Minister Turtelboom wil niet tussenkomen nu blijkt dat onderzoek naar stunt Tom Waes met Boeing737 tijdens Tomtesterom door parket geseponeerd werd, ook al weet niemand wie stuurknuppel vasthield

Commissie voor de Justitie van woensdag 24 april 2013

08 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over “het onderzoek naar de stunt van Tomtesterom” (nr. 17351)
 
08.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, de aanleiding tot mijn vraag is u niet onbekend. Ik verwijs naar de vlucht met een Boeing 737 op 23 mei 2011.
 
Volgens verklaring van programmamaker Tom Waes, vloog hij in het kader van de reeks Tomtesterom met aan boord enkele BV’s van Zaventem naar Oostende. Daarbij zou hij een zestal keren een zogenaamde touch and go hebben gedaan. Daarbij raakt het vliegtuig even de landingsbaan en stijgt dan meteen weer op.
 
Tom Waes zou gebruik hebben gemaakt van een lacune in de wetgeving. De opleiding tot piloot om met een Boeing 737 te mogen vliegen, duurt normaal twintig maanden, maar hij doorliep die opleiding op amper een paar maanden tijd. De betrokken uitzending werd bijna een jaar later, op 19 februari 2012, door de VRT uitgezonden. De bal ging pas nadien aan het rollen. In de commissie voor de Infrastructuur van 27 maart 2012 werd de staatssecretaris van Mobiliteit daarover ondervraagd en stelde: “Het Directoraat-generaal van de Luchtvaart kwam louter toevallig vlak voor de vlucht in kennis van het voornemen met betrekking tot deze vlucht en ontraadde de uitvoering ervan aan JetAirFly”.
 
Op 24 april 2012, twee maanden na de uitzending, diende het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart klacht in bij het parket van Brussel. Op 17 april dit jaar stelde u: “Het Brussels parket heeft beslist de dossiers te seponeren, omdat er onvoldoende bewijzen zijn”. Uit de persberichten konden we vernemen dat Ine Van Wymersch van het parket van Brussel stelde dat de zaak geseponeerd werd, omdat er kan getwijfeld worden aan de echtheid van de beelden en het parket ter zake dus niets kan doen.
 
Aangezien het verwonderlijk lang heeft geduurd eer de DGLV klacht heeft ingediend en pas na een onderzoek van een jaar het parket van Brussel tot de conclusie is gekomen dat er kan worden getwijfeld aan de echtheid van de beelden, vraag ik mij af hoe de veiligheid aan boord van vliegtuigen kan worden gegarandeerd en hoe achteraf kan worden nagegaan wie de stuurknuppel vasthad.
 
Mevrouw de minister, heeft het parket van Brussel de gegevens van de zwarte doos of flight data recorder opgevraagd en onderzocht om na te gaan of Tom Waes op 23 mei 2011 met een Boeing 737 heeft gevlogen of niet? Zo ja, wat waren daarvan de resultaten? Zo nee, waarom niet?
 
Heeft het parket van Brussel de piloten van JetAirFly ondervraagd die op 23 mei 2011 officieel de vlucht met een Boeing 737 uitvoerden? Wat waren daarvan de resultaten? Als zij niet ondervraagd werden, waarom niet?
 
Bent u van oordeel dat het parket van Brussel al het nodige heeft gedaan om na te gaan of Tom Waes op 23 mei 2011 met een Boeing 737 al dan niet effectief heeft gevlogen? Zo ja, op basis van welke vaststellingen komt u tot die conclusie? Zo neen, welke maatregelen werden er genomen?
 
08.02 Minister Annemie Turtelboom: Mijnheer Veys, ik kan alleen maar herhalen wat ik vorige week al gezegd heb. Het Brussels parket heeft beslist om het dossier te seponeren wegens onvoldoende bewijzen. Ik kan uiteraard geen citaten geven of verklaringen afleggen op basis van gerechtelijke onderzoeken.
 
08.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik begrijp dat er nog altijd zoiets bestaat als de scheiding der machten en dat u moeilijk in het onderzoek kunt interveniëren.
 
Het gaat mij echter om het principe. Op het moment kunnen er vliegtuigen boven België vliegen waarbij personen achter de stuurknuppel plaatsnemen zonder de juiste opleiding of de juiste brevetten. Wanneer daarover klachten ingediend worden, kan het Brussels parket daartegen niets ondernemen. Het huidig veiligheidsmateriaal, zoals de zogenaamde zwarte doos, de flight data recorder, is blijkbaar niet in staat om technisch vast te stellen wie er effectief met het betrokken vliegtuig heeft gevolgen.
 
Volgens mij is dat een lacune in de veiligheidsprocedure, die het gerecht voor een probleem zet. Veronderstel dat er zich in de toekomst een gelijkaardig geval voordoet. Ik wil het dan nog niet hebben over terroristische aanslagen. Wie in de buurt van een luchthaven of onder een vliegroute woont, wil de garantie dat enkel personen met een geldige opleiding en een geldig brevet plaats kunnen nemen achter de stuurknuppel. Het gerecht moet kunnen optreden tegen personen die een vliegtuig besturen zonder een geschikt brevet. Dat kan nu niet. Daarom denk ik dat u ter zake als minister van Justitie uw verantwoordelijkheid zou moeten opnemen.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...