Staatssecretaris Melchior Wathelet geen voorstander van blauw knipperlicht en sirene voor takelwagens maar wil wegcode aanpassen voor gebruik van de pechstrook, ook door brandweerwagens en ambulances

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van woensdag 08 mei 2013

Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “het gebruik van het blauw zwaailicht en de pechstrook bij verkeersongevallen” (nr. 16447)
 
08.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, de aanleiding van mijn vraag is een verkeersongeval op maandagochtend 4 maart met heel wat hinder in beide richtingen op de E 40-autosnelweg van Gent naar Brussel.
 
Dat had niet alleen enorme files tot gevolg. Bovendien konden ook de takelvoertuigen en de hulpdiensten zeer moeilijk ter plaatse geraken. Vorig jaar heb ik er bij u al op aangedrongen dat takeldiensten ook gebruik zouden kunnen maken van de pechstrook en van een blauw zwaailicht. U stelde toen in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven dat u vooral heil zag in het opzetten van een informatie- en bewustmakingscampagne om weggebruikers aan de geldende reglementering te herinneren, waarbij de rol van de takeldiensten in het bijzonder zou kunnen worden toegelicht.
 
Naar aanleiding van de zware verkeershinder van 4 maart stelde minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits in het debat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 6 maart: “Het is inderdaad zo dat er geen toelating werd verleend om van de takelwagens prioritaire voertuigen te maken. Het gaat over een zwaailicht dat men plaatst op takelwagens en over een geluidsinstallatie om aan te duiden dat zij prioritair zijn. Er was nog een tweede vraag, namelijk om die wagens ook toe te staan gebruik te maken van de pechstrook. Ik heb een werkgroep incident management opgericht, waar ook de federale politie en het parket naartoe komen. Alle adviezen daar zijn negatief. Er is een advies van Centrex, het expertisecentrum inzake verkeershandhaving ten behoeve van de geïntegreerde politie, er is een advies van het College van procureurs-generaal en er is een advies van de federale hulpdiensten. Ze zeggen unaniem dat de toelating niet mag worden gegeven, dat slechts heel beperkend blauwe zwaailichten mogen worden verleend. Ik heb ondertussen vernomen dat ook de brandweerwagens en de civiele bescherming in principe geen gebruik mogen maken van de pechstroken, en ook zij zijn vragende partij. De adviezen zijn negatief, maar ik blijf van mening dat het toch een goede zaak zou zijn om het te doen, vandaar dat op het overleg van 30 januari – dus voor het ongeval – gevraagd werd dat ik een nieuwe afspraak zou maken met staatssecretaris Wathelet om de problematiek nog eens politiek te bespreken. Er zijn wel negatieve adviezen, maar de staatssecretaris kan nog altijd beslissen om de toelating wel te geven. We hebben eerst gepoogd om die adviezen in een andere richting te krijgen, wat dus niet gelukt is”.
 
In dat verband konden wij eind april via uw woordvoerder in de media het volgende vernemen: “Het is nog niet duidelijk of er heel veel voordelen verbonden zijn. Wij hebben nu allerlei adviezen gevraagd, bijvoorbeeld aan de politie. Als wij alle adviezen hebben, nemen wij een beslissing”.
 
Mijnheer de staatssecretaris, gelet op de vragen vanuit Vlaanderen – en ik vermoed dat Wallonië ook vragende partij is -, gelet op het standpunt van uw kabinet en gelet op alle negatieve adviezen, wil ik graag vernemen wat er uit de bus is gekomen.
 
Bent u er zelf voorstander van dat takelwagens in specifieke gevallen gebruik moeten kunnen maken van een blauw zwaailicht en een bijbehorende geluidsinstallatie? Zo ja, welke maatregelen hebt u genomen? Zo neen, waarom niet?
 
Bent u er voorstander van dat takelwagens, brandweerwagens en de civiele bescherming in specifieke gevallen gebruik moeten kunnen maken van de pechstrook? Zo ja, welke maatregelen hebt u genomen? Zo neen, waarom niet?
 
[…].
 
08.03 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ik ben er geen voorstander van om takelwagens de toelating te geven om een blauw knipperlicht en een sirene te gebruiken. Prioritaire signalisatie moet worden gegeven aan prioritaire voertuigen die snel op de plaats van een ongeval of gebeurtenis moeten zijn om mensenlevens te redden, rampen te voorkomen, de orde te handhaven, het verkeer te regelen enzovoort. Het gaat hierbij dus om de politie, de brandweer, de ambulance, de civiele bescherming en dergelijke meer.
Takelwagens zijn alleen bedoeld om een voertuig na een ongeval weg te slepen als zij daarvoor de toelating krijgen van de politie of het parket. De afwikkeling van een ongeval is niet altijd eenvoudig, want de gewonden moeten worden verzorgd, de politie moet de nodige vaststellingen doen, eventueel komt er een gerechtelijk deskundige en moet de rijbaan schoon worden gemaakt. In die context kan een takelwagen moeilijk of niet als een prioritair voertuig worden beschouwd, dat snel op de plaats van het ongeval moet zijn. Het takelen kan bijgevolg alleen pas na een tijdje beginnen.
 
Ik ga er wel mee akkoord dat wij een oplossing moeten vinden voor het probleem van de takelwagen die in de file staat en daardoor de plaats van het ongeval moeilijk kan bereiken, nadat men door de politie werd opgeroepen. In dat verband overweeg ik om de wegcode aan te passen en een takelwagen die door de politie wordt opgeroepen, de mogelijkheid te geven om bij files op de pechstrook te rijden en aldus vlotter op de plaats van het ongeval te raken. Wij mogen echter niet vergeten dat dat niet zonder gevaar is en dat men daarbij de nodige voorzichtigheid in acht moet nemen.
 
Op het ogenblik gebeurt het trouwens dat de politie een takelwagen begeleidt op de pechstrook. De politie mag gebruikmaken van de pechstrook op de autosnelwegen, maar dat is niet toegelaten voor andere prioritaire voertuigen, zoals brandweerwagens en ambulances. Dat zou dus ook moeten worden geregeld. Dat voorstel werd geformuleerd in het kader van de herziening van de wegcode. Die herziening is een werk van lange adem. Ook een aantal bevoegdheidsconflicten moet nog worden opgelost. Daarom laat ik een inventaris opmaken van dringende wijzigingen van de wegcode. Ik meen dat het gebruik van de pechstrook door takelwagens, ambulances en andere daarvan deel zal uitmaken.
 
08.04  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. Ik begrijp voor een stuk uw terughoudendheid om geen blauwe zwaailichten toe te staan voor andere diensten dan de politiediensten. Ik zou alleszins brandweerwagens, de civiele bescherming en ook takelwagens laten gebruikmaken van de pechstrook, in de veronderstelling dat de wegcode op korte termijn gewijzigd zou worden. Het is echter ook nodig om de takelwagens van een blauw zwaailicht te voorzien, want ik meen dat een snelle interventie, ook van takelwagens, essentieel is en ervoor zorgt dat heel veel hinder vermeden wordt. Ook het vlot ter plaatse raken door andere hulpdiensten maakt daarvan deel uit.
 
Ik ben alvast blij te vernemen dat u van plan bent om over een afzienbare tijd de wegcode in die zin aan te passen, maar dat had misschien al veel vroeger kunnen gebeuren. Ik verwijs naar eerdere vragen van zowel collega Van den Bergh als van mijzelf. Tot nu toe bent u in gebreke gebleven om de wegcode in die zin te wijzigen. Ik maan u aan tot grote spoed.

[…]
 
L’incident est clos.
Het incident is gesloten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...