden gestemd.
 
De commissie voor de Financiën en de Begroting heeft een paar weken geleden de bespreking van het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 aangevat. In het ontwerp is 15 miljoen euro uitgetrokken voor vastleggingkredieten in 2014 voor de steun aan het goederenvervoer per spoor, namelijk 4,5 miljoen euro voor het gecombineerd vervoer en 10,5 miljoen euro voor het verspreid vervoer.
 
De stemming over dat wetsontwerp in de plenaire vergadering is gepland op 2 of 3 april 2014.
 
De steunmaatregelen, zowel voor het gecombineerd vervoer als voor het verspreid vervoer voor 2014, werden aan de Europese Commissie genotificeerd.
 
Na de publicatie van voormeld wetsvoorstel in het Belgisch Staatsblad kunnen de operatoren van het gecombineerd vervoer en de spoorwegondernemingen voor het verspreid vervoer hun kandidatuur voor 2014 indienen. De in aanmerking genomen kandidaten zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 subsidies ontvangen.
 
01.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, het goede nieuws is dat er opnieuw subsidies komen. Toch heb ik bedenkingen bij de manier van werken. Het is immers ondertussen al april. Bovendien geldt het slechts voor dit jaar. Ik ben dan ook tevreden, maar met enige terughoudendheid.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...