Minister Labille weigert details te geven over “champagnevergadering” van 22 oktober 2013 op kabinet Labille met toenmalige bpost-CEO Johnny Thijs

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 25 maart 2014

11 Vraag van de heer Luc Gustin aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de ongevallen met voertuigen van bpost” (nr. 22817)

[…]
 
11.03  Luc Gustin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse. Je regrette l’absence de chiffres, car j’ai l’impression que nombre d’accidents sont dus au non-respect du code de la route. Mais je crois que personne n’en veut aux facteurs qui se retrouvent parfois dans une situation difficile. Dans ma région en tous cas, nombreux sont nos administrés qui se plaignent de voir des véhicules de bpost circuler sans respecter strictement le code de la route. Merci d’insister auprès de votre administration pour que ce message passe et qu’on le rappelle régulièrement.
 
(…): (…)
 
11.04  Jean-Pascal Labille, ministre: Je ne répondrai pas à la question suivante, car tout a déjà été dit par le premier ministre au parlement. Si le meilleur manager de l’année est celui qui exploite au mieux le personnel, alors, effectivement, M. Thijs est probablement le meilleur manager de l’année!
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

[…]

13 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de champagnevergadering van 22 oktober 2013 op het kabinet Labille met toenmalige bpost-CEO Johnny Thijs” (nr. 22846)
 
13.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u hebt daarnet een beetje met lof gezwaaid voor Johnny Thijs als CEO van bpost, alleen geven de feiten u natuurlijk ongelijk wanneer het gaat om de appreciatie van de overheid voor het werk en de inzet van Johnny Thijs. Ik verwijs daarvoor naar onder meer de beursgang van bpost en naar de dividenden en de kapitaaluitkering, die niet min was.
 
Wij weten ook dat er de problematiek is geweest van de loonvoorwaarden voor de CEO’s van overheidsbedrijven en dat u ter zake een principieel standpunt zou hebben ingenomen. Wij weten ook wel dat er in de marge daarvan kon vernomen worden dat er op 5 december 2013 een brief werd gestuurd ondertekend door de u toch niet onbekende Martine Durez, al was het maar omdat zij evenzeer een PS-getrouwe is. In die brief stond duidelijk dat de heer Thijs aan nagenoeg dezelfde loonvoorwaarden als de voorbije jaren verder wilde blijven werken. De toekomst heeft daarover anders beslist, want op 6 januari heeft de heer Thijs ontslag genomen en hij gaf duidelijk te kennen dat het was vanwege een gebrek aan vertrouwen.
 
In een interview in De Standaard op 26 december stelde de heer Thijs zeer duidelijk dat er sprake was van woordbreuk, dat één persoon zijn woord niet heeft gehouden. Reeds snel kwam eerste minister Di Rupo in actie om het brandje te blussen. Hij zei dat er geen woordbreuk was, maar een misverstand en dat u niet op de hoogte zou zijn geweest van alles, dat er een gesprek was geweest waarop u niet aanwezig was. De eerste minister stelde zelfs: “Indien er een misverstand is geweest over de beslissing van het kernkabinet of over de waardering van het werk van de heer Thijs door de regering, dan valt dat uiteraard te betreuren.”
 
De heer Thijs heeft in feite voor het eerst kleur bekend op 11 maart in De Tijd. Toen stelde hij ter zake: “Een minister die de waarheid zo flagrant geweld aandoet, er zijn er voor minder moeten gaan.”
 
Op 22 oktober 2013 werd hij samen met bpost-voorzitster Martine Durez uitgenodigd op het kabinet-Labille om zijn loonvoorwaarden te bespreken. Zij waren met z’n vieren, de kabinetschef van Labille was er ook. Er was champagne, witte wijn, rode wijn.
 
“Ze zeiden dat ik goed werk had geleverd. We hieven het glas. Toen zei Labille dat het moeilijk zou zijn nog voor de verkiezingen de hernieuwing van mijn contract erdoor te duwen. Het lag allemaal wat gevoelig bij zijn achterban. Dus vroeg hij of ik zonder contract voort wilde doen, tegen dezelfde voorwaarden. Na 25 mei zouden we dat wel formaliseren. Voor mij was dat geen probleem, al vroeg ik me wel af of hij daarmee weg zou komen. Bij het buitengaan gaf hij me een hand. On le fera ainsi, zei hij. Sindsdien heb ik hem, behalve één keer kort in de Cercle Lorraine waar hij me als spreker introduceerde, niet meer gezien.”
 
Tijdens de plenumvergadering van 13 maart 2014 antwoordde premier Elio Di Rupo op vragen van parlementsleden hierover. U was aanwezig en gesticuleerde zelfs om aan te tonen dat u bereid was om te antwoorden op vragen. Vandaar wens ik daar vandaag gebruik van te maken.
 
Eerste minister Di Rupo stelde zeer duidelijk dat polemieken niet in het belang van bpost, zijn werknemers of zijn klanten zijn. Tijdens zijn overleg met de heer Thijs op 21 december 2013 had hij hier niet naar verwezen.
 
Mijnheer de minister, ik wens u de kans te geven om te reageren op de verklaringen.
 
Heeft de vergadering op uw kabinet met wijn en champagne en waar u “on le fera ainsi” verklaarde op 22 oktober 2013 plaatsgevonden?
 
Wat werd op deze vergadering afgesproken? Werden de afspraken nagekomen en zo nee, waarom niet?
 
Had u een mandaat van het kernkabinet om met Johnny Thijs te onderhandelen over het voort werken zonder contract?
 
Werd het kernkabinet op de hoogte gebracht van de brief van Martine Durez over de verlenging van het mandaat van Johnny Thijs? Zo ja, wanneer en met welk gevolg en zo nee, waarom niet?
 
13.02 Minister Jean-Pascal Labille: Mijnheer de voorzitter, ik heb niets toe te voegen aan het antwoord van de eerste minister tijdens de plenaire zitting van 13 maart 2014.
 
13.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik zou begrijpen dat u naar het antwoord van de eerste minister verwijst indien zijn antwoord volledig was. Zijn antwoord blonk echter uit in onvolledigheid. Ik heb het trouwens grotendeels in de schriftelijke voorbereiding van mijn vraag geciteerd.
 
Het is duidelijk dat ook de eerste minister blijkbaar niet heeft verwezen naar de vergadering van 22 oktober 2013 en evenmin naar wat op deze vergadering werd afgesproken en welke gevolgen dat had. Ik heb het niet zozeer over wat op de vergadering werd gedronken, maar wel wat het besluit van de champagnevergadering in kwestie was.
 
Ik betreur dat u zich achter de eerste minister wegstopt. Tijdens de plenaire zitting van de Kamer deed u teken dat u zich afvroeg waarom de vragen niet aan u werden gesteld. Nu stopt u zich achter de eerste minister weg, wat toch maar minnetjes is, zeker omdat hier een aantal zaken nog steeds worden gesteld, die door u niet worden bevestigd of weerlegd.
 
Een dergelijke gang van zaken is allerminst in het belang van bpost zelf. Het geeft evenmin blijk van waardering voor de heer Thijs. Ik vrees dat u op 25 mei 2014 het Parlement niet met een echt ongeschonden blazoen zal kunnen verlaten.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...