[23/03/98] Mondelinge vraag over de bestemming van de boot Basilea

Bestemming boot Basilea (23/03/1998)
Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Vorig jaar werd de Duitse luxepakketboot Basilea aangekocht. Volgens de schepen was de motivatie dat deze operatie nauw aansloot bij de maatschappelijke opdracht die het Gentse Havenbedrijf zich stelde en de nood om voor promotionele en commerciële doeleinden in de haven te kunnen beschikken over een drijvende ruimte onder de vorm van een binnenschip. Het idee kwam wel van iemand op het kabinet van de burgemeester.

Het beheer was in handen van de vzw Vaarwater die na een aantal aanpassingswerken een tiendaags commercieel programma organiseerde tijdens de Gentse Feesten, dat helaas niet op veel belangstelling kon rekenen.

Begin dit jaar kwam er een negatief rapport dat stelde dat de binnenromp was weggeroest.

Enige bevraging heeft mij geleerd dat de enige kosten die door de stad zijn gemaakt, de aankoop- en de expertisekosten zijn. Blijkbaar zijn er voor elektriciteit, gas en water of sleepkosten geen kosten gemaakt door de Stad Gent, of werden die niet aangerekend. Toen ik onlangs het dossier opvroeg bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, bleek dat er helmaal geen vzw was. Behoudens de publicatie in het Belgische Staatsblad, is er geen enkel spoor van deze vzw terug te vinden. Noch werd in de statuten enige maatschappelijke zetel vermeld, noch werd enige ledenlijst of jaarrekening bij de griffie neergelegd.

Alhoewel deze vzw stelt als voorzitter een volksvertegenwoordiger en jurist te hebben, slaagt zij er niet in zich enige rechtspersoonlijkheid aan te meten. Blijkbaar heeft de Stad Gent een miljoenenovereenkomst gesloten met een spook-vzw. Ik zou dan ook willen vragen dat u zo spoedig mogelijk de Juridische Dienst opdracht geeft in het belang van de Stad Gent dit juridisch kluwen uit te spitten.

Welke stappen werden ondernomen opdat de vzw zijn contractuele verplichtingen zou nakomen? Ik verwijs hiervoor naar artikel twaalf van de overeenkomst dat stelt: wanneer de vzw na meer dan dertig dagen zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, de overeenkomst wordt ontbonden en een schadevergoeding door de stad wordt voorzien.

Welke plannen heeft het stadsbestuur met dit schip, gelet op het negatieve advies van de twee expertisebureaus die stellen dat de binnenromp is weggeroest?

De heer Daniël Termont, Schepen van de Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen

Uw opmerkingen over het wel of niet bestaan van de juridische rechtsgeldigheid van de vzw waren niet in uw vraag geformuleerd. Ik heb hier geen antwoord op, maar mijn collega Decaluwé, die jurist is, zegt mij formeel dat het verschijnen in het Staatsblad van de statuten van de vzw, de vzw juridisch doet bestaan. Ik zie een andere jurist in de zaal dit beamen. Ik kan alleen maar vaststellen dat de vzw blijkt te bestaan.

Toen wij eind 1997 de Basilea hebben gekocht, hebben wij dit eerst laten inspecteren door onze havendiensten die geen mankementen hebben vastgesteld. Het schip is begeleid en nog altijd in het bezit van een geldig attest om voor passagierscruises te varen op de Rijn tot eind 1999. Dit betekent dat het schip op dit ogenblik Rijnwaardig is.

De vzw Vaarwater zou het schip gebruiken voor andere activiteiten dan deze waarvoor het schip zijn hele leven heeft dienstgedaan. Er zouden daar rockconcerten worden gegeven, waar men sprak van honderden jongeren die op dit schip zouden komen en dansen. Dat is natuurlijk een ander gebruik dan het rustig varen op de Rijn.

We hebben dan uit veiligheidsoverwegingen, en ook omwille van het feit dat de vzw Vaarwater had gevraagd om een dek te kunnen uitbreken om een grotere zaal te hebben, het nodig geoordeeld een bijkomende externe expertise te vragen. Daaruit is gebleken dat dit wel zou kunnen, maar dat men iets heeft vastgesteld wat onze diensten niet konden vaststellen, dat is dat er zich aan de romp een probleem stelt. U zegt dat de binnenromp is weggeroest. Dit is onjuist. Een romp van een dergelijk schip bestaat uit twee platen en in de afgelopen decennia is er water gekomen tussen deze twee platen, wat betekent dat één van de twee platen is aangetast. Daarom zegt men dat dit uit veiligheidsoverwegingen zou moeten worden vernieuwd, zodanig dat het schip op dit ogenblik niet voor deze activiteit kan worden gebruikt.

Kapitein De Wilde heeft contact opgenomen met nog een ander bureau dat in deze aangelegenheden is gespecialiseerd en zou daarmee een gesprek hebben gehad. De vergadering werd helaas afgelast. Kapitein De Wilde bevindt zich op dit ogenblik voor de haven in Chili en komt vrijdag terug. Hij heeft mij beloofd dat hij in de komende dagen met dit bijkomen expertisebureau nog een gesprek zal hebben om te kijken wat er kan worden gedaan en of het nog door de vzw kan worden gebruikt.

We kunnen bezwaarlijk aan de vzw een huishuur vragen, omdat ze het niet kunnen gebruiken. Wij zijn als eigenaar van het schip in fout. Wij kunnen hen dit schip niet aanbieden. We moeten voor de veiligheid van het schip zorgen en we kunnen ze het niet laten gebruiken.

Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zal blijken dat mits betaalbare aanpassingen het schip nog kan worden gebruikt en dan is de vzw onmiddellijk bereid om de huishuur te betalen, zelf met terugwerkende kracht.

Een andere mogelijkheid is dat het schip niet meer kan worden gebruikt voor zijn doeleinden en dan hebben we ook nog twee mogelijkheden. Ofwel proberen we het schip van de hand te doen en vanwege de krantenartikels die hieromtrent reeds zijn verschenen, heb ik reeds spontaan een bod gekregen. We zouden het wel moeten verkopen met verlies, maar een Nederlands bedrijf is bereid het schip te kopen.

Een tweede mogelijkheid is dat we het vooralsnog zelf gebruiken voor verschillende mogelijkheden. U weet dat we op dit ogenblik een zeer oud schip liggen hebben van de jaren twintig, De Stern genaamd, waar onze kapiteinsdienst is in gehuisvest. Dit schip moet worden vervangen ofwel moeten we die dienst huisvesten in een nieuw havengebouw, wat dan ook mijn voorkeur zal hebben. Maar het zou wel kunnen dat we daarvoor de Basilea tijdelijk gebruiken.

Een andere mogelijkheid is dat we de Basilea gebruiken, en dat is ook een suggestie die ik heb gedaan op een publieke vergadering met de buurtbewoners van de Voormuide, om aan te leggen aan de Voorhaven. Op dit ogenblik is er de school De Boei die scholing geeft aan kinderen van schippers. Er is ook het kinderhuis op de Muide dat in het oude huis van de douane zit.

In de contracten die u volgende maand zullen worden voorgelegd rond het Voorhavenproject, is voorzien dat er nieuwe accommodatie wordt opgetrokken en voor De Boei en voor het kinderhuis. Het zou wel eens kunnen dat dit schip kan worden gebruikt om dergelijk socio-cultureel educatief werk in onder te brengen. Dit zou ook een van de mogelijkheden kunnen zijn die veel goedkoper zou zijn dan het optrekken van nieuwe gebouwen en die de link van het Voorhavenproject naar het water nog meer zou beklemtonen. U weet dat we er inmiddels ook in zijn geslaagd om de Westhinder in Gent te krijgen. Die zal ook aan de Voorhaven worden aangemeerd om het geheel aantrekkelijker te maken. We zullen nog pogen een paar andere schepen, die bezienswaardig zijn en die kunnen worden bezocht, daar aan te trekken. Misschien kan de Basilea daarin ook een rol spelen.

Kort samengevat: we eisen niet van de vzw dat ze betalen voor iets wat ze niet kunnen gebruiken, want uiteindelijk ligt de schuld bij ons. Op het ogenblik dat het schip kan worden gebruikt, zullen ze een huishuur betalen. Dit werd duidelijk afgesproken. Op het ogenbik dat het schip niet kan worden gebruikt, zullen we u voorstellen om de overeenkomst te verbreken.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

In verband met de vzw ben ik vrijdag het dossier gaan inkijken op de griffie en daar heeft men gesteld dat de vzw momenteel geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Ik ga mij niet voor jurist uitgeven, want ik ben het niet.

Wat de kosten betreft, wil ik toch opmerken dat de vzw Vaarwater al van vóór juli 1997 gebruik heeft gemaakt van de Basilea. Ik vind daar nergens een cijfer van terug in verband met huur of ingebruikname. Ze hebben daar een commercieel programma georganiseerd. De Stad Gent heeft daar niets uit gegenereerd. De aankoop zelf was om tegemoet te komen aan het gelanceerde project. Men had vanuit de vzw zeker tegemoet moeten komen naar de Stad toe. Dat is ook het doel van de vzw.

De heer Frank Beke, Burgemeester

Mijnheer Veys, u bent niet aan een interpellatie bezig. Ik laat altijd toe, wat niet in het reglement staat, dat u een bijkomende vraag stelt. Een debat hoort niet bij een vragenuurtje.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Ik zou willen vragen of er borg is betaald? Want volgens het contract moet bij het ondertekenen daarvan drie maand borg worden betaald. Mag ik ervan uitgaan dat gelet op de motivatie van de aankoop, de maatschappelijke opdracht…

De heer Frank Beke, Burgemeester

Mijnheer Veys, wil u ter zake komen? U bent de tijd aan het rekken voor de andere collega’s.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Mag ik ervan uitgaan dat u nog een nieuwe boot zal kopen?

De heer Daniël Termont, Schepen van de Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen

Voor de Gentse Feesten is er een afzonderlijke, tijdelijke verhuring geweest. Dat is een collegebeslissing. U moet dit maar eens opzoeken. U bent zich toch aan het vastbijten in het dossier, zoek dit dan maar ook eens uit. U kan er zich mee bezighouden.

Met betrekking tot de borg kan ik u niet antwoorden. Ik kan dit laten onderzoeken.

http://www.gent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&rec=113187

Bestemming boot Basilea (23/03/1998)
Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Vorig jaar werd de Duitse luxepakketboot Basilea aangekocht. Volgens de schepen was de motivatie dat deze operatie nauw aansloot bij de maatschappelijke opdracht die het Gentse Havenbedrijf zich stelde en de nood om voor promotionele en commerciële doeleinden in de haven te kunnen beschikken over een drijvende ruimte onder de vorm van een binnenschip. Het idee kwam wel van iemand op het kabinet van de burgemeester.

Het beheer was in handen van de vzw Vaarwater die na een aantal aanpassingswerken een tiendaags commercieel programma organiseerde tijdens de Gentse Feesten, dat helaas niet op veel belangstelling kon rekenen.

Begin dit jaar kwam er een negatief rapport dat stelde dat de binnenromp was weggeroest.

Enige bevraging heeft mij geleerd dat de enige kosten die door de stad zijn gemaakt, de aankoop- en de expertisekosten zijn. Blijkbaar zijn er voor elektriciteit, gas en water of sleepkosten geen kosten gemaakt door de Stad Gent, of werden die niet aangerekend. Toen ik onlangs het dossier opvroeg bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, bleek dat er helmaal geen vzw was. Behoudens de publicatie in het Belgische Staatsblad, is er geen enkel spoor van deze vzw terug te vinden. Noch werd in de statuten enige maatschappelijke zetel vermeld, noch werd enige ledenlijst of jaarrekening bij de griffie neergelegd.

Alhoewel deze vzw stelt als voorzitter een volksvertegenwoordiger en jurist te hebben, slaagt zij er niet in zich enige rechtspersoonlijkheid aan te meten. Blijkbaar heeft de Stad Gent een miljoenenovereenkomst gesloten met een spook-vzw. Ik zou dan ook willen vragen dat u zo spoedig mogelijk de Juridische Dienst opdracht geeft in het belang van de Stad Gent dit juridisch kluwen uit te spitten.

Welke stappen werden ondernomen opdat de vzw zijn contractuele verplichtingen zou nakomen? Ik verwijs hiervoor naar artikel twaalf van de overeenkomst dat stelt: wanneer de vzw na meer dan dertig dagen zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, de overeenkomst wordt ontbonden en een schadevergoeding door de stad wordt voorzien.

Welke plannen heeft het stadsbestuur met dit schip, gelet op het negatieve advies van de twee expertisebureaus die stellen dat de binnenromp is weggeroest?

De heer Daniël Termont, Schepen van de Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen

Uw opmerkingen over het wel of niet bestaan van de juridische rechtsgeldigheid van de vzw waren niet in uw vraag geformuleerd. Ik heb hier geen antwoord op, maar mijn collega Decaluwé, die jurist is, zegt mij formeel dat het verschijnen in het Staatsblad van de statuten van de vzw, de vzw juridisch doet bestaan. Ik zie een andere jurist in de zaal dit beamen. Ik kan alleen maar vaststellen dat de vzw blijkt te bestaan.

Toen wij eind 1997 de Basilea hebben gekocht, hebben wij dit eerst laten inspecteren door onze havendiensten die geen mankementen hebben vastgesteld. Het schip is begeleid en nog altijd in het bezit van een geldig attest om voor passagierscruises te varen op de Rijn tot eind 1999. Dit betekent dat het schip op dit ogenblik Rijnwaardig is.

De vzw Vaarwater zou het schip gebruiken voor andere activiteiten dan deze waarvoor het schip zijn hele leven heeft dienstgedaan. Er zouden daar rockconcerten worden gegeven, waar men sprak van honderden jongeren die op dit schip zouden komen en dansen. Dat is natuurlijk een ander gebruik dan het rustig varen op de Rijn.

We hebben dan uit veiligheidsoverwegingen, en ook omwille van het feit dat de vzw Vaarwater had gevraagd om een dek te kunnen uitbreken om een grotere zaal te hebben, het nodig geoordeeld een bijkomende externe expertise te vragen. Daaruit is gebleken dat dit wel zou kunnen, maar dat men iets heeft vastgesteld wat onze diensten niet konden vaststellen, dat is dat er zich aan de romp een probleem stelt. U zegt dat de binnenromp is weggeroest. Dit is onjuist. Een romp van een dergelijk schip bestaat uit twee platen en in de afgelopen decennia is er water gekomen tussen deze twee platen, wat betekent dat één van de twee platen is aangetast. Daarom zegt men dat dit uit veiligheidsoverwegingen zou moeten worden vernieuwd, zodanig dat het schip op dit ogenblik niet voor deze activiteit kan worden gebruikt.

Kapitein De Wilde heeft contact opgenomen met nog een ander bureau dat in deze aangelegenheden is gespecialiseerd en zou daarmee een gesprek hebben gehad. De vergadering werd helaas afgelast. Kapitein De Wilde bevindt zich op dit ogenblik voor de haven in Chili en komt vrijdag terug. Hij heeft mij beloofd dat hij in de komende dagen met dit bijkomen expertisebureau nog een gesprek zal hebben om te kijken wat er kan worden gedaan en of het nog door de vzw kan worden gebruikt.

We kunnen bezwaarlijk aan de vzw een huishuur vragen, omdat ze het niet kunnen gebruiken. Wij zijn als eigenaar van het schip in fout. Wij kunnen hen dit schip niet aanbieden. We moeten voor de veiligheid van het schip zorgen en we kunnen ze het niet laten gebruiken.

Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zal blijken dat mits betaalbare aanpassingen het schip nog kan worden gebruikt en dan is de vzw onmiddellijk bereid om de huishuur te betalen, zelf met terugwerkende kracht.

Een andere mogelijkheid is dat het schip niet meer kan worden gebruikt voor zijn doeleinden en dan hebben we ook nog twee mogelijkheden. Ofwel proberen we het schip van de hand te doen en vanwege de krantenartikels die hieromtrent reeds zijn verschenen, heb ik reeds spontaan een bod gekregen. We zouden het wel moeten verkopen met verlies, maar een Nederlands bedrijf is bereid het schip te kopen.

Een tweede mogelijkheid is dat we het vooralsnog zelf gebruiken voor verschillende mogelijkheden. U weet dat we op dit ogenblik een zeer oud schip liggen hebben van de jaren twintig, De Stern genaamd, waar onze kapiteinsdienst is in gehuisvest. Dit schip moet worden vervangen ofwel moeten we die dienst huisvesten in een nieuw havengebouw, wat dan ook mijn voorkeur zal hebben. Maar het zou wel kunnen dat we daarvoor de Basilea tijdelijk gebruiken.

Een andere mogelijkheid is dat we de Basilea gebruiken, en dat is ook een suggestie die ik heb gedaan op een publieke vergadering met de buurtbewoners van de Voormuide, om aan te leggen aan de Voorhaven. Op dit ogenblik is er de school De Boei die scholing geeft aan kinderen van schippers. Er is ook het kinderhuis op de Muide dat in het oude huis van de douane zit.

In de contracten die u volgende maand zullen worden voorgelegd rond het Voorhavenproject, is voorzien dat er nieuwe accommodatie wordt opgetrokken en voor De Boei en voor het kinderhuis. Het zou wel eens kunnen dat dit schip kan worden gebruikt om dergelijk socio-cultureel educatief werk in onder te brengen. Dit zou ook een van de mogelijkheden kunnen zijn die veel goedkoper zou zijn dan het optrekken van nieuwe gebouwen en die de link van het Voorhavenproject naar het water nog meer zou beklemtonen. U weet dat we er inmiddels ook in zijn geslaagd om de Westhinder in Gent te krijgen. Die zal ook aan de Voorhaven worden aangemeerd om het geheel aantrekkelijker te maken. We zullen nog pogen een paar andere schepen, die bezienswaardig zijn en die kunnen worden bezocht, daar aan te trekken. Misschien kan de Basilea daarin ook een rol spelen.

Kort samengevat: we eisen niet van de vzw dat ze betalen voor iets wat ze niet kunnen gebruiken, want uiteindelijk ligt de schuld bij ons. Op het ogenblik dat het schip kan worden gebruikt, zullen ze een huishuur betalen. Dit werd duidelijk afgesproken. Op het ogenbik dat het schip niet kan worden gebruikt, zullen we u voorstellen om de overeenkomst te verbreken.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

In verband met de vzw ben ik vrijdag het dossier gaan inkijken op de griffie en daar heeft men gesteld dat de vzw momenteel geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Ik ga mij niet voor jurist uitgeven, want ik ben het niet.

Wat de kosten betreft, wil ik toch opmerken dat de vzw Vaarwater al van vóór juli 1997 gebruik heeft gemaakt van de Basilea. Ik vind daar nergens een cijfer van terug in verband met huur of ingebruikname. Ze hebben daar een commercieel programma georganiseerd. De Stad Gent heeft daar niets uit gegenereerd. De aankoop zelf was om tegemoet te komen aan het gelanceerde project. Men had vanuit de vzw zeker tegemoet moeten komen naar de Stad toe. Dat is ook het doel van de vzw.

De heer Frank Beke, Burgemeester

Mijnheer Veys, u bent niet aan een interpellatie bezig. Ik laat altijd toe, wat niet in het reglement staat, dat u een bijkomende vraag stelt. Een debat hoort niet bij een vragenuurtje.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Ik zou willen vragen of er borg is betaald? Want volgens het contract moet bij het ondertekenen daarvan drie maand borg worden betaald. Mag ik ervan uitgaan dat gelet op de motivatie van de aankoop, de maatschappelijke opdracht…

De heer Frank Beke, Burgemeester

Mijnheer Veys, wil u ter zake komen? U bent de tijd aan het rekken voor de andere collega’s.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Mag ik ervan uitgaan dat u nog een nieuwe boot zal kopen?

De heer Daniël Termont, Schepen van de Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen

Voor de Gentse Feesten is er een afzonderlijke, tijdelijke verhuring geweest. Dat is een collegebeslissing. U moet dit maar eens opzoeken. U bent zich toch aan het vastbijten in het dossier, zoek dit dan maar ook eens uit. U kan er zich mee bezighouden.

Met betrekking tot de borg kan ik u niet antwoorden. Ik kan dit laten onderzoeken.

http://www.gent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&rec=113187

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...