De ondersteuning door de NMBS van het Stoomcentrum Maldegem

Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven van dinsdag 7 februari 2012

28 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven,
Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote
Steden, over “de ondersteuning door de NMBS van het Stoomcentrum
Maldegem” (nr. 9120)
 
28.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, eind jaren ’80 kwam er
opnieuw bedrijvigheid op en rond de in 1959 gesloten Maldegemse
stationsite. Een groep “spoorfanaten” kocht alle door de NMBS verlaten
gebouwen. Ik heb het dan over het station, de goederenloods en het
baanwachtershuis. De VZW Stoomcentrum Maldegem, SCM, startte met de
aanleg van een smalspoor op de oude bedding richting Brugge en kon na
het afschaffen van het goederenverkeer ook op normaal spoor gaan rijden.
Enkele trajecten werden helemaal heraangelegd. Het spooremplacement in
Maldegem station werd opnieuw vernieuwd en het eindpunt in Eeklo kreeg
in 2007 een eigen SCM-perron met een omloopspoor met twee wissels. Ook
de aansluiting op het NMBS-net blijft permanent mogelijk. Ik heb
trouwens zelf ook het voorrecht gehad om gebruik te maken van dat
treinspoor uitgebaat door SCM.
 
Mijnheer de minister, ik had graag vernomen op welke wijze en met welke
motivatie de NMBS, ik bedoel dan de NMBS Holding of Infrabel – als dat
het geval is – de werking van VZW Stoomcentrum Maldegem ondersteunt. Als
daar enige vorm van samenwerking of ondersteuning is, op welke wijze
wordt er dan op toegezien of deze ondersteuning effectief op correcte
wijze wordt besteed en of ook de boekhouding conform alle afspraken is?
Ik stel die vraag omdat ik vernomen heb dat een en ander niet te nauw
zou worden genomen. Graag enige verduidelijking.
 
28.02 Minister Paul Magnette: De NMBS-Holding heeft als vierde opdracht
van openbare dienst, krachtens het beheerscontract met de Belgische
staat: “Het behoud van het historisch patrimonium betreffende de
spoorwegexploitatie”. Enkele van de activiteiten in dat raam, volgens
artikel 13, zijn de samenwerking met de toeristische
spoorwegverenigingen, en meer bepaald de Association des chemins de fer à
vapeur des trois vallées, en het sluiten van partnerschapsakkoorden met
verenigingen waarvan de sociale doelstelling de herwaardering van het
spoorwegvervoer is, via zijn patrimonium en zijn geschiedenis, meer
bepaald in de vorm van de terbeschikkingstelling, de toegang tot en/of
het uitlenen van materieel, voorwerpen en archieven.
 
Het directiecomité van de NMBS-Holding besliste in zijn zitting van 27
februari 2007 tot de aanpassing aan de nieuwe structuren van de
NMBS-Groep van de toelatingen voor de bezetting van de buiten dienst
gestelde spoorlijnen door de toeristische spoorwegverenigingen. De
NMBS-Holding onderhandelt met die toeristische spoorwegverenigingen over
de nieuwe bezettingstoelatingen waarvan de vergoeding aangepast dient
te worden aan de mogelijkheden van die verenigingen en aan de
verplichtingen die zij dragen inzake onderhoud en vernieuwing van de
sporen.
 
Ook met het stoomcentrum Maldegem sloot de NMBS-Holding op 1 januari
2008 een bezettingsmachtiging af voor de spoorlijn Eeklo-Maldegem-Donk.
Die machtiging loopt tot 1 januari 2035. Het stoomcentrum Maldegem let
op een aandeel van het rollend historisch materieel van de NMBS-Holding
waarvoor in de toekomstige museumsites geen plaats is en dat in 2011
tijdens een rondetafel aan de toeristische vzw’s werd aangeboden.
De vijf vzw’s, waaronder het Stoomcentrum van Maldegem, hebben een
autonome werking en een afzonderlijke boekhouding. Jaarlijks gebeurt er
wel een technische, tegensprekelijke schouwing door Infrabel van de aan
hen in concessie gegeven spoorlijn.
 
28.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw
antwoord en ik ben blij te vernemen dat er samenwerking is en dat er
weliswaar een technische schouwing gebeurt. Ik zal mij niettemin nader
bevragen of, indien er fondsen of ernstige verantwoordelijkheden mee
gemoeid zijn, ook de boekhouding van Infrabel of van de NMBS-Holding
niet zou moeten worden geviseerd.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...