Sander kan het niet laten – CD&V-Gedeputeerde blijft regels met de voeten treden

Opnieuw klacht bij minister voor Binnenlands Bestuur
Tanguy Veys: Minister Bourgeois moet pertinente maatregelen nemen tegen deze recidivist !

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen geeft de mogelijkheid aan zijn gedeputeerden om op de webstek van de provincie niet alleen hun bevoegdheden en contactgegevens te vermelden, maar ook om per gedeputeerde de kalender te bekijken voor “wanneer en waar de gedeputeerde officieel optreedt”.   Hierbij valt het op dat gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) zijn kalender misbruikt om ook activiteiten te promoten die niets met het provinciebestuur te maken hebben, laat staan dat hij er officieel als gedeputeerde optreedt.  Zo wordt ondermeer systematisch publiciteit gemaakt voor zijn maandelijkse zitdagen als politiek mandataris voor de CD&V. Door dit te publiceren op de officiële webstek van het Oost-Vlaamse provinciebestuur (ontworpen, onderhouden en gefinancierd met geld van de Oost-Vlaamse belastingbetaler) wordt bij de bezoeker van deze webstek de indruk gewekt dat het de provincie Oost-Vlaanderen is die deze zitdagen organiseert en dat gedeputeerde Vercamer deze zitdagen houdt in opdracht van het provinciebestuur.  Niets is minder waar.  Daarenboven vinden deze zitdagen plaats in lokalen van de ACW-zuil zoals de Christelijke Mutualiteit (CM) en het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), die men allerminst politiek neutraal kan noemen, integendeel ! Ook voor het jaarlijkse “Bal-Meiavondfeest Sander & Stefaan” van twee CD&V-mandatarissen wordt op de kalender van gedeputeerde Alexander Vercamer op de officiële webstek van het Oost-Vlaamse provinciebestuur publiciteit gemaakt, zonder dat het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen verantwoordelijk is voor de organisatie of gedeputeerde Alexander Vercamer er officieel als gedeputeerde optreedt.  

Tot slot adverteert Oost-Vlaams gedeputeerde Alexander Vercamer in het gratis huis-aan-huisblad “Wegwijs 9070”,  dat maandelijks verschijnt in de regio Heusden-Destelbergen en omgeving.  Ook in deze advertentie, die hopelijk niet betaald wordt door het Oost-Vlaamse provinciebestuur, wordt opnieuw melding gemaakt van zijn zitdagen als politiek mandataris voor de CD&V.  Door echter bij deze advertentie de titel “Gedeputeerde Oost-Vlaanderen” en een telefoonnummer van het Oost-Vlaams provinciebestuur te vermelden, wordt ook hier bij de lezer de indruk gewekt dat het de provincie Oost-Vlaanderen is die deze zitdagen organiseert en dat gedeputeerde Vercamer deze zitdagen houdt in opdracht van het provinciebestuur.  Bovendien stelt de deontologische code van de Oost-Vlaamse deputatie in artikel 5 het volgende: “Leden van de deputatie communiceren inzake het provinciaal beleid, zowel intern als extern, uitsluitend in overeenstemming met de afsprakenregeling die dienaangaande door de deputatie wordt aangenomen.”  Het spreekt voor zich dat deze communicatie die hij doet met de titel “Gedeputeerde Oost-Vlaanderen” nooit aan de Oost-Vlaamse deputatie werd voorgelegd, laat staan door hen goedgekeurd.

Dergelijke inbreuken zijn in strijd met de omzendbrief BB 2011/4 van de minister voor Binnenlands Bestuur van 14 oktober 2011 waarin gesteld wordt: “de provinciale overheden worden met aandrang verzocht om inzake het gebruik van de provinciale informatiebladen of andere publicaties uitgaande van het bestuur, de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Daartoe behoort ook de elektronisch beschikbaar gestelde informatie. Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de provinciale activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. Het provinciaal infoblad – of enige andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de provincie – mag dan ook niet politiek gekleurd zijn.”
 
Dergelijke overtredingen door gedeputeerde Alexander Vercamer zijn niet nieuw, want reeds in het verleden, tijdens de periode 2008-2010 maakte hij misbruik van publicaties van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen om zijn maandelijkse zitdagen als politiek mandataris voor de CD&V in lokalen van de ACW-zuil te promoten in zijn officiële beleidsfolder als gedeputeerde. Na een klacht door volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) stelde de minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) op 9 september 2010 in zijn antwoord: “De beleidsfolder van gedeputeerde Vercamer is niet conform de omzendbrief BA 2006/02. […] Het vermelden door een gedeputeerde van zijn zitdagen als CD&V-mandataris in de lokalen van het ACV en de CM is geen onafhankelijke redactionele bijdrage.  [..] Ik vraag de deputatie om in de toekomst nauwlettender toe te zien op de naleving van voormelde omzendbrief. […] Ik stuur het dossier door naar het Rekenhof, dat toeziet op de provinciale uitgaven.” 

Het is duidelijk dat de Oost-Vlaamse deputatie, onder leiding van eerste gedeputeerde Alexander Vercamer, nog steeds niet nauwlettend toeziet op de naleving van de omzendbrieven van de minister voor Binnenlands Bestuur.  Het is evenzeer duidelijk dat gedeputeerde Alexander Vercamer allerminst onder de indruk is van de eerste keer dat minister Bourgeois tegen zijn misbruik van de provinciale publicaties optrad, aangezien hij schaamteloos opnieuw in de fout gaat.  Het is dan ook noodzakelijk dat tegen deze “recidivist” pertinente maatregelen worden genomen, op dat in de toekomst deze gedeputeerde, die niet alleen als gedeputeerde verantwoordelijk is voor “Communicatie” maar als eerste gedeputeerde ook de woordvoerder van de deputatie is, zich wel aan de regels houdt.

Daarom stuurde volksvertegenwoordiger Tanguy Veys een klacht naar de minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois.  Bovendien werd ook klacht op basis van de Oost-Vlaamse deontologische code van de deputatie ingediend, waarbij de klacht conform het reglement gestuurd werd naar diezelfde gedeputeerde Vercamer…  Het spreekt voor zich dat bij de ontvangst, bespreking en standpuntbepaling omtrent deze laatste klacht het in strijd met de beginselen van de deontologie is, dat gedeputeerde Vercamer zowel rechter als partij is, maar waarom zou gedeputeerde Vercamer (die in de wandelgangen van het provinciehuis spottend “Napoleon” genoemd wordt wegens zijn autoritair optreden, zijn wandelgedrag, zijn bemoeizucht en het afblaffen van ambtenaren) zich daar deze keer wel iets van aantrekken…?

Tanguy Veys
Volksvertegenwoordiger

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...