Minister Turtelboom: “Eerstdaags wordt gerechtelijke onderzoek naar treinramp Buizingen afgerond”

Vlaams Belang maant diensten van Justitie, 4 jaar na de feiten en uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden, aan tot spoed

Op 15 februari 2014 zal het exact 4 jaar geleden zijn dat in Buizingen bij Halle 19 doden en 170 gewonden vielen bij een treinongeval.  Tot op heden is het gerechtelijk onderzoek nog steeds niet afgehandeld en blijven nabestaanden en slachtoffers in het ongewisse.  Naar aanleiding van het aanslepen van dit gerechtelijk onderzoek stelde volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) vandaag in de Kamercommissie Justitie een mondelinge vraag (zie bijlage) naar de stand van zaken van het onderzoek en de communicatie met nabestaanden en slachtoffers.

In haar antwoord (zie bijlage) stelde Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) dat “eerstdaags het tweede en tevens laatste deel van het deskundigenonderzoek wordt neergelegd”, maar dat “gelet op het geheim van het onderzoek het niet mogelijk is een vollediger antwoord te geven over de inhoud van het onderzoeksdossier.” De Minister voegde er alvast aan toe dat er tot op heden zeven vergaderingen met de slachtoffers en hun nabestaanden georganiseerd werden, waarvan een laatste op 12 juni 2013.

In zijn reactie maande volksvertegenwoordiger Veys, 4 jaar na de feiten en uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden, de diensten van Justitie tot spoed aan en hoopte dat snel duidelijkheid zou komen.

Zie verder voor het woordelijk verslag van deze bespreking.

Commissie voor de Justitie van dinsdag 11 februari 2014

06 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over “het onderzoek naar de treinramp in Buizingen” (nr. 22131)

06.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, wij zijn drie dagen verwijderd van de vierde betreurenswaardige verjaardag van de treinramp in Buizingen op 15 februari 2010. Bij deze treinramp vielen 19 doden en zowat 170 gewonden.
 
Naar aanleiding van het onderzoek naar de oorzaken van dit treinongeval werd reeds in mei 2012 een zeer lijvig rapport gepubliceerd door het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor. Er was het intern onderzoek van dit onderzoeksorgaan, enerzijds, maar ook nog altijd het gerechtelijk onderzoek, anderzijds. In verband met het gerechtelijk onderzoek verklaarde u op 15 januari 2012 dat er vijf experts werden aangeduid en dat zij in de loop van het eerste trimester van 2012 hun verslag zouden indienen.
 
Op 30 januari 2013 bleek dat een eerste deel van dit deskundigenverslag reeds in februari 2012 werd afgeleverd, maar dat er nog een tweede onderzoek moest gebeuren.
 
Op 15 mei 2013 verklaarde u dat het tweede deel verwacht werd voor september 2013. Toen ik u daarover ondervroeg in de commissie voor de Justitie van 4 december 2013 zei u dat het tweede deel van het deskundigenverslag in de maak was en dat het begin 2014 zou worden ingediend. Naar aanleiding daarvan zou ook worden samengekomen met de slachtoffers zodat zij kennis zouden kunnen nemen van het definitief deskundigenverslag.
 
Mevrouw de minister, wij zijn ondertussen nagenoeg vier jaar na de treinramp. Het is begin 2014. Ik stel mij dan ook de vraag in welke mate het deskundigenverslag reeds rond is. In welke verdere planning is nog voorzien? Wat zijn eventueel de resultaten van het deskundigenonderzoek? In welke mate werden de slachtoffers hierbij reeds betrokken? Hoe zullen zij eventueel in de toekomst hierbij worden betrokken?
 
06.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, de onderzoeksrechter deelt mij thans mee dat de expertisewerken nog volop aan de gang zijn. Hij verwacht dat eerstdaags een tweede verslag van de deskundigen zal worden neergelegd. Gelet op het geheim van het onderzoek is het mij natuurlijk niet mogelijk om u een vollediger antwoord te geven over de inhoud van het onderzoeksdossier.
 
Het parket heeft op dit moment zeven vergaderingen met de slachtoffers en hun nabestaanden georganiseerd, namelijk op 17 januari 2012 in Brussel voor Nederlands- en Franstaligen, op 13 juni 2012 te Jurbise voor de Franstaligen, op 27 juni 2012 in Halle voor de Nederlandstaligen, op 21 november 2012 in Halle eveneens voor de Nederlandstaligen, op 26 november 2012 terug voor de Franstaligen, op 15 mei 2013 te Halle en op 12 juni 2013 alweer in Jurbise voor de Franstaligen. Er is dus een regelmatige opvolging.
 
U weet dat dit een uitermate complex dossier is, waarin de onderzoeksrechter ook afhankelijk is van de verslagen die hij krijgt van de experts en van de inhoud ervan om vooruitgang te boeken.
 
06.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ken ook de reputatie van onderzoeksrechter Jeroen Burm, in die zin dat hij altijd gedetailleerde en goed onderbouwde rapporten aflevert. Alleen stel ik vast dat wij nu al vier jaar verder zijn. Twee jaar geleden slaagde het onderzoeksorgaan voor ongevallen op het spoor erin om een gedetailleerd rapport af te leveren, maar de vijf experts slagen er nog altijd niet in om tot een definitief deskundigenverslag te komen.
 
Ik ben blij dat er regelmatig overleg is met de slachtoffers, maar als ik goed heb gehoord, dateert het laatste overleg met de slachtoffers wel van juni 2013 of meer dan zes maanden geleden. Ik dring erop aan het nieuw overleg zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, mogelijk samen met de mededeling van de definitieve resultaten van het deskundigenrapport waarop iedereen nu al lang genoeg heeft gewacht.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...