Minister voor Justitie Annemie Turtelboom: “Nog één bijkomende onderzoeksdaad naar treinramp Buizingen, waarna het gerechtelijk onderzoek zal kunnen worden afgesloten.”

Vlaams Belang hoopt op spoedig afronden gerechtelijk onderzoek en rekent op voldoende ondersteuning werkzaamheden parket

Commissie voor de Justitie van dinsdag 1 april 2014

06 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over “het onderzoek naar de treinramp in Buizingen” (nr. 23020)
 
06.01 Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, de feiten van 15 februari 2010, waarbij in Buizingen bij Halle negentien doden en honderdzeventig gewonden vielen, zijn u wellicht bekend. In het verleden bent u al meermaals bevraagd geweest omtrent de stand van zaken van het onderzoek. Ik verwijs daarvoor naar uw antwoorden op mondelinge vragen in de commissie voor de Justitie van 15 februari 2012, 30 januari 2013, 15 mei 2013, 4 december 2013 en 11 februari 2014. Telkens werd in die antwoorden verwezen naar de techniciteit en de complexiteit en naar het feit dat de onderzoeksrechter er heel deskundig mee bezig is. Onderzoeksrechter Jeroen Burm heeft een degelijke reputatie met zijn gedetailleerde rapporten.
 
Het onderzoek zelf bestaat uit twee delen, waarvan er een reeds enige tijd afgewerkt is. Daartegenover staat dat het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor zelf in mei 2012 reeds een lijvig rapport heeft afgeleverd in verband met de oorzaak van die treinramp.
 
Het is nu nog altijd wachten op het tweede deel van het gerechtelijk onderzoek. In de commissie voor de Justitie van 11 februari 2014 stelde u daarover: “De onderzoeksrechter deelt mij thans mee dat de expertisewerken nog volop aan de gang zijn. Hij verwacht dat eerstdaags het tweede verslag van de deskundigen zal worden ingediend. Gelet op het geheim van het onderzoek, is het voor mij natuurlijk niet mogelijk om een volledig antwoord te geven omtrent de inhoud van het onderzoeksdossier. Het parket heeft op dit moment vergaderingen met de slachtoffers en hun nabestaanden georganiseerd. Er is dus een regelmatige opvolging. U weet dat dit een uitermate complex dossier is waarin de onderzoeksrechter ook afhankelijk is van de verslagen van de experts en van de inhoud ervan om vooruitgang te boeken.”
 
Mevrouw de minister, wij zijn ondertussen april 2014. Wij kunnen discussiëren over de betekenis van eerstdaags of begin volgend jaar, begin 2014 dus, maar feit is dat het onheus is, zowel tegenover het personeel als tegenover de slachtoffers en de nabestaanden van de treinramp in februari 2010. Daarom uit ik ook mijn verwondering over het feit dat wij nog steeds wachten op het tweede verslag van de deskundigen.
 
Mevrouw de minister, wat is de stand van zaken van het gerechtelijk onderzoek? Wanneer worden de resultaten verwacht? Welke maatregelen werden er eventueel genomen om het gerechtelijk onderzoek te bespoedigen en te ondersteunen?
 
06.02 Minister Annemie Turtelboom: Het college van deskundigen heeft op 14 februari 2014 een uitvoerig aanvullend deskundigenverslag van 108 bladzijden ingediend, onder meer met betrekking tot de signalisatie, de wisselveiligheid en het enkelvoudig fail-safesysteem.
 
Dit aanvullend verslag dat een zeer technisch karakter heeft wordt thans bestudeerd.
 
De onderzoeksrechter deelt mij mee dat vervolgens wellicht nog één bijkomende onderzoeksdaad moet worden uitgevoerd, waarna het gerechtelijk onderzoek zal kunnen worden afgesloten.
 
06.03 Tanguy Veys (VB): mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is dan toch positief dat het tweede verslag enkele dagen na uw antwoord klaar is.
 
Ik hoop in elk geval dat na dit laatste onderzoek het gerechtelijk onderzoek kan worden afgesloten en wij de conclusie van de onderzoeksrechter zullen krijgen.
 
Mevrouw de minister, ik wil u vragen erop toe te zien dat omwille van financiële redenen of redenen van onderbezetting van het personeel het onderzoek alsnog geen vertragingen zou oplopen. Het kan niet zijn dat de diensten van het parket hun werk niet ten volle zouden kunnen doen omdat zij andere prioriteiten hebben of omdat zij niet over voldoende capaciteit beschikken.
 
Ik hoop dat u hierover zult waken zodat dit gerechtelijk onderzoek snel kan worden afgesloten.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...