Ook advocaat stadsbestuur ziet klacht burgemeester Blankenberge wegens laster tegen gemeenteraadslid niet zitten

Tanguy Veys: “Een dure advocaat om mij het zwijgen op te leggen en klachten wegens laster & tuchtsancties om de burgemeester zijn eigen falend beleid te handhaven is ongezien, maar ik laat niet muilkorven !”
Vlaams Belang dient zelf klacht in bij gouverneur om persoonlijke betrokkenheid burgemeester in stationsdossier te onderzoeken en klaarheid te scheppen

Naar aanleiding van de gemeenteraadszitting van de stad Blankenberge van 13 mei '14, stelde gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang) dat burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD) persoonlijk betrokken is bij het dossier van de duurzame herontwikkeling van de stationsomgeving van de firma Gromabel, aangezien de burgemeester tijdens de collegezitting van 20 maart 2014 bewust de zitting verliet bij de behandeling de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op naam van Gromabel voor het bouwen van een parkeergebouw op de stationssite.

Het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2014 stelde daarom dat “Gelet op een aantal uitspraken / aantijgingen van de heer Veys Tanguy, gemeenteraadslid, ten aanzien van burgemeester P. De Klerck en enkele schepenen, onder meer in de gemeenteraadszitting van 13 mei 2014, en de goedkeuring van de notulen van deze gemeenteraadszitting zonder opmerkingen, werd op 15 mei 2014 door het bestuur geadviseerd om een raadsman aan te stellen zodoende na te gaan of de heer Veys de grens van toelaatbaarheid heeft overschreden en zich schuldig heeft gemaakt aan laster ” en besliste (zie bijlage) dat “De heer Patrick Arnou, advocaat, kantoorhoudend te 8210 Zedelgem, B.J. Lievensstraat 12, wordt aangesteld als raadsman om de Stad Blankenberge bij te staan met juridisch advies en om, indien mogelijk, in rechte te treden.”

Intussen heeft de advocaat van de stad Blankenberge in een uitvoerig document (zie bijlage), op kosten van de Blankenbergse belastingbetaler, laten weten dat er onvoldoende gronden zijn om deze klacht wegens laster hard te maken.  
Hij verwijst hiervoor onder andere naar:
– de termijn van 3 maanden waarbinnen deze klacht moet gebeuren;
– de Europese regelgeving, meer bepaald het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen (artikel 10 inzake Vrije Meningsuiting) en de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens;
– het feit dat niet kan aangetoond worden dat gemeenteraadslid Tanguy Veys hiermee persoonlijk voordeel wilde halen of de burgemeester Patrick De Klerck persoonlijk wilde treffen;
– er nergens kan worden aangetoond worden dat gemeenteraadslid Tanguy Veys deze verklaringen niet deed om de belangen van de stad Blankenberge te dienen;
– er nergens kan worden aangetoond worden dat door gemeenteraadslid Tanguy Veys kwaadwillige of foutieve informatie werd verspreid;

Tot slot merkt de raadsman van de stad Blankenberge ook op “dat het niet mogelijk is om tegen een gemeenteraadslid een tuchtvervolging uit te lokken wegens zijn gedrag.” (sic)

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Ik betreur dat andermaal de Blankenbergse belastingbetaler mag opdraaien om het belabberde imago van burgemeester Patrick De Klerck te redden.  Dat nu zelfs al een dure advocaat wordt ingeschakeld om een gemeenteraadslid het zwijgen op te leggen en dat de burgemeester zijn falend beleid probeert te handhaven met klachten wegens laster en tuchtsancties is ongezien; ik laat mij echter door Patrick & co niet muilkorven ! Ik herhaal dat het huidige stationsdossier allerminst in het belang is van de Blankenbergenaar en dat er dus duidelijk andere motieven moeten zijn om dit nefaste dossier toch door de strot van de bevolking te duwen.  Inzake de persoonlijke betrokkenheid van de burgemeester in dit dossier betreur ik sterk dat de burgemeester niet zelf eerst het initiatief nam om de gemeenteraad correct en volledig te informeren.  Dit is nog steeds niet gebeurd. Daarom heb ik bij de gouverneur van West-Vlaanderen klacht ingediend (zie bijlage) om de persoonlijke betrokkenheid van de burgemeester in dit dossier te onderzoeken en de gevolgen daarvan voor de verdere behandeling van dit dossier duidelijk te maken.  Ook daar heeft de Blankenbergenaar recht op !

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...