Maggie De Block: “Vijf artsen door Dienst Vreemdelingenzaken aangegeven bij het parket wegens uitschrijven van valse medische attesten”

Staatssecretaris geen voorstander van onderzoek medische regularisatieaanvraag door ambtenaren-geneesheren
Volgens Vlaams Belang topje van de ijsberg
Partij pleit ervoor om te werken met ambtenaren-geneesheren
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van dinsdag 11 juni 2013

06
Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd
aan de minister van Justitie, over “een arts die terechtstaat voor het
uitschrijven van valse medische attesten met het oog op medische
regularisatie” (nr. 18383)
 
06.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de
voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, Alexander Kerch, een arts uit
Brasschaat staat momenteel terecht omdat hij tussen juni 2008 en april
2010 op grote schaal valse medische attesten zou hebben uitgeschreven
waarvan vreemdelingen uit de voormalige Sovjet-Unie gebruikmaakten om
een verblijfsvergunning te verkrijgen op grond van artikel 9ter van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen, in het
raam van medische regularisatie.
 
In totaal gaat het om 564
nagenoeg identieke medische attesten waarin de arts telkens bevestigde
dat de patiënt leed aan psychosomatische aandoeningen, in de buurt van
een ziekenhuis moest verblijven en in geen geval mocht terugreizen naar
zijn of haar land van herkomst. De betrokken personen werden naar de
arts doorverwezen door hun advocaat. Een college van wetsgeneesheren en
forensische psychiaters selecteerde 71 dossiers uit het totaal van 564.
Slechts in 10 % van de gevallen bleek de patiënt echt ziek te zijn.
 
Mevrouw
de staatssecretaris, hoeveel artsen werden de afgelopen vijf jaar
vervolgd wegens het uitschrijven van valse medische attesten in het raam
van verblijfsprocedures? Hoeveel artsen werden daarvoor veroordeeld en
tot welke straffen?
 
Hoeveel vreemdelingen verkregen een
verblijfsvergunning op basis van dergelijke valse attesten? In hoeveel
gevallen werd de verblijfsvergunning ingetrokken nadat in rechte vast
kwam te staan dat het attest vals was?
 
Welke preventieve
maatregelen zult u nemen om dergelijke fraude met medische attesten in
het raam van verblijfsprocedures tegen te gaan?
 
Bent u er
voorstander van dat de medische toestand van vreemdelingen in het raam
van een regularisatieprocedure op grond van artikel 9ter van de
Vreemdelingenwet uitsluitend door ambtenaren-geneesheren zou worden
beoordeeld? Welke bezwaren bestaan daar eventueel tegen? Hoe wordt dat
in andere EU-lidstaten geregeld die een medische regularisatieprocedure
kennen?
 
Tot slot, welke maatregelen zult u nemen om de
praktijken van malafide advocaten aan banden te leggen die optreden in
het raam van medische regularisatieprocedures?
 
06.02
Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Veys,
vijf artsen werden aangegeven bij het parket, maar het openbaar
ministerie heeft niet bevestigd dat er tegen alle vijf een gerechtelijk
onderzoek werd ingesteld. Tot nu toe is er nog geen enkele arts
veroordeeld.
 
De arts naar wie u verwijst, is de eerste die voor
de correctionele rechtbank is verschenen. Een uitspraak in die zaak is
pas voorzien op 24 juni. Daarop kunnen wij niet vooruitlopen. Men is pas
veroordeeld als er een veroordeling is uitgesproken. Er is tot nu toe
dus nog geen fraude definitief vastgesteld door het gerecht, maar wij
kijken natuurlijk uit naar de uitspraak op 24 juni.
 
De Dienst Vreemdelingenzaken is zeer aandachtig voor mogelijke fraude of vervalsingen, die dan ook actief worden opgevolgd.
 
Het
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt niet dat
ambtenaren-geneesheren zelf de medische toestand van personen
onderzoeken in het raam van een medische regularisatieaanvraag.
Ambtenaren-geneesheren worden niet geacht raadplegingen te organiseren.
Zij moeten onderzoeken of een verwijdering naar het land van herkomst
geen ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de klinische toestand
omdat de medische verzorging in het land van herkomst niet beschikbaar
of niet toegankelijk is. Daarvoor moeten zij zich baseren op een dossier
van de patiënt dat door de patiënt zelf is gestoffeerd met attesten,
onderzoeken enzovoort.
 
Ik acht het niet wenselijk om de taken
van de ambtenaren-geneesheren van de Dienst Vreemdelingenzaken uit te
breiden naar het stellen van een diagnose. Dat is niet hun opdracht. Zij
zijn ook in geen enkel geval behandelend geneesheer van de personen
voor wie zij een advies moeten verlenen.
 
Zij moeten zich baseren
op de elementen in het dossier, in de bewijslast die door de aanvrager
is gedaan. Ik ga er verder ook van uit dat elke arts de eed van
Hippocrates heeft afgelegd en die ook naleeft en dat geen enkele arts er
baat bij heeft een diagnose te stellen die niet overeenstemt met de
aandoeningen van een persoon.
 
Wat de advocaten betreft, u gaat
te kort door de bocht. U gaat er blijkbaar van uit dat een advocaat die
een cliënt bijstaat die een frauduleus attest voorlegt ook malafide is.
Dat is een besluit dat ik niet wil trekken. Het is de taak van de orde
van de balies om op te treden, indien zij effectief malafide praktijken
vaststelt bij advocaten en, in voorkomend geval, van het gerecht.
 
06.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord.
 
Het feit dat er tot nu toe nog maar vijf dossiers werden opgemaakt van artsen…
 
06.04 Staatssecretaris Maggie De Block: … vijf gevallen van artsen, maar het gaat over meerdere dossiers.
 
06.05 
Tanguy Veys (VB): Op dit moment zijn er dus vijf artsen waarvan men
vermoedt dat zij valse medische attesten hebben uitgeschreven. Ik
vermoed dat wij hier spreken over het topje van de ijsberg. Een
instrument om te vermijden dat, ondanks de eed van Hippocrates,
dergelijke misbruiken nog zouden gebeuren, is het effectief werken met
ambtenaren-geneesheren. Ook in andere procedures wordt daarmee gewerkt.
Wat hier gevraagd wordt, is dus niet zo uitzonderlijk of onethisch. Zij
moeten de betrokken patiënt niet behandelen, enkel een toestand
vaststellen. Men kan in dezen dus vermijden dat dergelijke misbruiken in
de toekomst nog kunnen aanslepen.
 
L’incident est clos.
Het incident is gesloten.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...