Minister Turtelboom: “Aantal gevallen waarin door parket geen onderzoek wordt gedaan omwille van recherchecapaciteit en dus leidt tot seponering nemen toe, dit vooral door toenemende dossiers internetfraude die tijdrovend zijn.”

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: “Met toenemend belang en omvang van internetfraude moet overheid ook daders vatten én bestraffen. Een stijgende seponering is dan ook een bijzonder slecht signaal en een vrijbrief voor criminelen.”

Vandaag kwam volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) in de Kamercommissie Justitie tussen over de onvoldoende recherchecapaciteit bij parket van Brugge (zie bijlage). De procureur des Konings van het parket van Brugge had immers naar aanleiding van een ingediende klacht wegens laster & eerroof via internet laten weten dat “wegens omstandigheden eigen aan de zaak, zijn ambt over onvoldoende recherchecapaciteit beschikt om de feiten te onderzoeken en het dossier dan ook zonder gevolg werd gerangschikt.” Daarom wenste de Blankenbergse volksvertegenwoordiger te weten of het parket van Brugge wel over onvoldoende recherchecapaciteit beschikt om feiten te onderzoeken, in welke mate de recherchecapaciteit leidt tot de seponering van gerechtelijke dossier en of bijkomende maatregelen nodig zijn.

In haar antwoord stelde minister van Justitie Annemie Turtelboom (zie bijlage) dat bij het parket van Brugge, maar ook elders, slechts een beperkt aantal dossier geseponeerd wordt wegens onvoldoende recherchecapaciteit. “Wel wordt vastgesteld dat de uitzonderlijke gevallen waarin geen onderzoek wordt gedaan en dus leidt tot seponering omwille van recherchecapaciteit toenemen; dit in hoofdzaak omwille van de toenemende internetfraude die meestal, om niet te zeggen bijna altijd, tot tijdrovende internationale opdrachten in de ICT-sector zou leiden, zonder enig verzekerd resultaat.” De minister vindt het dan ook niet opportuun om bijkomende maatregelen te nemen.

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: “Het belang en de omvang van internetfraude zal de komende jaren alleen maar toenemen en het is de taak van de overheid de burger niet alleen te beschermen, maar ook de daders te vatten en te bestraffen.  Een stijgende seponering omwille van onvoldoende recherchecapaciteit in deze dossiers is dan ook een bijzonder slecht signaal en een vrijbrief voor criminelen. Ik hoop dat de minister alsnog haar verantwoordelijkheid opneemt.”

Commissie voor de Justitie van dinsdag 19 november 2013

17 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over “de onvoldoende recherchecapaciteit bij het parket van Brugge” (nr. 20801)
 
17.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, de procureur des Konings van het parket van Brugge liet naar aanleiding van een klacht weten dat “de procureur wegens omstandigheden eigen aan de zaak zijn ambt over onvoldoende recherchecapaciteit beschikt om de feiten te onderzoeken en het dossier dan ook zonder gevolg werd gerangschikt”.
 
Ik was enigszins verwonderd toen ik dat vernam. Het ondergraaft immers het principe van het onderzoek door het parket en het al dan niet in beschuldiging stellen naar aanleiding van bepaalde misdrijven.
 
Om te weten in welke mate het om een eenmalig incident dan wel over een toevallige omstandigheid gaat, had ik van u graag vernomen hoe reëel de onderbemanning van de recherche leidt tot seponering door het parket. Doet deze problematiek zich alleen in Brugge voor of ook elders?
 
Mevrouw de minister, ik heb dan ook de hiernavolgende vragen.
 
In welke mate en op welk vlak beschikt het parket van Brugge over onvoldoende recherchecapaciteit om feiten te onderzoeken?
 
Welk gevolg heeft dit? Hoeveel dossiers werden tijdens de jaren 2010, 2011 en 2012 om genoemde reden geseponeerd?
 
Werden er maatregelen genomen of bent u veeleer van oordeel dat het eigen is aan een parket dat het niet in staat kan zijn om aan alle klachten voldoende onderzoeksdaden te besteden? Hebt u alsnog maatregelen genomen en zo ja, welke?
 
In welke mate beschikken de andere parketten over onvoldoende recherchecapaciteit om feiten te onderzoeken? Over welke parketten gaat het in voorkomend geval? Op welk vlak is er onvoldoende capaciteit? Wat zijn de gevolgen hiervan?
 
Hoeveel dossiers werden telkens tijdens de jaren 2010, 2011 en 2012 om genoemde reden geseponeerd?
 
Welke eventuele maatregelen werden getroffen om het gebrek aan recherchecapaciteit in de toekomst te vermijden?
 
17.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, aangezien ik niet weet over welke zaak het zou kunnen gaan, kunnen dus geen correcte of concrete opzoekingen gebeuren.
 
Uit de statistische gegevens die mij door de statistische analisten werden verstrekt, blijkt dat het aantal zaken die door het parket van Brugge en in mijn ambtsgebied wegens onvoldoende recherchecapaciteit wordt geseponeerd, zeer miniem is. Voor het parket van Brugge gelden de hiernavolgende cijfers: in 2010 ging het om 83 dossiers of 0,38 %; in 2011 om 81 dossiers of 0,39 %; in 2012 om 134 dossiers en in 2013 tot op vandaag om 161 dossiers.
Voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent gelden de hiernavolgende cijfers: in 2010 ging het om 723 dossiers of 0,68 %, terwijl het nationale gemiddelde 1,19 % is; in 2011 om 781 dossiers of 0,71 %, terwijl het nationale gemiddelde 1,05 % bedraagt; in 2012 om 1 159 dossiers of 1,09 %, terwijl het nationale gemiddelde 1,19 % bedraagt.
 
Het aantal zaken dat wegens onvoldoende recherchecapaciteit werd geseponeerd, is dus erg beperkt ten opzichte van de totaliteit van het aantal zaken dat jaarlijks op de parketten binnenkomt.
 
In het beginsel is het beperkt tot die zaken waarin het parket van bij de start of na enige tijd zeker weet dat het onderzoek geen resultaat zal opleveren. In dergelijke zaken wordt ervoor gekozen om geen recherchecapaciteit op te offeren.
 
Het sepot wegens recherchecapaciteit onderscheidt zich van het sepot wegens geen prioriteit, in die zin dat in het eerste geval geen of geen verder onderzoek wordt gedaan, terwijl in het tweede geval na onderzoek om capaciteitsredenen op rechtbankniveau wordt besloten om niet te vervolgen. Wel wordt vastgesteld dat de uitzonderlijke gevallen waarin geen onderzoek wordt gedaan en die dus leiden tot een sepot wegens recherchecapaciteit, toenemen. Dit heeft in noodzaak te maken met de toenemende internetfraude die meestal, om niet te zeggen bijna altijd, tot tijdrovende internationale opdrachten in de ICT-sector zou leiden zonder enig verzekerd resultaat. In die omstandigheden is het derhalve niet te verantwoorden om de sowieso beperkte recherchecapaciteit daarvoor te hypothekeren.
 
Gelet op bovenvermelde redenen is het niet aangewezen om enige maatregel te nemen.
 
17.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik stel samen met u vast dat het aantal seponeringen stijgt. Ik weet ook dat het totale volume aan dossiers, dat door het parket moet worden behandeld, ook stijgt. Het is natuurlijk nog altijd een klein percentage, maar het lijkt mij niet opportuun dat die tendens zich zou voortzetten.
 
Ik begrijp het voorbehoud dat u maakt door te zeggen dat het vooral gaat over zaken die zich in de ICT-sfeer situeren en waarvoor allerlei internationale onderzoeksdaden moeten worden gesteld. Ik meen echter dat wij in de toekomst steeds meer zullen worden geconfronteerd met allerlei inbreuken op ICT-vlak. Ook de mailboxen van sommige ministers of van sommige personeelsleden van Belgacom zijn niet voldoende veilig. Ik meen dat wij op dat vlak onze verantwoordelijkheid moeten opnemen, al was het maar inzake recherchecapaciteit van de parketten.
 
Ter informatie, de brief van het parket van Brugge handelde over een klacht wegens laster en eerroof die zich ook situeerde binnen de ICT-sfeer. Ik vermoed dan ook dat wij dit enigszins moeten relateren aan uw antwoord. Ik dank u alvast voor uw antwoord.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...