Cordon Sanitaire tot voor de trouwbank van het stadhuis van Blankenberge

Stadsbestuur weigert in te gaan op trouwwens koppel
Wat elders wordt toegestaan stuit in Blankenberge op een njet
Vraag is of deze onwrikbare houding ook steeds consequent zal toegepast worden voor politieke vrienden van het stadsbestuur of BV’s met trouwplannen…
Artikel 166 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de voltrekking van het huwelijk in het openbaar geschiedt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van aangifte heeft opgemaakt. Artikel 125 van de Wet van 27 mei 1989 stelt het volgende: “Het college van burgemeester en schepenen is belast met het houden van de registers van de burgerlijke stand. De burgemeester, of een schepen daartoe aangewezen door het college, vervult de bediening van ambtenaar van de burgerlijke stand en is er inzonderheid mee belast om alles wat de akten en het houden van de registers betreft, stipt te doen nakomen. Is de gemachtigde ambtenaar van de burgerlijke stand verhinderd, dan wordt hij tijdelijk vervangen door de burgemeester, of door een schepen of een raadslid in de volgorde van de onderscheiden benoemingen.”

In de praktijk betekent dit dat ook een gewoon gemeenteraadslid, afhankelijk van de omstandigheden, een burgerlijk huwelijk kan voltrekken.  Dit gebeurt niet vaak, en als het gebeurt, gebeurt dit veelal op uitdrukkelijke wens van het koppel dat op trouwen staan. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de raadsleden die in rangorde vooraf komen, te kennen geven dat zij op het moment dat het huwelijk in het stadhuis zou voltrokken worden, zij niet kunnen aanwezig zijn. Zo werden in het verleden koppels door een gemeenteraadslid gehuwd in de gemeentes als De Haan, Merchtem of Bergen. In Bergen gebeurde dat bovendien door een blind gemeenteraadslid. In de gemeente Schoten was het zelfs een Vlaams Belanger die het huwelijk mocht voltrekken.

Naar aanleiding van het geplande burgerlijke huwelijk van een Blankenbergs koppel op zaterdag 14 september ’13 in het stadhuis van Blankenberge, hadden zij uitdrukkelijk de wens geuit dat hun huwelijk zou voltrokken worden door hun vriend en gemeenteraadslid Tanguy Veys, zoals de wet mogelijk maakt.  Dat was echter buiten het stadsbestuur van Blankenberge gerekend, want naar aanleiding van de vraag van gemeenteraadslid Tanguy Veys (zie bijlage) liet het stadsbestuur weten (zie bijlage) dat het geen rekening houdt met de wens van het trouwkoppel en wordt er evenmin ingegaan op de vraag van het koppel om in de namiddag te trouwen.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Wat in andere gemeenten wordt toegestaan, ongeachte de partijkleur, is in Blankenberge onbespreekbaar. Blijkbaar moet het Cordon Sanitaire tot voor de trouwbank van het stadhuis toegepast worden, en weigert men tegemoet te komen aan een misschien ongewone maar niet onmogelijke trouwwens.  Bovendien moet het stadsbestuur eens dringend haar eigen Beleidsvisie 2013-2018 er op nalezen, want daar staat nochtans duidelijk vermeld: ‘Voor de huwelijksplechtigheden wordt een extra inspanning geleverd om de plechtigheden nog beter af te stemmen op de wensen van de trouwparen. De mogelijkheden om een huwelijk te voltrekken op het strand zal bekeken worden. In elk geval dient een huwelijk méér uitstraling te krijgen door bv een beperkte, korte receptie waarbij echter ook de personeelsinzet dient gevaloriseerd te worden of kan er via een traiteur gewerkt worden.’ Die extra inspanning was in dit geval alvast niet mogelijk; noch inzake het voltrekken door een gemeenteraadslid en noch inzake het tijdstip zelf.”

Het Vlaams Belang is alvast benieuwd of deze onwrikbare houding ook steeds consequent zal toegepast worden voor politieke vrienden van het stadsbestuur of BV’s met trouwplannen…

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...