Minister Labille: Volgens NMBS-Groep en op basis van mijn informatie is alarmering en melding in verband met gevaarlijke stoffen die op de trein aanwezig waren op correcte wijze gebeurd

Vlaams Belang eist sancties tegen Infrabel omdat Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) pas 4 uur na de treinramp in Wetteren werd verwittigd
Tanguy Veys: DVIS-afdeling van FOD Mobiliteit weet zelfs niet of machinisten NMBS-Logistics bij gevaarlijke transporten over beschermende kledij beschikken

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 14 mei 2013

22 Samengevoegde vragen van
– de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de maatregelen naar aanleiding van de treinramp in Wetteren” (nr. 17863)
– de heer Karel Uyttersprot aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de schadevergoeding van de slachtoffers en het hervatten van het spoorverkeer in Wetteren” (nr. 17876)
 
22.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, wij hebben elkaar nog maar heel recent ontmoet naar aanleiding van de treinramp. Er was zelfs even enige onduidelijkheid over het gerucht dat u niet naar Wetteren zou zijn geweest om uw solidariteit of bezorgdheid tegenover de getroffen bewoners en nabestaanden van het slachtoffer te uiten.
 
Tijdens de gezamenlijke vergadering van de bijzondere commissie Spoorveiligheid, de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de commissie voor de Infrastructuur en de Overheidsbedrijven viel het mij op – ik heb u hierop ook gewezen – dat u in het vage bleef over de rol van de NMBS-Groep, de NMBS, de NMBS-Holding en Infrabel naar aanleiding van de genoemde treinramp in Wetteren.
 
Er kon uit uw woorden moeilijk worden afgeleid of volgens u door de NMBS-Groep al fouten waren begaan, foute beslissingen waren genomen of bepaalde zaken niet werden uitgevoerd die mogelijks mede aanleiding tot de treinramp in kwestie hebben gegeven. Ook kon uit uw woorden niet worden afgeleid of bij de opvolging en de vele hinder, die wij tot op vandaag in Wetteren zelf nog steeds mogen vaststellen, de NMBS-Groep haar rol onvoldoende heeft gespeeld. Dat viel niet af te leiden uit uw verklaringen op 7 mei 2013.
 
Ik heb u op uw vaagheid gewezen. Aan de hand van uw lichaamstaal kon ik vaststellen en afleiden dat u de stelling dat de NMBS-Groep alles volgens het boekje heeft gedaan en er niks fout is gelopen, niet bevestigde. Veel verder dan dat bent u op 7 mei 2013 echter niet gegaan.
 
Ondertussen hebben wij hier en daar een en ander kunnen vernemen, waaruit blijkt dat de NMBS-Groep zeker niet alles volgens het boekje heeft gedaan.
 
Mijnheer de minister, deze ochtend nog hebben wij mogen vernemen dat bijvoorbeeld Infrabel pas vier uur later – dus rond zes uur – contact met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor heeft opgenomen. Aldus kwam pas tegen half acht de verantwoordelijke van het onderzoeksorgaan ter plaatse aan, om ter zake de nodige vaststellingen te doen.
 
Mijnheer de minister, het voorgaande is alvast een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Blijkbaar slaagt de NMBS er, ondanks Buizingen, ondanks Godinne en ondanks de werkzaamheden van de bijzondere commissie Spoorveiligheid, nog steeds niet in lopende of bestaande procedures na te leven.
 
Bij een ramp van een dergelijke omvang, het gaat niet om een trein die een bluts oploopt bij een slecht manoeuvre, vier uur wachten alvorens het onderzoeksorgaan in te lichten is een zware professionele fout. Ik hoop dat Infrabel de verantwoordelijkheid ter zake opneemt en dat ook de FOD Mobiliteit de nodige sancties neemt, wat natuurlijk niet uw verantwoordelijkheid is.
 
Het zou voor het eerst zijn dat een administratieve boete wordt opgelegd aan een operator die in gebreke blijft.
 
Daarnaast was het opvallend dat DVIS niet kon bevestigen of de machinisten van NMBS Logistics al dan niet over beschermende kledij beschikken. Misschien kunt u daar nu een toelichting bij geven? De bescherming van het personeel bij NMBS Logistics is immers uw verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat het personeel in de toekomst over de nodige uitrusting beschikt, mocht dit nog niet het geval zijn.
 
Over de verklaring die u toen hebt afgelegd, had ik graag meer verduidelijking gekregen, mijnheer de minister.
 
In welke mate werden sinds de treinramp in Wetteren beslissingen door de NMBS-Groep genomen of waren er al bijsturingen bij bepaalde procedures of bij het beleid op basis van die eerste vaststellingen, want ik vermoed dat u niet wacht op de resultaten van het onderzoeksorgaan of het gerechtelijk onderzoek of op basis van analyses van de NMBS-Groep zelf heeft gedaan op het vlak van communicatie, naar aanleiding van de treinramp in Wetteren? Zo ja, welke en met welke motivatie werden die beslissingen genomen?
 
22.02  Karel Uyttersprot (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, naar aanleiding van de bijzondere commissievergadering van vorige week en de hoorzitting vanmorgen met de heer Breyne en mevrouw Mathues, heb ook ik een aantal concrete vragen voor u.
 
Ten eerste stelden wij vanmorgen vast dat Infrabel het onderzoeksteam inderdaad laattijdig heeft ingelicht.
 
Ten tweede vernamen wij dat Infrabel wel financieel helpt bij schade, maar niet bij medische zorgen. Klopt dat?
 
Ten derde ben ik bezorgd omdat er schade is aan de drukke lijn Dendermonde-Gent en Aalst-Gent. Hebt u er een idee van hoe de takelwerkzaamheden en de herstelwerkzaamheden vorderen? Wanneer zal de passagierslijn opnieuw in gebruik kunnen worden genomen? Nu rijden daar vervangbussen.
 
22.03 Minister Jean-Pascal Labille : Mevrouw de voorzitter, het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en de verantwoordelijkheden is lopende. Ik zal hierover dan ook geen verklaringen doen.
 
Volgens de NMBS-Groep en op basis van de informatie die mij tot op heden werd doorgegeven, is de alarmering en de melding in verband met de gevaarlijke stoffen die op de trein aanwezig waren, op een correcte wijze gebeurd. Indien het onderzoek zou uitwijzen dat bijkomende maatregelen nodig zijn dan zullen die ook worden genomen.
 
Naar aanleiding van het treinongeval in Wetteren zal Infrabel de kosten, die de buurtbewoners reeds hebben moeten maken en die een rechtstreeks gevolg zijn van het ongeval, zo snel mogelijk terugbetalen. Wij spreken hier van hotel- en restaurantkosten, aankopen, enzovoort, met uitzondering van medische kosten. Infrabel organiseert dit onder alle voorbehoud van aansprakelijkheid en zonder nadelige erkenning voor rekening van wie het behoort.
 
Het al dan niet erkennen van een ramp is een bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.
 
De wagens acht tot dertien zijn volgens planning gisteren, 13 mei, weggesleept. De wagens een tot zeven zullen ter plaatse verschroot worden. Volgens planning zal dit voorlopig duren tot 23 mei.
 
Hoeveel tijd er nodig is om de schade te herstellen, zal afhankelijk zijn van de bodemanalyse. Zolang de metingen ter plaatse te hoge waarden aangeven, worden de werkploegen niet op het terrein toegelaten. De NMBS-Groep verzekert dat zij dag en nacht werkt om de situatie zo snel mogelijk te herstellen.
 
22.04  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is volgens mij quasi onhoudbaar om het standpunt, dat u vandaag in deze commissie inneemt, te blijven verdedigen.
 
Enerzijds is er het gegeven dat Infrabel, zoals vanmorgen is gebleken alsook de bijzondere commissie voor de Spoorveiligheid, op zijn minst in verband met de communicatie aan het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor zwaar in gebreke is gebleven. Ik hoor geen enkele verklaring voor het feit dat Infrabel hiermee vier uur heeft gewacht.
 
Uw argument is dat u geen verklaringen aflegt omdat het onderzoek nog lopende is. Is dat de manier waarop u als voogdijminister en de NMBS reageren? Er staat nog altijd een aanrijding in Diegem van 14 november 2008 open. Als men telkens moet wachten tot wanneer het onderzoek is afgehandeld, dan is er totaal geen beleid van de NMBS meer mogelijk. Zelfs het gerechtelijk onderzoek na de treinramp in Buizingen van 15 februari 2010 is nog lopende. Daarover hadden de NMBS en uw voorganger geen enkel probleem om te communiceren. Het is blijkbaar een paraplu. Als dat in het kraam past, wordt die opengetrokken om zich achter het geheim van het onderzoek weg te steken.
 
Mijnheer de minister, ik denk dat u uw verantwoordelijkheid op het vlak van de veiligheid moet opnemen. Het is te gemakkelijk om u weg te steken achter het geheim van het onderzoek. Ik dring erop aan om de open communicatie, die blijkbaar wel met vallen en opstaan door de gouverneur van Oost-Vlaanderen gebeurt, ook door de NMBS-Groep wordt gehanteerd en dat er veel meer informatie beschikbaar zou zijn, teneinde zeer snel en op korte termijn de nodige maatregelen te nemen, mocht de NMBS-Groep op bepaalde vlakken in gebreke zijn gebleven.
 
22.05  Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord, al meen ik geen antwoord te hebben gehoord op mijn vraag waarom Infrabel alleen voor materiële schade en niet voor dringende medische kosten tussenbeide komt.
 
Ik kreeg evenmin duidelijkheid over wanneer de lijnen Aalst-Gent en Dendermonde-Gent opnieuw worden opengesteld.
 
22.06 Minister Jean-Pascal Labille : Mijnheer Uyttersprot, er is een speciale manier om de medische uitgaven terug te betalen. Dit moet dus niet door Infrabel gebeuren. Misschien kunt u dat best aan minister Onkelinx vragen. Ik zal op die vraag later antwoorden, maar het gaat in ieder geval om een speciale manier van terugbetaling.
 
22.07  Karel Uyttersprot (N-VA): Moet ik die vraag zelf opnieuw stellen, of zult u ze doorgeven?
 
22.08 Minister Jean-Pascal Labille : Ik zal u een schriftelijk antwoord sturen.
 
22.09  Karel Uyttersprot (N-VA): Waarvoor dank.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...