Minister Labille: Dossier IJzeren Rijn voor de zomer op Ministerraad

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 14 mei 2013

23 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “het uitblijven van verdere stappen in het dossier van de IJzeren Rijn” (nr. 17866)
 
23.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, het dossier van de IJzeren Rijn steekt regelmatig de kop op, is het niet in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, wat uw bevoegdheden betreft, dan is het in de commissie waar vragen worden gericht aan staatssecretaris Wathelet.
 
Vorige week nog werd staatssecretaris Wathelet ondervraagd in verband met het akkoord dat België en Nederland midden 2012 sloten over het historische tracé van de IJzeren Rijn, de goederenspoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. In de beleidsbrief van de staatssecretaris voor Mobiliteit staat bovendien dat dit jaar een overeenkomst met Nederland en Duitsland zou worden ondertekend over de heropening en modernisering van de spoorlijn.
 
Staatssecretaris Wathelet verklaarde vorige week in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven dat de onderhandelingen met Nederland worden hervat als de Ministerraad groen licht geeft voor de overeenkomst met Nederland. Nadien zou trilateraal overleg met Nederland en Duitsland volgen, maar de staatssecretaris ontkende dat de dossiers van de Fyra en de IJzeren Rijn aan elkaar gekoppeld zijn.
 
Er werd misnoegd gereageerd van diverse zijden, zowel vanwege de meerderheid als de oppositie, op het feit dat het dossier opnieuw veel stof aan het vergaren is en opnieuw in de koelkast is beland. Staatssecretaris Wathelet stelde dat het eigenlijk u is, als minister van Overheidsbedrijven, die de kwestie nog steeds niet op de agenda van de Ministerraad heeft geagendeerd. Collega Vanvelthoven zei dat het een schande was dat het dossier nog steeds niet was behandeld en ik kan hem enkel volmondig bijtreden.  
Waarom werd tot op heden het dossier van de IJzeren Rijn niet op de Ministerraad geagendeerd? Wanneer zal het dossier op de Ministerraad geagendeerd worden? Welke verdere planning is bepaald?
 
23.02 Minister Jean-Pascal Labille : Mevrouw de voorzitter, het ontwerp van memorandum van overeenstemming, het MOU, over de reactivering van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied wordt door de FOD Mobiliteit en Transport voorbereid. Dit ontwerp zal voor de zomer ter kennisname worden voorgelegd aan de Ministerraad.
 
Het ontwerp van MOU bevat beleidsafspraken tussen beide landen. De tekst bevat een inventaris van de te realiseren werken, de daarvoor nodige procedures en de realisatieplanning, alsook een hoofdstuk over de regeling van de financiële aspecten en de kostenverdeling.
 
Er blijft echter belangrijke verdeeldheid bestaan tussen Nederland en België over de toepassing van de btw, die België wel of niet zal moeten betalen op de werken die worden uitgevoerd op Nederlands grondgebied. België houdt op basis van een juridische studie vol dat de btw hier niet van toepassing is.
 
Het ontwerp van het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep is in opmaak. In dit plan is een reservebudget ingebouwd dat kan worden ingezet tijdens de overlegrondes met de Gewesten. Er wordt regelmatig overlegd met het Vlaams Gewest over het gebruik van het beschikbare budget. Het is mogelijk dat die reserve, of een deel ervan, gebruikt wordt voor de uitvoering van bepaalde projecten, bijvoorbeeld de heringebruikname van de IJzeren Rijn en/of de tweede haventoegang te Antwerpen.
 
23.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik kan begrijpen dat er onder meer over de btw-kwestie onderhandeld moet worden. Gelet op de adviezen en de overeenkomsten lijkt dit dossier mij echter al sinds begin januari klaar voor de Ministerraad. U zegt dat u het voor de zomer op de Ministerraad verwacht. Ik betreur ten zeerste het zware oponthoud dat dit dossier reeds opgelopen heeft, niet alleen dit jaar maar ook de voorbije jaren.
 
Ik wil u aanmanen om dit dossier met spoed en met grote aandacht op te volgen, om de schade te beperken die het heeft opgelopen door de onverdedigbare achterstand.
 
Ik dring erop aan dat u daarvan werk maakt en dat dit ook op uw prioriteitenlijst komt.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...