Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille: Enkel in volledige provincies Luik en Luxemburg en delen van de provincies Henegouwen en Namen worden bestelwagens van bpost automatisch uitgerust met winterbanden

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 23 april 2013

16 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “het uitrusten van de bestelwagens van bpost met winterbanden” (nr. 16756)
 
16.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik kom nog even terug op de winterse temperaturen die België de voorbije decennia gekend heeft. Op Valentijnsdag 2012 heb ik uw voorganger, gewezen minister Magnette, ondervraagd over de afspraken die bij bpost werden gemaakt omtrent het uitrusten van voertuigen met winterbanden. In een lezersbrief in Humo las ik toen toevallig dat een personeelslid van bpost zich erover beklaagde dat de uitrusting met winterbanden geweigerd werd.
 
In zijn antwoord stelde toenmalig minister Magnette het volgende: “In een aantal kantoren van bpost worden de voertuigen uitgerust met winterbanden. De bestelwagens die gebruikt worden in zones met streng winterweer zijn uitgerust met winterbanden. De keuze is gebaseerd op de statistieken van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, het KMI.”
 
Navraag leert mij dat volgens het KMI of volgens bpost de zones met streng winterweer zich vooral in Wallonië bevinden. Op 12 maart jongstleden hebben wij nochtans gemerkt dat streng winterweer ook de wissels in Vlaanderen kan teisteren.
 
Mijnheer de minister, graag had ik vernomen in welke provincies die zones zich precies bevinden. Waar liggen de kantoren waar winterbanden worden toegestaan?
 
Klopt het dat in geen enkel Vlaams kantoor de bestelwagens van bpost uitgerust worden met winterbanden? Zo ja, waarom is dat het geval? Zo nee, in welke postkantoren is dat dan wel degelijk het geval?
 
16.02 Minister Jean-Pascal Labille: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Veys, hoewel het operationeel beheer van het voertuigenpark van bpost niet tot mijn ministeriële bevoegdheid behoort, heb ik uw vraag voorgelegd aan het bedrijf.
 
Ter informatie deelt bpost mee dat bestelwagens uitgerust worden met winterbanden in die gebieden waar de gemiddelde temperatuur in de winter lager ligt dan 7 C. Men baseert zich daarvoor op de statistieken van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Het gaat over de volledige provincies Luik en Luxemburg en delen van de provincies Henegouwen en Namen.
 
Elders kan het regionaal management beslissen om de bestelwagens uit te rusten met winterbanden. Dat is bijvoorbeeld het geval in Voeren, Tongeren, de streek van de Vlaamse Ardennen en de regio Heuvelland. Op die manier wordt ruim een derde van het totaal aantal bestelwagens uitgerust met winterbanden.
 
Alle bromfietsen zijn uitgerust met banden die aan alle weersomstandigheden zijn aangepast.
 
16.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en voor uw welwillendheid om de vraag over het wagenpark van bpost, ook al behoort dat blijkbaar niet tot uw bevoegdheden, toch te hebben voorgelegd.
 
Mijn vermoeden wordt hier bevestigd dat in principe alleen voertuigen in provincies in Wallonië automatisch met winterbanden worden uitgerust. Alleen op gemotiveerd verzoek kan men overwegen om dat ook in een aantal Vlaamse regio’s te doen. Ik weet ook wel dat streken zoals de Vlaamse Ardennen en Voeren niet bepaald plat zijn. Dus zeker de heuvelachtige gebieden komen daarvoor in aanmerking.
 
Het is evenwel zo dat ook in vlakke gebieden, bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, niet alleen bpost maar ook particulieren hun voertuigen uitrusten met winterbanden. Ik heb soms de indruk dat de marge van 7°C veeleer toevallig in het voordeel van Waalse provincies heeft gekozen. Met het oog op de verkeersveiligheid, waarvan iedereen de vruchten zou moeten plukken, en omwille van de personeelsleden van bpost zou men toch eens naar die marge mogen kijken. Het gebruik van winterbanden zou volgens een iets ruimere parameter moeten worden toegepast.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...