Eerste gedeputeerde voert politieke propaganda op kosten van Oost-Vlaamse belastingbetaler

Eerste gedeputeerde voert politieke propaganda op kosten van Oost-Vlaamse belastingbetaler
Minister geeft na klacht Vlaams Belang gelijk

Tanguy Veys: “CD&V’er Vercamer moet ook kosten terugbetalen aan provincie”

De Oost-Vlaamse deputatie besliste in 2008, op vraag van en na overleg met CD&V-gedeputeerde Alexander Vercamer,
om per gedeputeerde een folder te maken waarin hij/zij de krachtlijnen
van het beleid zou uiteenzetten. De folders werden intern geschreven en
vormgegeven, en nadien extern gedrukt en intussen werden voor elke
gedeputeerde zo al diverse versies van dergelijke folders verspreid. 

Hierbij viel elke keer bij de folder van gedeputeerde Alexander Vercamer
op dat hij als enige gedeputeerde in alle versies ook melding maakte
van zijn zitdagen als politiek mandataris voor de CD&V (zie
bijlage).  Door dit op te nemen in een publicatie, die in opdracht van
het provinciebestuur intern werd geschreven en vormgegeven, en ook op
kosten van het provinciebestuur werd gedrukt en wordt verspreid, wordt
bij de ontvanger de indruk gewekt dat het de provincie Oost-Vlaanderen
is die deze zitdagen organiseert en dat gedeputeerde Vercamer deze
zitdagen houdt in opdracht van het provinciebestuur.  Niets is minder
waar.  Daarenboven vinden deze zitdagen plaats in lokalen van de
Christelijke Mutualiteit (CM) en het Algemeen Christelijk Vakverbond
(ACV), die men allerminst politiek neutraal kan noemen, integendeel !

Op de provincieraad had daarom toenmalig Vlaams-Belangfractievoorzitter Tanguy Veys een interpellatie en voorstel
ingediend waarbij 1) de provincieraad zijn afkeuring uitsprak over de
handelswijze van Vercamer, 2) Vercamer verplicht werd de kosten van de
diverse versies van zijn folder (opmaak, druk, verspreiding) terug te
betalen en 3) in de deontologische code van de provincieraad opgenomen
werd dat in geen enkele publicatie van het provinciebestuur de zitdagen
van politici mochten vermeld worden. 

Een briesende gedeputeerde Vercamer, die naar eigen zeggen “de fase van de kwaadheid en de ingehouden woede reeds voorbij was”, sprak van “sfeerschepping, op-de-man-spelen en goedkoop populisme”, en stelde dat het propageren van zijn partijpolitiek dienstbetoon op kosten van de provincie “niet onderworpen was aan wettelijke regels en behoorde tot de appreciatiebevoegdheid van de mandataris”. Hij ging zelfs in de tegenaanval door te verwijten dat “Veys optrad als grootinquisiteur Torquemada van de inquisitie, de democratie misbruikte en praktijken hanteerde van vóór 1945”… Klik hier voor het woordelijke verslag.

De
voorstellen van het Vlaams Belang werden dan ook zonder verpinken door
de zoals steeds lethargische CD&V-Open VLD-sp.a-meerderheid
weggestemd.  In de wandelgangen werd bovendien nadien vernomen dat
gedeputeerde Vercamer het initiatief van Tanguy Veys persoonlijk
bijzonder kwalijk nam en tot op vandaag daarom nog steeds alle contact
met Veys mijdt.

Tanguy Veys op zijn beurt diende klacht
in tegen de folder van Vercamer bij de toezichthoudende overheid; Geert
Bourgeois als Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur. Minister Bourgeois, na eerst het standpunt van de deputatie opgevraagd te hebben, heeft in antwoord op de klacht een brief gestuurd aan de Oost-Vlaamse deputatie waarin het Vlaams Belang gelijk geeft en hij de deputatie terechtwijst: “de beleidsfolder van gedeputeerde Vercamer is niet conform met de omzendbrief BA 2006/02 die
bepaalt dat de provinciale  informatiekanalen die ten laste zijn van de
provinciale  begroting de nodige kiesheid aan de dag moeten leggen. De
provinciale  informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een
neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de
werking van de diensten en over de provinciale  activiteiten. Het zijn
officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende
meerderheid. Dergelijke publicaties (brochures) kunnen dan ook niet
politiek gekleurd zijn. Bij officiële overheidsinformatie moet elke
schijn van partijdigheid worden geweerd. Het vermelden door een
gedeputeerde van zijn zitdagen als CD&V-mandataris in de lokalen van
het ACV en de CM, is geen onafhankelijke redactionele bijdrage
.”  Hij vraagt de deputatie dan ook “om in de toekomst nauwlettender toe te zien op de naleving van de voormelde omzendbrief”.  Bovendien stuurt hij het dossier door naar het Rekenhof, dat toeziet op de provinciale uitgaven.

Het
Vlaams Belang is blij met de reactie en het standpunt van minister
Bourgeois.  “Na 2 jaar krijg ik alsnog gelijk en wordt een einde gemaakt
aan de partijpolitieke propaganda van CD&V-gedeputeerde Alexander
Vercamer op kosten van de Oost-Vlaamse belastingbetaler.  Nu moet ook
door Vercamer werk gemaakt worden van de terugbetaling van de gemaakte
kosten voor alle versies
”, besluit Tanguy Veys.  Het Vlaams Belang zal
dan ook op initiatief van huidig fractievoorzitter Marc Joris
bovenvermeld voorstel opnieuw indienen, dat vorig jaar nog door de
provincieraad werd afgeschoten.

Alexander Vercamer zelf,
die sinds 10 september ’10 op de hoogte is van het standpunt van
minister Bourgeois, is hardleers en heeft in ieder geval nog niet
gereageerd, want zijn dienstbetoon wordt in de kwestieuze folder vandaag
nog steeds gepropageerd op de provinciale webstek

Regageren kan op http://www.facebook.com/note.php?note_id=443667028128

TV OOST :: Gedeputeerde op de vingers getikt – 14/9/2010


Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...