Minister Pieter De Crem: Belgocontrol voldoet niet aan voorwaarden voor integratie van militaire luchtverkeersleiding

Commissie voor de Landsverdediging van woensdag 25 april 2012
 
14 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Landsverdediging over “de integratie van de militaire luchtverkeersleiding in Belgocontrol” (nr. 11214)
 
14.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, er wordt al een tijdje gedacht aan een eventuele integratie van de militaire luchtverkeersleiding in Belgocontrol. Dat denkspoor werd in 2003 gelanceerd. In 2005 werd het onder meer in het tweede beheerscontract met Belgocontrol ingeschreven. Naar aanleiding van de luchtvaarttop in Bordeaux in 2008 werden er engagementen aangegaan.
 
Als minister van Landsverdediging hebt u in de commissie voor de Landsverdediging op 14 juni vorig jaar verklaard: “Het transformatieplan van Defensie heeft gesteld dat het militaire Air Traffic Control Centre in Gavere-Semmerzake blijft in afwachting van de overname van een deel van de taken in het kader van de implementatie van een geïntegreerde Europese aanpak van de luchtverkeerscontrole. De voorwaarden tot samenwerking, colocatie of integratie vloeien voort uit onze verbintenis in het Functional Airspace Block Europe Central, waar overeengekomen is dat elke beslissing op een positieve kosten-batenanalyse gebaseerd moet zijn en dat de kostprijs voor de militaire luchtverkeersleiding moet dalen. Voorts moet de oplossing voldoen aan een positieve veiligheidsanalyse goedgekeurd door de nationale toezichtautoriteit. Met andere woorden, de oplossing moet minstens even veilig zijn als de bestaande situatie. Afhankelijk van het dossier is de realisatie van de samenwerking mogelijk in een periode van twee tot vijf jaar na de beslissing indien de nodige fondsen beschikbaar zijn. De gevolgen voor Defensie moeten zijn dat de gekozen oplossing minstens even doeltreffend, veilig en goedkoop is als de huidige situatie. Onze motivatie moet steeds zijn dat de best mogelijke dienstverlening tegen de beste prijs kan worden verkregen”.
 
De tijd heeft niet stilgestaan. In het regeerakkoord van 1 december 2011, enkele maanden later, wordt over die integratie gesteld: “De regering zal een kader vastleggen om de ontwikkeling van Belgocontrol te bevorderen en de integratie van de militaire luchtverkeersleiding te realiseren, rekening houdend met de Europese en internationale verplichtingen. Om dat te bereiken zal het bedrijf hervormd moeten worden”.
 
Wat die hervorming betreft heb ik nog niet veel gehoord of gezien, maar ik vermoed dat er toch al wat ontwikkelingen naar integratie in de pijplijn zitten.
 
Mijnheer de minister, daarom heb ik de volgende vragen aan u. In welke mate werd reeds voldaan aan de in juni 2011 door u gestelde voorwaarde om de militaire luchtverkeersleiding in Belgocontrol te integreren?
 
Welke stappen werden op basis van het regeerakkoord van december 2011 reeds ondernomen om de militaire luchtverkeersleiding in Belgocontrol te integreren?
 
In welke verdere planning is voorzien?
 
14.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer Veys, ik heet u hartelijk welkom in de commissie. Zoals gesteld in mijn antwoord op uw mondelinge, parlementaire vraag van 26 mei 2011, zijn een positieve kosten-batenanalyse en het voldoen aan een vliegveiligheidsanalyse de basisvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de integratie van de militaire luchtverkeersleiding in Belgocontrol te realiseren.
 
Op basis van de meest recente onderhandelingen moet ik vaststellen dat Belgocontrol nog niet in staat is om aan beide voorwaarden te voldoen.
 
De herziening van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Belgocontrol is hierbij van cruciaal belang. Pas na de voltooiing ervan zal het referentiekader duidelijk zijn en zal het contract de basis kunnen vormen voor nieuwe besprekingen tussen Defensie en Belgocontrol.
 
In afwachting daarvan streeft het departement Defensie ernaar om, overal waar het kan, de samenwerking met Belgocontrol te optimaliseren. Ik weet niet wat uw standpunt in het bewuste dossier is, maar wij moeten heel goed rekening houden met het feit dat Defensie zijn eigen rechten en zijn eigen positie in een eventuele – ik benadruk eventuele –, nieuwe structuur ook gehandhaafd moet zien.
 
14.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Mijn eigen standpunt is dat er twee posities kunnen worden ingenomen. Ik verneem uit de hoek van Belgocontrol – zij het niet uit de hoek van de top van Belgocontrol, die vooral problemen heeft om de financiële putten te vullen en het bedrijf goed te leiden, maar wel uit de hoek van de basis, zijnde de mensen van de luchtverkeersleiding zelf – dat zij zelf vragende partij zijn voor de integratie. De reputatie en de knowhow van de militaire luchtverkeersleiding staan immers heel hoog aangeschreven.
 
Ik treed nu in de positie van Defensie. Het kan niet zijn dat de expertise en de diensten als het ware als excuus worden misbruikt om andere problemen niet aan te pakken.
 
Ik stel voor dat men eerst bij Belgocontrol orde op zaken stelt. Dan kan er eventueel worden gedacht aan verdere integratie. Ik begrijp natuurlijk dat inzake de bezorgdheden en de voorwaarden waar u het over had de garanties keihard moeten zijn, om te vermijden dat de militaire luchtverkeersleiding het slachtoffer zou worden van de problemen die Belgocontrol nu kent.
 
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...