Minister Jean-Pascal Labille over aanhoudende personeelsproblemen bij Belgacom: “Ontslag van Belgacom-topkaders Philip Neyt, Pierre-Eric Evrard en Steven Van Casteren gebeurde op basis van strategische en operationele redenen.”

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van woensdag 17 juli 2013

09 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de aanhoudende personeelsproblemen bij Belgacom” (nr. 18270)
 
09.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, de stroom aan ontslagen, de malaise en de interne personeelsproblemen bij Belgacom blijven aanslepen. Recentelijk werd communicatiedirecteur Philip Neyt ontslagen. Hij was sinds september 2011 aan de slag bij Belgacom. Hij functioneerde als de rechterhand van Didier Bellens. Ook vastgoeddirecteur Steven Van Casteren, de CEO van ConnectImmo, het vastgoedfiliaal van Belgacom, moet opstappen.
 
Pierre-Eric Evrard, de topman van Belgacomdochter Scarlet werd in mei ontslagen. Ook voor dat ontslag is het raden naar de motivatie. Voor het begin van heel de malaise moeten wij al terugdenken aan de affaire rond Concetta Fagard. Ook haar voorgangers, Ingvild Van Lysebetten en Thierry Bouckaert, moesten het bedrijf verlaten na een moeilijke relatie met, opnieuw, de voornoemde Didier Bellens. Het ontslag van communicatiedirecteur Neyt kwam er nog maar onlangs en is opvallend, omdat hij, net als Pierre-Eric Evrard, beschouwd werd als een vertrouweling van de CEO van Belgacom, de heer Didier Bellens.
 
In de plenaire vergadering van 26 januari 2012 stelde uw voorganger, minister Magnette, het volgende: “Ik lees de kranten ook en ik zie deze never ending story, die de naam en faam van een van ’s lands meest vooraanstaande bedrijven schaadt, met lede ogen aan. Ik zal de directie van het bedrijf blijven duidelijk maken hoezeer een en ander mij ergert, in de hoop dat het vervolgverhaal zo snel mogelijk ten einde mag zijn.” In de commissie voor de Infrastructuur van 14 februari 2012 stelde toenmalig minister Magnette het volgende: “Om het imago van Belgacom te behouden, komt het erop aan toe te zien op de goede sociale relaties te midden van het bedrijf.”
 
Mijnheer de minister, naar aanleiding van de hele malaise, en vooral het aanslepen ervan, heb ik de volgende vragen.
 
Wat is de reden van de ontslagen van Philip Neyt, Pierre-Eric Evrard en Steven Van Casteren? Welke ontslagvergoedingen werden daarbij telkens betaald? Welke maatregelen werden genomen om een einde te maken aan het gerommel binnen de Belgacomtop? In welke mate bent u voorstander van een externe doorlichting van het gevoerde personeelsbeleid binnen Belgacom, inzonderheid de ontslagen van de leden van de Top Group Resources sinds 2009?
 
09.02 Minister Jean-Pascal Labille: Mevrouw de voorzitter, ik wil eraan herinneren dat Belgacom een autonoom overheidsbedrijf is en dat zijn voogdijminister niet in het personeelsbeleid intervenieert.
 
De aanwerving en het ontslag van personeelsleden van Belgacom is een bevoegdheid die geheel toebehoort aan het directiecomité, met uitzondering van de leden van het directiecomité, waarvoor de raad van bestuur moet interveniëren. De drie betrokken werknemers waren geen lid van het directiecomité, zodat de beslissing enkel toekomt aan het directiecomité.
 
Het directiecomité deelt mij mee dat de beslissingen genomen werden op basis van strategische en operationele redenen in het kader van de respectieve verantwoordelijkheid van de betrokkenen. De beslissingen tonen perfect de onafhankelijkheid van het directiecomité aan, in tegenstelling tot de speculaties van sommigen.
 
De directie informeert mij erover dat de ontslagvergoedingen die worden onderhandeld, zullen beantwoorden aan wat wettelijk en/of contractueel verschuldigd is. Belgacom geeft mij aan dat aangaande het ruimere management van ongeveer 170 Top Group Resources, waarvan de drie betrokkenen deel uitmaken, kan worden vastgesteld dat het verloop niet hoger is dan in andere bedrijven uit de technologische sector. Het directiecomité voert zijn HR-beleid onder het toezicht van de raad van bestuur en het benoemings- en renumeratiecomité. Het komt hem toe de situatie te evalueren.
 
09.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, mocht dit nu het eerste incident zijn, dan nam ik genoegen met uw antwoord. In elk bedrijf worden mensen aangenomen en ontslagen. Hier is een blijvende stroom van malaise. CEO Didier Bellens is niet in staat om de winkel sereen en deskundig te leiden. U schermt met het feit dat het een autonoom overheidsbedrijf is en dat het beslissingen van het directiecomité betreft.
 
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het bedrijf, niet alleen voor de reputatie maar ook voor het aandeel, de aandeelhouders en de dividenden aan de overheid. Een ontslagvergoedig komt vaak met een grote prijs. U zou toch wat bezorgder mogen zijn. Deze problemen slepen al zo lang aan.
 
Uw voorganger, Paul Magnette, had het over een never ending story die hij met lede ogen aanzag. Ik hoop dat u een zelfde bezorgdheid aan de dag legt en maatregelen neemt.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...