Staatssecretaris Melchior Wathelet: Eerstdaags beslissing omtrent subsidies voor het verspreid en gecombineerd goederenvervoer per spoor

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 05 maart 2013

Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “de subsidies voor het verspreid en gecombineerd goederenvervoer per spoor” (nr. 16350)
 
Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, toen het nieuws bekend werd dat er komaf zou worden gemaakt met de subsidies voor het verspreid en gecombineerd goederenvervoer was er menig ongenoegen te horen. Dat was niet alleen het geval bij NMBS Logistics, die daar vaak de vruchten van plukt en nog altijd in een precaire financiële situatie vertoeft, maar evenzeer bij de talrijke havenbedrijven die gewillig gebruik maakten van de transportsubsidies en die vragende partij waren voor een verlenging ervan.
 
De communicatie was in eerste instantie dat onder meer NMBS Logistics niet meer voldeed aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring van haar werkzaamheden, en daarnaast dat er ook de nodige garanties van Europa nodig waren. Per toeval vernam ik vorige week tijdens een ontbijtdebat van VOKA dat NMBS Logistics zeer duidelijk stelde dat zij voldeed aan alle voorwaarden voor een verlenging van de subsidies en dat de beslissing enkel nog afhankelijk was van de regering.
 
Los van de eventuele verlenging vind ik het bijzonder onheus om een dergelijke regeling tijdelijk te verlengen voor twee maanden en dat men op enkele dagen voor het einde van de regeling nog steeds niet wist of de subsidies zouden worden verlengd. Wanneer wij kijken naar de contracten in de havensector is het duidelijk dat veel transportbedrijven bij het opmaken van een contract, in feite al drie jaar verder denken. Wanneer een eventuele verlenging van subsidies daarvan afhankelijk is, is het toch bijzonder onheus om pas enkele dagen voordien een beslissing te melden. Ongeacht de beslissing had u veel vroeger moeten communiceren met de sector.
 
Het is ondertussen al maart en dus is de tijdelijke verlenging van twee maanden in principe voorbij. Wij moeten eigenlijk wel weten waar de sector nu aan toe is. Wat is de stand van zaken omtrent de subsidies voor het goederenvervoer? Wat is uw beslissing, gezien het standpunt van NMBS Logistics dat zij voldoet aan de voorwaarden? Wat is uw motivatie, indien NMBS Logistics niet aan de voorwaarden voldoet voor een verlenging van de subsidies?
 
11.03 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mevrouw de voorzitter, het huidige stelsel van steun aan het gecombineerd vervoer eindigde op 31 december 2012. Bij wet houdende diverse en dringende bepalingen, van 27 december 2012, werd het systeem verlengd tot 28 februari 2013. Bovendien werd door de wet houdende diverse en dringende bepalingen, van 27 december 2012, een stelsel van steun aan het verspreid vervoer in België ingesteld, geldend tot 28 februari 2013.
 
Een globale evaluatie van de steun aan het gecombineerd en het verspreid vervoer is aan de gang. Op basis daarvan bereiden mijn diensten nieuwe voorstellen voor om een steun op lange termijn te organiseren ten gunste van het gecombineerd en verspreid vervoer. De regering zal ter zake binnen enkele dagen een eindbeslissing nemen.
 
11.05  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord.
 
Het kleine lichtpuntje is dat ik uit uw woorden meen te hebben verstaan dat er alsnog wordt gewerkt aan een verlenging. Wij zullen zien in welke mate dit eraan tegemoet komt.
 
Ik hoop in ieder geval dat de huidige subsidiëring zowel qua omvang als qua wijze behouden blijft. Ook de sector hoopt dat het niet om een verkapte besparing zal gaan, opgelegd door Europa en slechts in beperkte mate doorgevoerd. Ook in het belang van NMBS Logistics, wiens lijdensweg nog steeds niet is beëindigd, moet de subsidiëring behouden blijven.
 
Het is alvast onheus van de federale regering dat wij nog tot 8, 9 of 10 maart zullen moeten wachten op de eventuele witte rook. De voorlopige regeling, die tot 28 ebruari  013 gold, is vandaag, 5 maart, immers nog steeds van kracht. Er had al duidelijkheid moeten zijn na de termijn van twee maanden en liefs vroeger al. Mocht het bedrijfsleven op die manier omgaan met de klanten, dan zouden er snel veel faillissementen zijn.
 
Ik hoor geen enkele reden waarom men zolang getalmd heeft om tot een standpunt te komen. Ik kan dit alleen maar betreuren.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...