Staatssecretaris Schouppe: “Controledienst De Lijn moet tijdens interventie bij geval van agressie desnoods blauw zwaailicht gebruiken”

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 8 november 2011

12 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over “het gebruik van zwaailichten door De Lijn” (nr. 6915)
 
12.01 Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik ben aangesproken door enkele personeelsleden van De Lijn die deel uitmaken van de interventieploeg. Als er zich een incident voordoet op een lijnvoertuig, moeten zij optreden.
Het controlepersoneel van De Lijn heeft, zo zegt men mij, bij incidenten zoals geweld, diefstallen en dies meer, een halfuur de tijd om iemand in bedwang te houden. Na dat halfuur, als er geen politiediensten zijn, moet het personeel de betrokkene laten gaan.
 
In geval van incidenten op lijnvoertuigen is het belangrijk dat men snel ter plaatse is zodat er snel opgetreden kan worden. Daartoe beschikt men, zo zegt men mij, ook over een zwaailicht, maar het personeel beklaagt zich erover – dat is geen beschuldigende vinger in de richting van de staatssecretaris – dat De Lijn nogal zeer terughoudend is in het gebruik daarvan. In feite mag dat zwaailicht enkel gebruikt worden als er bijvoorbeeld een breuk is aan een bovenleiding, dus niet voor geweldincidenten.
 
Om toch enige duidelijkheid te hebben omtrent de regelgeving vanuit de federale overheid, die toeziet op het gebruik van een zwaailicht en dergelijke, had ik graag het volgende vernomen.
 
Mijnheer de staatssecretaris, in welke gevallen mogen voertuigen van De Lijn een zwaailicht en/of sirene gebruiken?
 
Bent u van oordeel dat het zwaailicht en/of de sirene ook gebruikt mogen worden bij gevallen van agressie op een lijnvoertuig? Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo neen, waarom niet?
 
12.02 Staatssecretaris Etienne Schouppe: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Veys, de artikelen 28 en 43 van het technisch reglement betreffende de auto’s bepalen dat alleen de herkenbare voertuigen van de inspectiediensten van de maatschappij voor openbaar vervoer met een blauw knipperlicht en een sirene mogen worden uitgerust.
 
Deze voertuigen zijn dus te beschouwen als prioritaire voertuigen, zoals bedoeld is in de Wegcode.
 
Artikel 37 van de Wegcode bepaalt verder dat de blauwe knipperlichten van prioritaire voertuigen moeten worden gebruikt wanneer zij een dringende opdracht uitvoeren. De invulling van het begrip “dringende opdracht” wordt evenwel niet in de oude te vervangen Wegcode behandeld.
 
Dit wordt overgelaten aan de persoon die de dringende opdracht uitvoert of althans aan de organisatie waartoe deze persoon behoort, zoals bijvoorbeeld de dringende medische hulpverlening, de brandweer, de politie, het openbaar vervoer, enzovoort.
 
Deze organisaties beschikken over interne richtlijnen en gedragscodes die aangeven in welke gevallen en in welke omstandigheden er van een dringende opdracht sprake is en bijgevolg ook wanneer de blauwe knipperlichten en eventueel de sirene mogen of moeten worden gebruikt.
 
Zelf ben ik niet op de hoogte van de regels die De Lijn ter zake hanteert en van wat De Lijn als een dringende opdracht beschouwt. Het is voor mij echter duidelijk dat agressie op of tegen een bus van het openbaar vervoer levensbedreigend kan zijn voor de passagiers en de bestuurder en dat daarbij een snelle interventie vragen aan de controlediensten ongetwijfeld het gebruik van dat blauwe knipperlicht rechtvaardigt.
 
12.03 Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw heel duidelijk antwoord.
 
Ik zal dan ook op andere niveaus erop aandringen dat men daar eenzelfde duidelijkheid aan de dag legt inzake het gebruik van de sirene en het knipperlicht door De Lijn.
 
Ik ben blij dat u aanvullend meedeelt dat gevallen van agressie een dergelijk gebruik rechtvaardigen.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Bron: http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/53/ic328x.html

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...