Minister van Financiën Koen Geens: “Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA) zal nagaan of tolerantietermijn voor rode diesel bij Britse zeilers en pleziervaarders dient te worden verlengd nav geplande herdenkingsplechtigheden WOI”

Commissie voor de Financiën en de Begroting van woensdag 19 maart 2014

08 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over “de controle op rode diesel bij Britse zeilers en pleziervaarders” (nr. 22781)
 
08.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, de jachthavens in Groot-Brittannië leveren allen rode diesel. De diesel is rood van kleur, maar wordt beschouwd als witte diesel omdat daarop alle taksen en accijnzen zijn betaald die in de rest van Europa ook van toepassing zijn.
 
De Britse zeilers die daarmee de oversteek maken naar onze jachthavens, worden daarvoor zwaar gecontroleerd door de scheepvaartpolitie en beboet door de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, de zogenaamde AADA. Rode diesel voor pleziervaartuigen is in België immers al enkele jaren niet meer toegestaan. Dat geldt trouwens ook voor onze buurlanden Nederland en Frankrijk. Daar mogen Britten aantonen waar zij hebben getankt en worden zij niet beboet.
 
Een bijkomend probleem is dat, lang na een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, sporen van rode diesel in de tank van vaartuigen kunnen worden aangetroffen. De Vlaamse jachthavens zagen de voorbije jaren daardoor een groot deel van hun winst verloren gaan omdat Britse zeilers met rode diesel in België worden beboet. De jachthaven van Nieuwpoort zag in 2012 bijvoorbeeld 40 % minder boten, of een verlies van 100 000 euro per jaar. Het probleem gold eigenlijk voor de volledige kust en zelfs voor jachthavens in het binnenland. Bovendien moesten die zeilers ook eten en drinken. Dit schaadde dan ook de volledige kusteconomie.
 
Heel wat Britten willen naar Nieuwpoort en Ieper komen in het licht van de eeuwviering van de Eerste Wereldoorlog, maar er wordt gevreesd dat zij weg zullen blijven. Ieper, dat vorig jaar nog een nieuwe jachthaven heeft geopend, dreigt dan ook de klos te worden.
 
Mijnheer de minister, in de commissie voor de Financiën en de Begroting van 15 juni 2013 stelde u het volgende, ik citeer: “Het probleem is mij wel bekend. Het probleem heef het voorwerp uitgemaakt van een onderzoek door de Europese Commissie bij de Britse fiscale autoriteiten. Overeenkomstig de Europese wetgeving met betrekking tot de accijnzen is het voor een particulier pleziervaartuig niet toegelaten om als motorbrandstof gebruik te maken van rode diesel, ongeacht of er voor deze diesel al dan niet de fiscale regularisatie bij de vermelde fiscale autoriteiten werd toegestaan. In navolging van het onderzoek door de Europese Commissie hebben de Britse fiscale autoriteiten zich geëngageerd om in hun havens eveneens in de mogelijkheid te voorzien om witte, belaste diesel te laten tanken voor intercommunautaire particuliere pleziervaartuigen. Soortgelijke maatregelen, zoals deze, die van toepassing zijn of waren in Frankrijk en Nederland, kunnen bijgevolg in België niet worden overwogen aangezien zij indruisen tegen het communautaire recht.”
 
Mijnheer de minister, blijkbaar hebt u korte tijd later wel het licht gezien want in de plenaire vergadering van 4 juli 2013 verklaarde hebt u het volgende, ik citeer: “In navolging van het onderzoek door de Europese Commissie hebben de Britse fiscale autoriteiten zich geëngageerd om in hun havens eveneens in de mogelijkheid te voorzien voor de intracommunautaire privé-pleziervaart witte, belaste diesel te tanken. In afwachting van het realiseren van dit engagement zal ik mijn administratie vragen haar controles met het nodige begrip voor de praktische problemen uit te voeren en daarbij pragmatisch te werk te gaan.”
 
Mijnheer de minister, die soepele controles op Britse pleziervaartuigen, die varen op rode diesel, zouden echter opnieuw strenger worden en dit net in aanloop van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Van pragmatisme is nu al geen sprake meer. In Blankenberge bijvoorbeeld worden Britse zeilers en pleziervaarders tot twee keer toe per dag gecontroleerd en dat voor enkele hectoliters diesel. Bovendien zou eind oktober 2014, net aan de vooravond van grootschalige herdenkingsevenementen zoals Wapenstilstand op 11 november, terug normaal worden gecontroleerd. Daarnaast moeten de Britten de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen waaruit blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk de nodige accijnzen werden betaald die het verschil vertegenwoordigen tussen de witte en de rode diesel.
 
Het is dus een extra administratieve beslommering. Ook Vlaamse pleziervaartuigen die in Britse havens aanmeren en er tanken moeten eerst de witte diesel uit het reservoir halen, deze in jerrycans gieten en daarna rode diesel tanken. Eenmaal de eigen territoriale wateren worden bereikt moet er opnieuw geswitcht worden naar witte diesel. Mijnheer de minister, u begrijpt dat dit redelijk absurd is.
 
Ik heb dan ook enkele vragen. Wat is uw motivatie om in afwachting van het voorzien in witte diesel voor de intracommunautaire privépleziervaart in Britse havens niet langer pragmatisch te werk te gaan? Ten tweede, in welke mate bent u bereid om dit pragmatisme te hanteren zolang in Britse havens voor intracommunautaire privépleziervaart niet wordt voorzien in witte diesel, minstens tot na de reeks grote herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in 2014. Zo ja, op welke wijze en tot wanneer? Zo neen, waarom niet?
 
08.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Veys, gelet op de geldende Europese en nationale wetgeving is het momenteel niet mogelijk om een toelating te verlenen waarbij particuliere pleziervaart gebruikt maakt van gemerkte rode gasolie. Aangezien het echter voor de Britse eigenaars van pleziervaartuigen niet mogelijk is om andere dan rode gasolie te tanken, drong een oplossing zich op. In afwachting van een algemene aanwezigheid in de Britse havens van pompen die het voor pleziervaartuigen mogelijk maken om ongemerkte witte gasolie te tanken, heb ik ten uitzonderlijken titel en voor een periode die eindigt op 31 oktober 2014 toegelaten dat Britse pleziervaartuigen rode gasolie in hun tanks hebben.
 
Deze einddatum werd vastgelegd omdat traditioneel de particuliere pleziervaart eindigt op 31 oktober, zeker wat de overtocht van het Kanaal betreft. Niettemin zal ik mijn administratie vragen om de situatie op te volgen en na te gaan of eventueel een verlenging van de tolerantietermijn dient te worden toegestaan in het licht van de geplande herdenkingsplechtigheden.
 
De uitzondering is voorwaardelijk. De betrokken pleziervaarders moeten in overeenstemming met de Britse wetgeving stukken kunnen voorleggen die aantonen dat er in het Verenigd Koninkrijk reeds accijnzen werden betaald die het verschil vertegenwoordigen tussen het gebruik van rode en witte diesel.
 
08.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben alvast blij vast te stellen dat uw administratie zal onderzoeken in hoeverre de termijn die loopt tot 31 oktober moet worden verlengd. Ik verneem vanuit de diverse Vlaamse jachthavens dat men ook na 31 oktober verkeer van zeilers en pleziervaarders vanuit Groot-Brittannië verwacht. Ik dring er dus in elk geval op aan dat dit pragmatisme ook na 31 oktober zou worden gehanteerd.
 
Ik weet natuurlijk dat de Europese wetgeving u tot een dergelijke positie dwingt maar ik wens toch te wijzen op het absurde feit dat ook Vlaamse pleziervaarders die getankt hebben in Groot-Brittannië hun tank moeten leegmaken. Wanneer er toch nog sporen van andere producten in hun tank gevonden worden, wordt het toch een beetje absurd. Er moet worden gezorgd dat er in de toekomst eenduidigheid komt. Ik blijf mij er bovendien over verwonderen dat er in Nederland en Frankrijk wel uitzonderingen op de Europese regelgeving mogelijk zijn. Ik hoop dat men zich binnen afzienbare tijd in regel stelt in Groot-Brittannië zodat er een compleet einde wordt gemaakt aan die absurde situatie die toch ook voor de nodige administratieve beslommeringen zorgt.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...