Infrabel is getreuzel van gemeentebestuur Nevele grondig beu

Hansbeke: De rondweg komt er !
Gemeentebestuur Nevele heeft maandenland nummertje opgevoerd

De aanleg van een derde en vierde treinspoor tussen Gent en Brugge betekent meteen het einde van de overweg in Hansbekedorp (Nevele). De werken zouden door Infrabel op 1 augustus 2012 aangevat worden en voor de plannen wordt beroep gedaan op de spoorwegingenieurs van Tucrail.  Om de gevolgen van deze werken op te vangen en het zwaar verkeer uit de dorpskern te bannen, werd in de gemeenteraad van Nevele gediscussieerd over de aanleg van een “ringweg” – de voorstanders spreken liever over “rondweg” – of  van een “halve ringweg”.

Om meer duidelijkheid te hebben op de visie en plannen van Tucrail in opdracht van Infrabel, werd Tucrail, na een unanieme beslissing van de gemeenteraad, door het gemeentebestuur van Nevele uitgenodigd om toelichting te komen geven op een vergadering van een aparte gemeenteraadscommissie.  Tucrail weigerde echter in te gaan op de uitnodiging: “Gelieve Tucrail te verontschuldigen. Op het moment dat het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning start, kan er een infomoment komen voor de bewoners.”

Tijdens de vergadering van de Kamercommissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 7 februari ’12 ondervroeg volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) daarom de Minister van Overheidsbedrijven, Paul Magnette (PS), over de visie van Infrabel omtrent de aanleg van dat derde en vierde treinspoor ter hoogte van Hansbeke, in het bijzonder op welke wegen/plaatsen in Hansbeke de twee tunnels (1 tunnel voor fietsers en voetgangers ter vervanging van de huidige overweg en 1 tunnel voor gemotoriseerd vervoer) zullen komen.  Hij wou ook weten of Infrabel bij zijn plannen uitgaat van een volledige rondweg of een halve ringweg en wat de motivatie hierbij is.  Tot sluit uitte Veys zijn verwondering dat geweigerd werd om in te gaan op de vraag van het gemeentebestuur van Nevele om op een gemeenteraadscommissie meer toelichting te geven bij de visie en de planning van de werken.

Minister Magnette verwees in zijn antwoord naar een brief van 24 oktober ’11 (zie bijlage) waarin het standpunt van Infrabel ondubbelzinnig werd uiteengezet.  Het feit dat Tuckrail weigerde om naar een gemeenteraadscommissie te komen, moet dan ook gezien worden in het licht van deze brief, aangezien die brief volgens de Minister alle nodige informatie bevatte.

Infrabel stelde in die brief reeds op 24 oktober 2011 dat ze het treuzelen van het gemeentebestuur van Nevele meer dan beu is: “Door het ontbreken van een beslissing binnen het bestuur van uw gemeente diende onze planning de laatste twee jaar stelselmatig uitgesteld worden en dreigt vooral de datum van ingebruikname van de volledige viersporigheid in december 2016 niet meer te kunnen gevolgd worden.”

In de betrokken brief stelde bovendien de directeur-generaal van Infrabel, Ann Billiau: “Verder uitstel is niet aanvaardbaar, temeer daar dit grote consequenties tot gevolg kan hebben. [… ]  In de totaliteit van de geplande werken neemt de aanleg van de RONDWEG een zeer belangrijke plaats in. [… ] Door het uitblijven van een consensus rond de RONDWEG zijn we ondertussen een kantelmoment gepasseerd: op het ogenblik dat volgens de planning de overweg definitief zou moeten afgesloten worden voor het verkeer (juni 2013) kan immers deze (zelfs gedeeltelijke) RONDWEG sowieso niet meer tijdig gerealiseerd worden. […] Dit gegeven heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de mobiliteit van uw gemeente en dus ook voor uw bevolking. […] Het kan niet zijn dat Infrabel enerzijds alles in het werk stelt om een optimale (maar dure) oplossing aan te reiken, doch anderzijds jarenlang geblokkeerd wordt door het project van de RONDWEG. Project waarvan bovendien elke objectieve studie uitwijst dat dit de best mogelijke oplossing is. […] Gezien de economische toestand sluiten we echter niet uit dat deze oplossing in een (nabije) toekomst onder druk zou kunnen komen te staan en uiteindelijk zou kunnen leiden tot een afgeslankte versie. Infrabel zal dan ook zo spoedig mogelijk de nodige procedures opstarten die de definitieve afschaffing van de overweg nr. 23 moet mogelijk maken.”

Voor het Vlaams Belang is uit  de betrokken brief duidelijk geworden dat het gemeentebestuur van Nevele sedert de schorsing van het gemeenteraadsbesluit door de gouverneur in maart 2011 een nummertje heeft opgevoerd op de kap van de inwoners van Hansbeke en de leden van de gemeenteraad. Dit tot grote ergernis van Infrabel voor wie de maat meer dan vol is. Het gemeentebestuur nam sedert maart 2011 geen enkel initiatief meer, goed wetende dat Infrabel intussen verder werkt aan dit project op basis van de realisatie van de volledige ringweg. Het Vlaams Belang vraagt zich af waarom het gemeentebestuur zo hardnekkig blijft weigeren dit gegeven expliciet te communiceren aan de Nevelse bevolking.

Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven van dinsdag 7 februari 2012

30 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de aanleg van een derde en vierde treinspoor ter hoogte van Hansbeke (Nevele)” (nr. 9186)
 
30.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, op dit dossier hangt een dikke laag stof, gevormd in meer dan vijftig jaar. Hansbeke is een deelgemeente van Nevele. Als u er Cyriel Buysse op naleest, leert u daar meer over.
 
Reeds vijftig jaar is in Hansbeke sprake van een ringweg, als een van de gevolg van de verbreding van de spoorweg met een derde en vierde spoor. De overweg verdwijnt en zou vervangen worden door twee tunnels, de ene voor fietsers en voetgangers en de andere voor voertuigen. De hamvraag is op welke wegen beide tunnels zullen aansluiten. Ik heb hier een plan bij. Het tracé voor de ringweg ligt op een voorbehouden strook in het gewestplan.
 
De beslissing zelf kwam reeds aan de orde in de gemeenteraad van Nevele. De tegenstanders van de ringweg verkozen een rondweg of een halve ringweg. De ringweg werd door de gemeenteraad weggestemd, tegen de wil van een deel van de meerderheid. Dit besluit van de gemeenteraad werd later door de gouverneur geschorst en het college besloot niet in beroep te gaan, waardoor dit besluit over de ringweg geacht wordt niet te bestaan.
 
Ik stel nu vast dat zowel het agentschap Wegen en Verkeer als TUC RAIL, waarover ik u wens te ondervragen, toch verder werken hieraan en hun plannen oriënteren op de ringweg en niet op de halve ringweg of de rondweg. Zij hullen zich daarom nogal in stilzwijgen en weigeren bijvoorbeeld in te gaan op een beslissing van de voltallige gemeenteraad om een toelichting te komen geven.
 
De werken zouden door Infrabel worden aangevat op 1 augustus 2012.
 
Daarvoor wordt een beroep gedaan op TUC RAIL. Om de gevolgen van deze werken op te vangen en het zware verkeer uit de dorpskern te bannen, zou de ringweg of de halve ringweg moeten gerealiseerd worden. Ik heb verwezen naar die beslissing van de gemeenteraad voor een aparte gemeenteraadcommissie. TUC RAIL zou geweigerd hebben om in te gaan op de uitnodiging. Ik citeer TUC RAIL: “Gelieve TUC RAIL te verontschuldigen. Op het moment dat het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning start, kan er een infomoment worden georganiseerd voor de bewoners.”
 
Ik vind het vreemd dat wanneer een openbaar bestuur vraagt aan TUC RAIL, die in deze toch optreedt namens Infrabel, uitleg te komen geven over plannen, dat zij dat weigeren. Zij leggen zomaar een unanieme beslissing van de gemeenteraad naast zich neer. Het gaat niet over een hoorzitting met burgers. Het niveau van een gemeenteraadscommissie is toch van een andere orde.
 
Om te weten wat de visie van Infrabel, of in deze TUC RAIL is, had ik graag van u vernomen wat de visie en de planning van Infrabel is omtrent het derde en het vierde treinspoor tussen Gent en Brugge, en in het bijzonder ter hoogte van Hansbeke. Welke wegen en plaatsen zullen in Hansbeke de twee tunnels, een tunnel voor fietsers en voetgangers ter vervanging van de huidige overweg, en een tunnel voor gemotoriseerd vervoer komen? Gaat Infrabel in zijn plannen uit van een volledige rondweg of van een halve ringweg? Wat is hierbij de motivatie?
 
Waarom wordt geweigerd om in te gaan op de vraag van het gemeentebestuur en de unanieme beslissing van de gemeenteraad van Nevele om op een gemeenteraadscommissie meer toelichting te geven bij de visie en de planning van de werken ter hoogte van Hansbeke?
30.02 Minister Paul Magnette: Mevrouw de voorzitter, het gemeentebestuur en zijn raadsleden werden reeds in ruime mate geïnformeerd over de aan te leggen rondweg. Een laatste stand van zaken werd aan het gemeentebestuur overgemaakt op 24 oktober 2011. Deze stand van zaken is heden nog steeds actueel. Ik heb hier een kopie van deze brief met alle antwoorden op uw vragen.
 
30.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, u antwoordt niet inzake de visie van TUC RAIL of van Infrabel. Het is duidelijk dat men ook rekening moet houden met de beslissing van de gemeenteraad na die informatie. Ik stel vast dat er niet wordt ingegaan op de vraag om toelichting te geven. Ik meen dat het in deze zeer belangrijk is dat men weet wat de visie is en in hoeverre men rekening zal houden met de beslissingen van de gemeenteraad van Nevele zelf. Het is een beetje absurd dat Infrabel zich opsluit in een hermetische wereld. Ze hebben hun visie en ze gaan die doorvoeren zonder rekening te houden met lokale beslissingen. Een van de basisvoorwaarden is toch dat men minstens overleg pleegt en elkaar informeert. Het volstaat niet om in oktober een briefje te sturen en te zeggen dat men er zijn plan mee moet trekken en dat men dan wel eens terugkomt bij de bouwvergunning.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...