[10/02/11] Actuele vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, over over “de onveiligheid in het openbaar vervoer”

Plenumvergadering van donderdag 10 februari 2011

Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de onveiligheid in het openbaar vervoer” (nr. P0059)

10.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, het is nu bijna 16.00 uur. Dat betekent dat er zich vandaag, alleen al in de Brusselse trein- en metrostations, op basis van uw eigen cijfers uit 2009 minstens 16 criminele feiten hebben voorgedaan. Dat is toch wel een zeer hoog cijfer. Meer dan één crimineel feit per dag vindt plaats alleen al in de Brusselse trein- en metrostations.

Gisteren nog is er een staking uitgebroken in het depot van de MIVB, de vervoersmaatschappij in Brussel, Elsene, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Haren. De aanleiding was een incident dat de dag voordien op een tram heeft plaatsgevonden. Een persoon zat blijkbaar op de verkeerde tram en heeft zijn woede letterlijk gekoeld op de trambestuurder; hij heeft zijn blikje bier uitgegoten over het hoofd van de trambestuurder en heeft de hem daarna nog een aantal klappen in het gezicht verkocht. Met als gevolg dat de trambestuurder een gewonde oogkas en een beschadigd kaakbeen heeft opgelopen en geopereerd moet worden.

Het personeel dat toch al langer dan vandaag wordt geconfronteerd met dergelijke vormen van geweld, heeft meteen het werk neergelegd. Pas na een gesprek met de top van de MIVB is men opnieuw aan het werk gegaan.

Mevrouw de minister, dit is helaas geen alleenstaand geval. Ik verwijs onder meer naar cijfers van de Brusselse treinstations, die u zelf gegeven hebt: 25 criminele feiten per dag. Ik verwijs ook naar cijfers die mevrouw Vervotte deze week heeft gegeven. Alleen al in de treinstations was er voor 2010 een stijging van 14 % voor de diefstallen en van 3 % voor fysieke agressie.

Niet alleen bij de NMBS gebeuren er zoveel criminele feiten. Ook bij De Lijn doet men aardig zijn best, want er blijken in 2010 40 000 pv’s te zijn opgemaakt voor zwartrijden. Een op vier werd nog niet betaald en een op vier werd geseponeerd door het parket.

Het toeval wil dat er gisteren ook bij de Waalse vervoersmaatschappij, de TEC, een incident heeft plaatsgevonden waardoor er een staking heeft plaatsgevonden in het depot van Jemeppe. In Luik werd een bus bekogeld met stenen.

Betreffende de MIVB in Brussel geef ik de volgende cijfers, van minister Grauwels, met betrekking tot de eerste drie trimesters van 2009 versus 2010: een stijging van 720 naar 833 feiten voor vandalisme, een stijging van 4 083 naar 4 275 voor verstoring van de openbare orde, een stijging van 466 naar 649 voor fysieke agressie en tot slot een stijging van 488 naar 532 voor verbale agressie.

Mevrouw de Minister, dit toont duidelijk aan dat er een ware plaag heerst op het openbaar vervoer en dat de diverse vervoermaatschappijen, NMBS, De Lijn en andere, niet in staat zijn om dat geweld in te dijken.

Begin 2010 hebt u, naar aanleiding van de rassenrellen in Anderlecht, afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met de Brusselse Overheid, en bent u een engagement aangegaan.

U bent toen een engagement aangegaan op het vlak van de uitbreiding van het aantal politiemensen in Brussel, op vlak van rekrutering, en daarnaast ook op vlak van financiering van de politiezones. Gisteren bleek dat van de 20,8 miljoen euro die u toen beloofd hebt om dat waar te maken, nul euro werd toegezegd. Op die manier kan men natuurlijk niet aan een degelijk veiligheidsbeleid doen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar Kuregem, waar de zerotolerantie wel efficiënt is en wel resultaat heeft.

Mevrouw de minister, ik vraag u dat u uw verantwoordelijkheid zou opnemen en dat prangend probleem zou aanpakken.

10.02 Minister Annemie Turtelboom: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, mijnheer Veys, ik wil starten met uw laatste opmerking. Alle afspraken die vorig jaar gemaakt zijn, samen met de Brusselse burgemeester, in verband met de veiligheid in Brussel, zijn allemaal uitgevoerd. Van de nultolerantie, over de kogelvrije vesten die wij beloofd hebben aan aspirant-politieagenten, tot de 100 militairen, alles is in uitvoeringsbesluiten gegoten, alles is in uitvoering en alles is afgesproken zoals het moest. Ook de budgettaire middelen die daarvoor moesten worden uitgetrokken, zijn vrijgemaakt. Ik kan u het exact lijstje geven van alle punten die wij beloofd hebben. Elke punt is uitgevoerd.

Inzake het incident op het openbaar vervoer, het volgende. Uiteraard verafschuwen wij overal het gebruik van geweld, zeker op het openbaar vervoer, omdat het daar gaat om personen die zorgen voor onze mobiliteit. Hun integriteit en hun persoonlijke fysieke veiligheid wordt eigenlijk ter discussie gesteld.

 Aangezien wij, de overheid, de veiligheid in het openbaar vervoer niet alleen kunnen behandelen, hebben wij heel nauw samengewerkt met de MIVB.

Ziehier de maatregelen die werden genomen en de projecten die op stapel staan. Ik zal een en ander illustreren aan de hand van cijfers.

Ten eerste, de MIVB werkt met het systeem van administratieve sancties, uitgevoerd bij een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is een wet met bijzondere bevoegdheden die bepaalt dat personeelsleden van de veiligheidsdienst, die bij openbaarvervoermaatschappijen werken, gebruik mogen maken van peperspray en van handboeien. Zij mogen een identiteitscontrole uitvoeren en hebben een beperkt recht van vatten. In die zin hebben wij ook geïnvesteerd in hun veiligheid.

Ten tweede, de MIVB heeft een coördinator in dienst, specifiek om projecten voor sociale preventie verder uit te werken. Repressie is één zaak, maar er moet ook preventief gewerkt worden.

Tot slot, wij hebben strengere straffen uitgeschreven voor daders die feiten plegen tegen personen die een opdracht van algemeen belang vervullen en die in de uitoefening van hun functie verplicht zijn om met het publiek in contact te treden.

Wij hebben daarvoor in 2006 het Strafwetboek gewijzigd.

Bij de gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een provinciaal overlegplatform over veiligheid in het openbaar vervoer.

Er staan ook nieuwe projecten op stapel.

Ten eerste, er is nu een samenwerkingsmodel tussen de lokale politie en de openbaarvervoermaatschappijen uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de stations veiliger worden, dat wij meer samenwerken en op die manier samen strijden voor meer veiligheid. Dat is een project dat recent werd opgestart.

Ten tweede, er is ook een project opgestart in verband met camerabewaking. Daarbij gebeurt een uitwisseling van beelden in real time tussen de openbaarvervoermaatschappijen en de Brusselse politiezones, via het videoplatform van het CIC in Brussel, zodat wij het vatten en het vervolgen door Justitie nog meer kunnen optimaliseren door gebruik te maken van de beelden.

Als wij kijken naar de cijfers, zien wij een gemengd beeld. Sommige criminaliteitsvormen dalen. Globaal gezien moeten wij op basis van de cijfers van de Nationale Gegevensbank enerzijds vaststellen dat de criminele feiten met als plaatsbestemming trein, tram, bus of autocar van 2006 tot het eerste semester van 2010 een duidelijke dalende tendens vertonen voor het Hoofdstedelijk Gewest.

Anderzijds merken wij dat bepaalde vormen van fysieke agressie, zoals slagen en verwondingen, opnieuw een licht stijgende trend vertonen.

U moet goed weten dat alle voorwaarden en zaken die wij met Brussel hebben afgesproken om de veiligheid te verhogen, zijn uitgevoerd. Het komt er nu op aan te wachten tot deze hun vruchten afwerpen. Voorts wordt er intens gewerkt aan een nauwere samenwerking met de MIVB.

10.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord dat gedeeltelijk tegemoetkomt aan mijn vragen.

U hebt blijkbaar toch niet stilgezeten sinds de rassenrellen van vorig jaar in Anderlecht. De vraag is in hoeverre dat allemaal op het terrein is gerealiseerd. Dat alles in uitvoering zou zijn wordt evenwel tegengesproken door de cijfers.

Wat betreft de beloftes die u vorig jaar hebt gemaakt, las ik gisteren de verklaringen van Charles Picqué, toch niet niemand hier in Brussel. Hij zei duidelijk aan uw adres dat u uw beloftes, uw engagementen op het vlak van financiering niet bent nagekomen.

Ik meen dat de nodige inspanningen nog moeten worden geleverd, zeker op het terrein. Ik verwijs naar de staking van gisteren. De bestuurders van het openbaar vervoer grijpen volgens mij niet lichtzinnig naar het middel van een staking.

Het is bij hen hoog water. Zowel in het belang van de bestuurders als van de gebruikers van het openbaar vervoer moet er krachtdadig worden opgetreden.

Het incident is gesloten.

Bron: http://www.dekamer.be/doc/PCRI/html/53/ip017x.html

Plenumvergadering van donderdag 10 februari 2011

Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de onveiligheid in het openbaar vervoer” (nr. P0059)

10.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, het is nu bijna 16.00 uur. Dat betekent dat er zich vandaag, alleen al in de Brusselse trein- en metrostations, op basis van uw eigen cijfers uit 2009 minstens 16 criminele feiten hebben voorgedaan. Dat is toch wel een zeer hoog cijfer. Meer dan één crimineel feit per dag vindt plaats alleen al in de Brusselse trein- en metrostations.

Gisteren nog is er een staking uitgebroken in het depot van de MIVB, de vervoersmaatschappij in Brussel, Elsene, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Haren. De aanleiding was een incident dat de dag voordien op een tram heeft plaatsgevonden. Een persoon zat blijkbaar op de verkeerde tram en heeft zijn woede letterlijk gekoeld op de trambestuurder; hij heeft zijn blikje bier uitgegoten over het hoofd van de trambestuurder en heeft de hem daarna nog een aantal klappen in het gezicht verkocht. Met als gevolg dat de trambestuurder een gewonde oogkas en een beschadigd kaakbeen heeft opgelopen en geopereerd moet worden.

Het personeel dat toch al langer dan vandaag wordt geconfronteerd met dergelijke vormen van geweld, heeft meteen het werk neergelegd. Pas na een gesprek met de top van de MIVB is men opnieuw aan het werk gegaan.

Mevrouw de minister, dit is helaas geen alleenstaand geval. Ik verwijs onder meer naar cijfers van de Brusselse treinstations, die u zelf gegeven hebt: 25 criminele feiten per dag. Ik verwijs ook naar cijfers die mevrouw Vervotte deze week heeft gegeven. Alleen al in de treinstations was er voor 2010 een stijging van 14 % voor de diefstallen en van 3 % voor fysieke agressie.

Niet alleen bij de NMBS gebeuren er zoveel criminele feiten. Ook bij De Lijn doet men aardig zijn best, want er blijken in 2010 40 000 pv’s te zijn opgemaakt voor zwartrijden. Een op vier werd nog niet betaald en een op vier werd geseponeerd door het parket.

Het toeval wil dat er gisteren ook bij de Waalse vervoersmaatschappij, de TEC, een incident heeft plaatsgevonden waardoor er een staking heeft plaatsgevonden in het depot van Jemeppe. In Luik werd een bus bekogeld met stenen.

Betreffende de MIVB in Brussel geef ik de volgende cijfers, van minister Grauwels, met betrekking tot de eerste drie trimesters van 2009 versus 2010: een stijging van 720 naar 833 feiten voor vandalisme, een stijging van 4 083 naar 4 275 voor verstoring van de openbare orde, een stijging van 466 naar 649 voor fysieke agressie en tot slot een stijging van 488 naar 532 voor verbale agressie.

Mevrouw de Minister, dit toont duidelijk aan dat er een ware plaag heerst op het openbaar vervoer en dat de diverse vervoermaatschappijen, NMBS, De Lijn en andere, niet in staat zijn om dat geweld in te dijken.

Begin 2010 hebt u, naar aanleiding van de rassenrellen in Anderlecht, afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met de Brusselse Overheid, en bent u een engagement aangegaan.

U bent toen een engagement aangegaan op het vlak van de uitbreiding van het aantal politiemensen in Brussel, op vlak van rekrutering, en daarnaast ook op vlak van financiering van de politiezones. Gisteren bleek dat van de 20,8 miljoen euro die u toen beloofd hebt om dat waar te maken, nul euro werd toegezegd. Op die manier kan men natuurlijk niet aan een degelijk veiligheidsbeleid doen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar Kuregem, waar de zerotolerantie wel efficiënt is en wel resultaat heeft.

Mevrouw de minister, ik vraag u dat u uw verantwoordelijkheid zou opnemen en dat prangend probleem zou aanpakken.

10.02 Minister Annemie Turtelboom: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, mijnheer Veys, ik wil starten met uw laatste opmerking. Alle afspraken die vorig jaar gemaakt zijn, samen met de Brusselse burgemeester, in verband met de veiligheid in Brussel, zijn allemaal uitgevoerd. Van de nultolerantie, over de kogelvrije vesten die wij beloofd hebben aan aspirant-politieagenten, tot de 100 militairen, alles is in uitvoeringsbesluiten gegoten, alles is in uitvoering en alles is afgesproken zoals het moest. Ook de budgettaire middelen die daarvoor moesten worden uitgetrokken, zijn vrijgemaakt. Ik kan u het exact lijstje geven van alle punten die wij beloofd hebben. Elke punt is uitgevoerd.

Inzake het incident op het openbaar vervoer, het volgende. Uiteraard verafschuwen wij overal het gebruik van geweld, zeker op het openbaar vervoer, omdat het daar gaat om personen die zorgen voor onze mobiliteit. Hun integriteit en hun persoonlijke fysieke veiligheid wordt eigenlijk ter discussie gesteld.

 Aangezien wij, de overheid, de veiligheid in het openbaar vervoer niet alleen kunnen behandelen, hebben wij heel nauw samengewerkt met de MIVB.

Ziehier de maatregelen die werden genomen en de projecten die op stapel staan. Ik zal een en ander illustreren aan de hand van cijfers.

Ten eerste, de MIVB werkt met het systeem van administratieve sancties, uitgevoerd bij een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is een wet met bijzondere bevoegdheden die bepaalt dat personeelsleden van de veiligheidsdienst, die bij openbaarvervoermaatschappijen werken, gebruik mogen maken van peperspray en van handboeien. Zij mogen een identiteitscontrole uitvoeren en hebben een beperkt recht van vatten. In die zin hebben wij ook geïnvesteerd in hun veiligheid.

Ten tweede, de MIVB heeft een coördinator in dienst, specifiek om projecten voor sociale preventie verder uit te werken. Repressie is één zaak, maar er moet ook preventief gewerkt worden.

Tot slot, wij hebben strengere straffen uitgeschreven voor daders die feiten plegen tegen personen die een opdracht van algemeen belang vervullen en die in de uitoefening van hun functie verplicht zijn om met het publiek in contact te treden.

Wij hebben daarvoor in 2006 het Strafwetboek gewijzigd.

Bij de gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een provinciaal overlegplatform over veiligheid in het openbaar vervoer.

Er staan ook nieuwe projecten op stapel.

Ten eerste, er is nu een samenwerkingsmodel tussen de lokale politie en de openbaarvervoermaatschappijen uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de stations veiliger worden, dat wij meer samenwerken en op die manier samen strijden voor meer veiligheid. Dat is een project dat recent werd opgestart.

Ten tweede, er is ook een project opgestart in verband met camerabewaking. Daarbij gebeurt een uitwisseling van beelden in real time tussen de openbaarvervoermaatschappijen en de Brusselse politiezones, via het videoplatform van het CIC in Brussel, zodat wij het vatten en het vervolgen door Justitie nog meer kunnen optimaliseren door gebruik te maken van de beelden.

Als wij kijken naar de cijfers, zien wij een gemengd beeld. Sommige criminaliteitsvormen dalen. Globaal gezien moeten wij op basis van de cijfers van de Nationale Gegevensbank enerzijds vaststellen dat de criminele feiten met als plaatsbestemming trein, tram, bus of autocar van 2006 tot het eerste semester van 2010 een duidelijke dalende tendens vertonen voor het Hoofdstedelijk Gewest.

Anderzijds merken wij dat bepaalde vormen van fysieke agressie, zoals slagen en verwondingen, opnieuw een licht stijgende trend vertonen.

U moet goed weten dat alle voorwaarden en zaken die wij met Brussel hebben afgesproken om de veiligheid te verhogen, zijn uitgevoerd. Het komt er nu op aan te wachten tot deze hun vruchten afwerpen. Voorts wordt er intens gewerkt aan een nauwere samenwerking met de MIVB.

10.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord dat gedeeltelijk tegemoetkomt aan mijn vragen.

U hebt blijkbaar toch niet stilgezeten sinds de rassenrellen van vorig jaar in Anderlecht. De vraag is in hoeverre dat allemaal op het terrein is gerealiseerd. Dat alles in uitvoering zou zijn wordt evenwel tegengesproken door de cijfers.

Wat betreft de beloftes die u vorig jaar hebt gemaakt, las ik gisteren de verklaringen van Charles Picqué, toch niet niemand hier in Brussel. Hij zei duidelijk aan uw adres dat u uw beloftes, uw engagementen op het vlak van financiering niet bent nagekomen.

Ik meen dat de nodige inspanningen nog moeten worden geleverd, zeker op het terrein. Ik verwijs naar de staking van gisteren. De bestuurders van het openbaar vervoer grijpen volgens mij niet lichtzinnig naar het middel van een staking.

Het is bij hen hoog water. Zowel in het belang van de bestuurders als van de gebruikers van het openbaar vervoer moet er krachtdadig worden opgetreden.

Het incident is gesloten.

Bron: http://www.dekamer.be/doc/PCRI/html/53/ip017x.html

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...